Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ISTvO (2006) МУ для изучения Мисюров.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
82.94 Кб
Скачать

Варіант 6

Написати реферат на тему «Автоматизація обліку, контролю, аналізу й аудиту праці й заробітної плати».

Завдання №6

Списати матеріали, отримані від постачальника "Харківдерев" (див. попередню задачу №5) на виробництво ремонтних робіт за допомогою документа "Списання ТМЦ".

Дати опис технології обліку даної операції в бухгалтерській програмі 1С-ПРЕДПРИЯТИЕ, ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО (на вибір інша програма)

Варіант 7

Написати реферат на тему «Автоматизація обліку, контролю, аналізу й аудиту витрат на виробництво».

Завдання №7.

Реалізація ТМЦ без передоплати. Торгова фірма-покупець покупає Монітор Samsung 550s 1шт, за відпускною ціною 1244грн без ПДВ. Продаж здійснюється без передоплати.

Дати опис технології обліку даної операції в бухгалтерській програмі 1С-ПРЕДПРИЯТИЕ, ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО (на вибір інша програма)

Варіант 8

Написати реферат на тему «Автоматизована обробка інформації зі зведеного обліку і складання звітності».

Завдання №8

Фірма провела інвентаризацію ТМЦ на 1.02.04. Інвентаризація виконувалася на оптовому складі призначеними в службову комісію співробітниками фірми (прізвища Голови і трьох членів комісії вказати умовно). Оформити акт господарської діяльності за допомогою документа "Інвентаризація". Визначити наявність (умовно по одному об’єкту ТМЦ) нестачі ТМЦ чи їхні надлишки.

Дати опис технології обліку даної операції в бухгалтерській програмі 1С-ПРЕДПРИЯТИЕ, ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО, (на вибір інша програма)

Варіант 9.

Написати реферат на тему «Характеристика технологічних процесів обробки облікової інформації».

Завдання №9

Фірма здійснює оплату по рахунку № 26 от 15.02.04, що надійшов от ХД Укртелеком за телефонні апарати типу Panasonic BV3452 в кількості 10шт. за ціною 100грн. без ПДВ. Оформить господарську операцію придбання необоротних активів з передоплатою.

Дайте опис технології обліку даної операції в бухгалтерській програмі 1С-ПІДПРИЄМСТВО, ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО, (на вибір інша програма)

Варіант 10.

Написати реферат на тему «Концепція побудови автоматизованих робочих місць бухгалтера».

Завдання №10

Отримані в попередній задачі телефонні апарати типу Panasonic BV3452 10шт. по 100грн без ПДВ необхідно ввести в експлуатацію. Оформити господарські операції на робочу дату введення в експлуатацію 16.02.04р.

Дати опис технології обліку даної операції в бухгалтерській програмі 1С-ПРЕДПРИЯТИЕ, ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО (на вибір інша програма)

Курсову роботу виконують на аркушах формату А4 в машинному варіанті (набрати і віддрукувати за допомогою комп'ютера в редакторі Word 6, Word 97, Word 2000). До курсової роботи за вказівкою викладача може бути прикладена дискета 3,5" з набраним текстом роботи.

Опис послідовності виконання ЗАВДАННЯ за відповідними програмами при вирішенні задачі можна ілюструвати екранними копіями вікон оформлених документів.

4. Список літератури

 1. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підручник -Житомир: ПП ”Рута”, 2002. – 544с.

 1. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу й аудиту -К.:АСК,1998.

 2. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку й аудиту: Навч. посібник. 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2004. – 348с.

 3. Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник.- К.:КНЕУ, 2004. – 187 с.

5. Дубій О. 12 уроків по 1С:Бухгалтерії – Львів: Бак, 2001.

6. Рязанцева Н.А., Рязанцев Д.Н. 1С:Предприятие. Бухгалтерский учет. Секреты работы. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

7. Уткін Ю.А. Курс бухгалтерського обліку за допомогою програми 1С: Бухгалтерія 7.7 для України. – Харків: Tora-Kagi, 2003.

8. Кузьмінський Ю.А. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій. – К.: КНЕУ, 2001.

 1. Васьковська М.С. Інформаційні системи обліку. Навчальний посібник

для студентів спеціальності „Облік та аудит”. - Хмельницький: ТУП, 2003 р.

 1. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник. За редакцією

проф. В.С.Пономаренка. - К.: „Академія”, 2002 р.

 1. Основи інформаційних систем: навчальний посібник. За редакцією В.Ф.Ситника. - К.: КНЕУ, 2003 р.

 2. Страхарчук А.А. Інформаційні технології.- К.: КНЕУ, 2001 р.

 3. Шуремов Е.Л. Информационные технологии финансового планирования и экономического анализа. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2003 г.

14. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку. - Львів, ВНУ „Львівська політехніка”, 2003 р.

15. Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета.

Учебник. - СПб:, Питер, 2002 г.

16. Широков Л.А. Бухгалтерские информационные системы. Учебное

пособие. – М:, МГИУ, 2002 г.

17. Патрушина С.М. Информационные системы в бухгалтерском учете.

Учебное пособие. – М.: ИЦ «Март», 2003 г.

18. Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2004 г.

19. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В.

Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підручник. - Житомир, ПП „Рута”, 2004 р.

20. Семенов М.И., Трубилин И.Т., Лойко В.И., Барановская Т.П. Автоматизированные информационные технологи в экономике. Учебник. Под общ. редакц. Трубилина И.Т. – М: «Финансы и статистика», 2003 г.

21. С.Г.Карпенко, В.В.Попов, Тарнавський Ю.А., Шпортюк Г.А Інформаційні системи і технології..- К: МАУП, 2004 р.

Зміст

Стор.

Вступ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 1. МЕТА, ПРЕДМЕТ І ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ ДИСЦИПЛІНИ . . . . . 3

 2. ПРОГРАМА КУРСУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ЗАВДАНЬ ДО КУРСОВИХ РОБІТ . . . . . . . . . . 6

Список літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Навчальне видання

Методичні вказівки до вивчення курсу “Інформаційні системи та технології обліку”. Теми і задачі для курсової роботи (для студентів 4 – 5 курсів

заочної форми навчання спеціальності 6.050106 "Облік і аудит").

Укладач Анатолій Володимирович Місюров

Редактор С.Д. Сусло

План 2006, поз. 302

Підп. до друку 29.03.2006 Формат 60х84 1/16 Папір офісний. Друк на ризографі. 0,75 обл.-вид. арк.

Тираж 200 прим. Замовл. №

Харківська національна академія міського господарства

61002, Харків, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]