Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MINISTERSTVO_OSVITI_I_NAUKI_UKRAYiNI.doc
Скачиваний:
55
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
707.58 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА

Кафедра економіки

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Макроекономіка»

на тему:«Податки та їх вплив на перерозподіл доходів в Україні»

студентки 2 курсу 1 групи

напряму підготовки «Макроекономіка»

Сервірог Тетяни Юріївни

Керівник ас. Ємельянцева Д.І.

Національна шкала________

Кількість балів:____ Оцінка ECTS:____

Члени комісії _____________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

М. Київ – 2015

Зміст

2

Вступ 2

Розділ I. Податкова система, як основа доходів держави 5

1.1. Податки, їх сутність та необхідність. 5

1.2. Функції та види податків. 9

1.3. Суть податкової системи. 13

Розділ II. Фіскальна політика як метод перерозподілу доходів в Україні. 17

2.1. Розподіл і перерозподіл доходів в країні. 17

2.2. Фіскальна політика України. 22

2.3. Принципи оподаткування в Україні. 25

2.4. Вплив податків на доходи бюджету. 29

Розділ III. Податкова система за кордоном 34

3.1. Специфіка податкових систем у різних країнах світу. 34

3.2. Порівняння податкових систем України та країн ЄС. 40

3.3. Удосконалення податкової системи України. 43

Висновки. 46

Перелік використаної літератури 48

Вступ

Актуальність роботи полягає в тому що, податки є однією з найважливіших фінансових категорій . Історично - це найдавніша форма фінансових відносин між державою та членами суспільства. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової системи. За рахунок податків формуються фінансові ресурси держави що акумулюються у бюджетній системі країни.

Податки — це встановлені законодавчою владою обов'язкові - платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету держави. За допомогою податків держава регулює економічні процеси. Маневруючи рівнем податків держава може вплинути на рівень цін. Найважливішими видами прямих податків в Україні є податок на прибуток і прибутковий податок. Прибутковий податок стягується з фізичних осіб, виходячи з їх сукупних доходів. Податок на прибуток з юридичних осіб справляється, виходячи з прибутку підприємства, що отримується як різниця валових доходів і валових витрат підприємства. Встановлення одночасно цих двох видів прямих податків дає змогу державі охопити оподаткуванням весь створений валовий доход. Непрямі податки часто називають непрямими, так як ці податки є однією з причин зростання цін на споживчі товари і сплачуються споживачами побічно у вигляді більш високої плати за товари, тобто відмітною ознакою непрямих податків є завуальована від справжніх платників (кінцевих споживачів) форма вилучення частини їх доходів. Провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо регулювання економічних процесів належить податкам. Саме податково-бюджетна і кредитно-грошова політика є ефективними методами державного регулювання ринкової економіки, що застосовуються в більшості західних країн протягом багатьох десятирічь. За допомогою податків визначаються взаємовідносини платників податків із бюджетами всіх рівнів, а також із банками й іншими суб'єктами податкових відношень. Податки є частиною фінансової системи як на макрорівні, так і на мікрорівні. Вони виконують фіскальну, розподільчу та соціальну функції. Податки мають досить високу питому вагу в дохідній частині бюджету будь-якої держави, тому що вони є основним джерелом його наповнення.

Так, податкам приділяється важливе місце серед економічних важелів, за допомогою яких держава впливає на ринкову економіку. Застосування податків є одним з економічних методів керування і забезпечення взаємозв'язку загальнодержавних інтересів із комерційними інтересами підприємців, підприємств незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності й організаційно-правової форми підприємства. За допомогою податків визначаються взаємовідносини платників податків із бюджетами всіх рівнів а також із банками й іншими суб'єктами податкових відношень.

Податкова система має свої власні принципи, може бути ефективним макроекономічним інструментом впливу не тільки на бюджетні процеси, але і на весь комплекс економічних проблем.

Податкові реформи, які проводяться останні роки довели значення та вплив податків на розвиток соціально - економічних процесів в Україні, тому що податки - найбільш ефективний інструмент регулювання економічних процесів. Державне регулювання економіки шляхом використання податкових важелів в наших умовах повинно бути спрямовано на забезпечення та підтримку збалансованого економічного росту та ефективне використання ресурсів, стимулювання інвестиційної та підприємницької діяльності. Сучасний економічний розвиток України та її регіонів в значній мірі залежить від стану податкової політики. Створення альтернативних виробництв, малих та середніх підприємств повинно стимулюватися податковою політикою у формі зменшення податкових ставок та збільшення неоподаткованого мінімуму. Податкова система, через яку проводиться податкова політика, як складова частина бюджетної політики держави, повинна бути побудована таким чином, щоб вона не перешкоджала нормальному здійсненню розширеного відтворення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]