Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ПЗ Рекреалогия.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
519.68 Кб
Скачать

Модульний контроль знань студентів

Модульний контроль здійснюється та оцінюється за двома складовими: теоретичне завдання (2 питання) та практичне завдання (1 питання). Модульний контроль проводиться у письмовій формі після того як розглянуто увесь теоретичний матеріал та виконані практичні (семінарські) завдання в межах кожного з двох модулів.

На модульний контроль відведено 40 відсотків балів, що корелюється із загальною кількістю балів від поточного контролю змістовних модулів (60 балів, див. табл. 3.) та становить у сумі 100 балів.

Зразок завдання до модульного контролю

Харківська національна академія міського господарства

Факультет менеджменту

Кафедра туризму і готельного господарства

Модульний контроль з дисципліни «Рекреалогія»

Варіант 1.

Теоретичні питання:

  1. У чому виявляються основні класифікаційні підходи до рекреаційної діяльності?

  2. Назвіть та охарактеризуйте три фази рекреації.

Практичне завдання:

Опишіть культурно-історичний цикл рекреаційної діяльності. Які типи рекреаційної діяльності Ви пропонуєте включити до цього циклу? Окремо вкажіть основні, додаткові та супутні типи рекреаційної діяльності, наводячи приклади елементарних рекреаційних занять.

Виконання завдань модульного контролю оцінюється наступним чином:

Таблиця 2 – Оцінювання виконання завдань модульного контролю

№ з/п

Завдання модульного

контролю

Розподіл балів, %

1

Теоретичне питання 1

10

2

Теоретичне питання 2

10

3

Практичне завдання

20

4

Усього

40

Проведення підсумкового письмового заліку

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Загальна тривалість заліку 1 година. До складання заліку допускаються студенти, які мають задовільну кількість балів зі складених тестів з основних навчальних елементів змістовних модулів, складання глосарію, написання та захисту контрольної роботи.

Таблиця 3 – Розподіл балів з поточного та підсумкового контролю за модулем 1

Види та засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)

Розподіл балів, %

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів

ЗМ 1.1. Теорія та методологія рекреалогії

Участь у роботі практичних (семінарських) занять

10

Проміжний тестовий контроль

10

Індивідуальне завдання

10

Всього за змістовний модуль 1.1.

30

ЗМ 1.2. Особливості рекреаційної діяльності. Рекреаційна система

Участь у роботі практичних (семінарських) занять

10

Проміжний тестовий контроль

10

Індивідуальне завдання

10

Всього за змістовний модуль 1.2.

30

Контроль з модулю 1.

Підсумковий модульний контроль

40

Всього за Модулем 1

100

Таблиця 4 – Таблиця відповідності шкали оцінювання ects з національною системою оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS

Процент студентів, які зазвичай успішно досягають відповідної оцінки

Визначення

За

національною

системою

Кількість набраних

балів

A

10

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

90 – 100

B

25

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

4

82 – 89

C

30

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок

75 – 81

D

25

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

69 – 74

E

10

Достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії

75 – 81

FX

-

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим як перескласти

2

69 – 74

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.