Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
градостроительство зачет.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
577.7 Кб
Скачать

6. Групові системи населених місць. Сільське розселення

Групова система - це цілеспрямовано утворювані групи міських та сільських поселень різного розміру та господарського профілю, поєднаних розвинутими територіальними й промисловими зв'язками, загальною інженерною інфраструктурою, єдиною мережею обслуговування та місць відпочинку населення. Групові системи за кількістю, складом і величиною міст поділяються на три основні типи

а/ малі системи, які формуються навколо малого або середнього міста чисельністю 50 - 100 тис. чол. у радіусі ЗО - 40 км /1,5 години транспортного доступу/;

б/ середні системи, які формуються навколо середнього або великого міста чисельністю 100 - 250 тис. чол. у радіусі 70 - 80 км /І,5 - 2 години транспортні доступи/;

в/ великі системи, які формуються навколо великого або найбільшого міста чисельністю понад 500 тис. чол. у радіусі 100 - 120 км /2 - З години транспортні доступи/. Цей тип розселення має ознаки так званого зонального типу.

У групових системах, які формуються навколо найбільших міст, можуть виникати великі міські агломерації - системи населення, які включають 15-20 населених пунктів, середня відстань між якими не перевищує 15 км.

Для формування групових систем та одержання соціального і економічного ефекту необхідний перерозподіл виробничої бази, інфраструктури і регулювання приросту населення в містах різної величини.

Що стосується зонального типу розвитку, те переваги в перспективному розвитку / а, значити, і в інвестуванні / мають малі населені пункти, які знаходяться в зоні впливу міста-центру. При цьому розвиток центрального міста суттєво уповільнюється.

Раціональний тип розвитку групової системи визначається в проекті районного планування за такими показниками:

- обсяг інвестицій у промислове й цивільне будівництво;

- транспортний доступ населення до місць праці, обслуговування й відпочинку;

- обсяг інвестицій та експлуатаційних витрат для формування транспортної та інженерної мережі;

- можливість рівноцінного вибору місць праці, обслуговування й відпочинку;

- екологічні та санітарно - гігієнічні умови проживання населення;

- архітектурно-композиційні умови планування окремих міст - раціональний розвиток планувальної структури всієї групи населених місць.

Процес формування групових систем населених місць супроводжується паралельним плануванням нового типу розміщення продуктивних сил. Територіально-виробничий комплекс /ТВК/ - група спеціалізованих і кооперованих підприємств, розміщених у зоні впливу центрального міста, де розміщені головні підприємства групи. Формування ТВК і групових систем населених місць - це взаємоузгоджені та взаємозумовлені процеси. Великі ТВК створюють економічну базу кількох групових систем, які становлять регіональну систему населених місць.

9. Исторические и социально-экономические предпосылки урбанизации.

Урбанизация — это исторический процесс повышения роли города в развитии общества, который охватывает изменения в размещении производства и, прежде всего, в расселении населения, его социально-профессиональной, демографической структуре, образе жизни, культуре и т.д. Урбанизация — многосторонний социально-экономический, демографический и географический процесс, происходящий на основе исторически сложившихся форм общест­венного и территориального разделения труда. В более узком, демографо-статистическом, понимании урбанизация — это рост городов, особенно больших, повышение удельного веса городского населения в стране, регионе, мире (урбанизация населения).

Предпосылки урбанизации: рост в городах индустрии, развитие их культурных и политических функций.

Для урбанизации характерным является приток в города сельского населения и возрастающее маятниковое движение населения из сел и ближайших мелких городов в крупные (на работу, по культурно-бытовым, материальным надобностям и пр.).

В узком демографическом понимании урбанизация - это рост городов, повышение удельного веса город­ского населения в стране, регионе, области.

Первые города появились в III-I тыс. до н.э. в Египте, Месопо­тамии, Китае, Индокитае, а также в некоторых районах Европы и Африки, прилегающих к Средиземному морю. В греко-римском мире такие города, как Афины, Рим, Карфаген играли огромную роль. С развитием индустриального общества объективная необходимость концентрации и интеграции разнообразных форм и видов матери­альной и духовной деятельности явилась причиной усиления процес­са урбанизации, возрастания концентрации населения в городах. На современном этапе урбанизации в экономически развитых странах мира отмечается преобладание крупногородских форм поселений. Развитие процесса урбанизации тесно связано с особенностями формирования городского населения и роста городов: естественным приростом самого городского населения; включением в городскую черту или отнесением в административное подчинение пригородных территорий (включая города, поселки и села); преобразованием сель­ских населенных пунктов в городские. Фактический рост городов происходит также за счет формирования более или менее широких пригородных зон и урбанизированных местностей. Условия жизни населения в этих районах все более сближаются с условиями жизни в больших городах — центрах тяготения этих зон. Сравнительный анализ демографических аспектов процесса ур­банизации в различных странах мира принято основывать на данных о росте урбанизированности населения — доли городского, или ур­банизированного, населения. Однако в сводках по разным странам нет сведений, приведенных на одну дату (амплитуда колебаний до 10 лет), неодинаковы методы подсчета городского населения, опре­деления границ городов. В странах мира существует три различных типа, по которым поселения классифицируются как городские: когда населенные пункты подразделяются по избранному критерию (например, по типу местного управления, по числу жителей, по пропорции населения, занятого в сельском хозяйстве); когда административный центр сельского района причисляется к городу, а остальная его часть — к деревне; когда скопления населения определенной численности от­ носятся к городам независимо от их административной принадлеж­ности. Поскольку критерии выделения городских поселений значитель­но различаются по отдельным странам, для получения сопоставимых данных к городскому населению часто причисляют население всех поселений, достигших определенной людности. В качестве мирового статистического ценза людности города (почти не связанного с его определением по существу) предлагаются величины 2, 5, 10 и 20 тыс. жителей. Так, население пунктов с числом жителей не менее 2 тыс. нередко считается урбанизированным. Но такой ценз, будучи приго­ден для определенных стран, для мирового стандарта пока еще слиш­ком низок. Впрочем, действительная шкала урбанизации настолько сложна, что в качестве ступеней предпочтительно пользоваться не­сколькими критериями. При использовании националь­ных критериев выделения городских поселений динамика урбаниза­ции населения выглядит следующим образом. В 1800 г. доля город­ского населения во всем населении земного шара составляла около 3%, в 1860 г. — 6,4, в 1900 г — 19,6, к 1990 г. она увеличилась до 43% (в 14 раз). Опережающий рост городского и несельскохозяйственного насе­ления по сравнению с сельским и сельскохозяйственным — наиболее характерная черта современной урбанизации. В трех частях света — Австралии и Океании, Америке, Европе преобладают жители городов, в то же время население африканских и азиатских стран благодаря своей большой численности создает перевес села над городом в сред­нем по миру. Страны Азии и Африки располагают наибольшими ре­зервами прироста городского населения, именно здесь и происходит в последнее время самый быстрый его рост. Наиболее высокий процент городского населения имеют эконо­мически развитые страны. В 1990 г. городское население составляло (в%): во Франции — 74,3; в Германии — 78,3; Норвегии — 75; Швей­царии — 60; США — 77,5; Японии — 77,4; Израиле — 90; Китае — 26,2; Индии — 25,7. Когда доля городского населения превышает 70%, темп ее роста, как правило, замедляется и постепенно (при под­ходе к 80%) приостанавливается.  Современный тип урбанизации в экономически развитых стра­нах — это уже не столько быстрый темп роста доли городского на­селения, сколько особенно интенсивное развитие процессов субурба­низации и образование на этой основе новых пространственных форм городского расселения — мегаполисов. В этих условиях отчетливо проявились процессы территориальной деконцентрации населения. Имеется в виду не только перемещение населения из крупных горо­дов в их пригородные зоны — процесс, широко развернувшийся еще в 50-е гг. XX в., но и преобладающий рост городов в периферий­ных районах по сравнению с высокоурбанизированными. В 70-е гг. в США темпы роста численности населения городских агломераций впервые были ниже средних по стране. Данные по Франции, Швеции, Италии, Канаде подтверждают общий сдвиг населения из городских агломераций в малые и средние города в результате изменения на­правления миграции. В Великобритании, Нидерландах, Швейцарии, Бельгии, Австрии происходила убыль населения в крупнейших горо­дах, причем из центров городов потоки мигрантов направлялись глав­ным образом в их пригородные зоны. Во многих крупных городских агломерациях численность населения перестала увеличиваться или даже стала снижаться (зачастую за счет уменьшения численности на­селения городов-центров).  По мере развития урбанизации роль миграции в росте городского населения постепенно снижается. Интенсивность же территориаль­ной подвижности населения в целом растет, особенно — интенсив­ность маятниковых миграций. Основную роль в формировании го­родского населения Российской Федерации в течение многих лет играли миграции из сельской местности в города и преобразование сел в городские поселения. Однако с течением времени значение естественного прироста в формировании населения городов увели­чивается. В условиях, когда темпы естественного прироста снижают­ся, замедляются и темпы прироста городского населения. В начале 90-х гг. XX в. рост населения многих крупнейших городов России приостановился. Глубокое влияние современной урбанизации на многие стороны общественной жизни приводит к появлению новых теорий, пытаю­щихся объяснить роль урбанизации в развитии общества. Это в пер­вую очередь социально-эволюционистская теория «урбанистической революции», согласно которой в ходе урбанизации постепенно уст­раняются ее противоречия, снимаются существенные антагонизмы между городом и деревней. Урбанистическая революция должна при­вести в конечном итоге к «постгородскому обществу». По мнению М. Вебера — теоретика урбанизации — научно-техническая револю­ция ведет к созданию «пост гор од с кого общества» — «общества за пре­делами городов» — путем включения большей части населения в индустрию информационного производства, развития всеобщей про­странственной подвижности.  10. Преобразование сельского расселения. Агломерации

В сельском хозяйстве, как уже отмечалось, происходят прин­ципиальные изменения. Прямой ре­зультат этого  -  новая социальная специфика аграрного труда, изменение сферы его приложения, а также исполь­зования трудовых ресурсов в сельской местности. Расширяются и углубляют­ся хозяйственные, социальные и куль­турные связи между городом и селом.

Сеть сельских поселений, не отличается высокой степенью устойчивости: изменяются та­кие показатели, как количество насе­ленных мест, плотность их сети, вели­чина и народнохозяйственные функции поселений.

К сожалению наметилась устойчивая тенденция к концентрации сельского населения, т. е. сокращается общее число сельских населенных мест при преимущественном развитии более крупных поселений. Этот процесс про­текает под влиянием двух одновремен­но действующих факторов: планового регулирования расселения и порочной практики ликвидации отдельных мел­ких поселений.

Политика планомерного регули­рования сельского расселения нашла свое отражение в проектах районной планировки сельскохозяйственных районов, в которых принцип концентра­ции сельского расселения в крупных по величине поселениях, главным обра­зом в центрах хозяйств, принимал­ся в качестве основополагающего. Од­нако все более массовыми стано­вятся и процессы незапланированной ликвидации мелких поселений, мас­штабы которых в отдельных райо­нах страны принимают нежелатель­но большие размеры. Это объясняется многолетней миграцией сельского насе­ления в города, вызывающей наруше­ние демографической структуры сель­ского населения, и низким уровнем со­циальной сферы.

В результате во многих районах наблюдаются противоречия между форсированной концентрацией сель­ского населения и необходимостью приблизить места жительства населе­ния   к   местам   приложения   труда.

Изучение проблем современного села и их решение невозможно без учета комплекса факторов, предопределяющих особенности исторически сложившегося расселения сельского населения, направления производственного развития того или иного региона. Проблема сельского расселения, с одной стороны, в самом общем виде может быть охарактеризована как размещение и развитие сети сельских населенных мест (поселений), края, области (региона); а с другой — как размещение сельского населения на территории и в границах этих поселений (сельских районов и т.д.). Таким образом, выступая на двух уровнях, «система сельского расселения» на верхнем уровне предполагает территориальную организацию сети сельских поселений, объединенных, прежде всего, экономическими связями. В границах этого уровня первопричиной расселения является взаимодействие сторон «территория — сельское поселение», выступающее на верхней его ступени в качестве каркаса сельского расселения страны либо экономического района, т.е. макрорегиона, а на нижней ступени — в виде региональных систем: краев, областей, сельских районов. Необходимо отметить, что система расселения является во многом интегральным фактором, определяющим уровень социально-экономического развития региона. То есть, именно особенности системы расселения влияют на то, где, в каком количестве и какое население проживает. От этого напрямую зависит, каков воспроизводственный потенциал у той или иной группы и у сельского населения в целом. Помимо этого, система расселения является также фактором реализации управленческих решений, как в агропромышленном комплексе России в целом, так и на селе в частности. Село как часть системы расселения в начале третьего тысячелетия оказалось в уникальной ситуации. С одной стороны, продолжающийся процесс урбанизации грозит низведением доли сельского населения до 5–6% (чего, впрочем, на территории России не наблюдается). С другой — Оптимизация расселения средних и крупных сел должна проходить одновременно с процессом диверсификации экономики данных населенных пунктов и базирующихся там агропредприятий. Иначе любые организационные мероприятия окажутся бессмысленными и даже вредными. Во-первых, необходимо перенацелить агропредприятия пригородных районов на задачу обеспечения круглогодичного обеспечения населения городского населения продуктами питания повседневного спроса. Экономика остальных сельскохозяйственных районов также должна соответствовать имеющимся там показателям уровня и характера социального воспроизводства сельской социально-территориальной общности и реальным потребностям аграрного рынка республики и страны в целом. Для этого должна быть проведена работа по составлению своего рода «Атласа сельских районов», куда должны войти данные по количеству и специфичности распределения по разным критериям проживающего населения, перечень предприятий и учреждений с указанием их рентабельности, топографическая карта района, карта земель с указанием их ценности, карта дорог и указание расстояний до ближайших городов, столицы республики, центра области, края, федеральные и республиканские пути сообщения и т.д. При определении же социологических аспектов, которые будут задействованы при составлении подобного «атласа», будут полезны материалы социологического анализа условий социального воспроизводства сельских территорий, включающих различные его факторы (расселение, новые формы хозяйствования, реформу образования, повышение субъектной роли сельского населения и т.д.). Это позволит более четко структурировать с социологической точки зрения социально-демографическую часть предполагаемого комплексного исследования.налицо набирающий силу процесс рассредоточения населения крупных городов, то есть снижение средней этажности городских жилых зданий (за исключением некоторых мегаполисов с ограниченным пространственным ареалом, таких как Нью-Йорк, Сингапур и т.д.), стремление горожан в развитых странах жить в пригороде и работать в мегаполисе.

Оптимизация расселения средних и крупных сел должна проходить одновременно с процессом диверсификации экономики данных населенных пунктов и базирующихся там агропредприятий. Иначе любые организационные мероприятия окажутся бессмысленными и даже вредными. Во-первых, необходимо перенацелить агропредприятия пригородных районов на задачу обеспечения круглогодичного обеспечения населения городского населения продуктами питания повседневного спроса. Экономика остальных сельскохозяйственных районов также должна соответствовать имеющимся там показателям уровня и характера социального воспроизводства сельской социально-территориальной общности и реальным потребностям аграрного рынка республики и страны в целом. Для этого должна быть проведена работа по составлению своего рода «Атласа сельских районов», куда должны войти данные по количеству и специфичности распределения по разным критериям проживающего населения, перечень предприятий и учреждений с указанием их рентабельности, топографическая карта района, карта земель с указанием их ценности, карта дорог и указание расстояний до ближайших городов, столицы республики, центра области, края, федеральные и республиканские пути сообщения и т.д. При определении же социологических аспектов, которые будут задействованы при составлении подобного «атласа», будут полезны материалы социологического анализа условий социального воспроизводства сельских территорий, включающих различные его факторы (расселение, новые формы хозяйствования, реформу образования, повышение субъектной роли сельского населения и т.д.). Это позволит более четко структурировать с социологической точки зрения социально-демографическую часть предполагаемого комплексного исследования.

Городская агломерация — это компактное скопление населённых пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. Образование городских агломераций — одна из стадий урбанизации.

Различают моноцентрические (сформировавшиеся вокруг одного крупного города-ядра, например, Нью-Йоркская агломерация) иполицентрические агломерации (имеющие несколько городов-ядер, например, скопления городов в Рурском бассейне Германии).

Близость населённых пунктов даёт так называемый агломерационный эффект — экономическую и социальную выгоду за счёт снижения издержек от пространственной концентрации производств и других экономических объектов в городских агломерациях

Крупнейшей в мире является агломерация, возглавляемая Токио, в которой насчитывается 34—35 млн жителей. По оценке ООН в 2010 году на Земле насчитывалось около 449 агломераций с числом жителей более 1 млн, в том числе 4 — более 20 млн, 8 — более 15 млн, 23 — более 10 млн, 61 — более 5 млн. 6 государств имеют более 10 агломераций-миллионеров: Китай (95), США (44), Индия (43), Бразилия (21), Россия (16), Мексика (12)[3][4].

По некоторым оценкам в России насчитывается до 22 агломераций-миллионеров, в том числе 7 при городах-немиллионерах. Крупнейшая в России Московская агломерация имеет по разным оценкам от 15 до 17 млн и находится на 9—16 месте в мире. Ещё одна (Санкт-Петербургская) российская агломерация имеет более 5 млн, три (полицентрическая конурбация Самара-Тольятти, Екатеринбургская, Нижегородская) — более 2 млн, Новосибирская — около 1,8—1,9 млн чел.

Критерии объединения территорий в разных странах различны. Но основными общепринятыми критериями объединения городов и поселений в одну агломерацию являются:

  • непосредственное примыкание густонаселенных территорий (городов, поселков, поселений) к основному городу (ядру города) без существенных разрывов в застройке,

  • площадь застроенных (урбанизированных) территорий в агломерации превышает площадь сельскохозяйственных угодий, лесов

  • массовые трудовые, учебные, бытовые, культурные и рекреационные поездки (маятниковые миграции) — не менее 10-15 % от числа трудоспособного населения, проживающего в городах и поселениях агломерации работают в центре основного города

Не учитываются:

  • существующее административно-территориальное деление,

  • прямое расстояние собственно (без учёта других факторов),

  • близкие подчинённые поселения без прямой связи по транспортным коридорам,

  • неблизкие самодостаточные города.

Примером установленных критериев агломерации может служить определение термина «агломерация», принятое Федеральным статистическим управлением Швейцарии[2], а именно:

а) агломерации объединяют несколько муниципалитетов, по крайней мере, 20.000 человек,

б) каждая агломерация имеет основную зону, ядро города, включающее в себя по крайней мере, 10.000 жителей,

в) каждая община агломерации имеет, по крайней мере, 2.000 человек трудоспособного населения, из которых как минимум 1/6 заняты в основном городе (или группы основных городов для полицентрической агломерации),

г) для полицентрической агломерации дополнительными критериями могут быть:

  • отсутствие разрывов в застройке (сельскохозяйственные угодья, леса) более 200 метров,

  • превышение площади застроенной территории над незастроенной в агломерации составляет 10 раз,

  • рост численности населения в предыдущие десятилетия был не менее чем на 10 % выше среднего по Швейцарии.

Агломерации в развитых странах концентрируют значительные массы населения. Рост агломераций отражает территориальную концентрацию промышленного производства и трудовых ресурсов. Стихийный рост агломераций иногда приводит к образованию мегалополиса (суперагломерации или сверхагломерации) — к наиболее крупной форме расселения.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.