Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ПЗ Рекреалогия.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
519.68 Кб
Скачать

Ресурси мережі Інтернет

  1. http://www.medtour.info/aboutresorts/classification/kumiss/ – інформація про кумисолікування і кумисолікувальні курорти.

  2. http://www.medtour.info/aboutresorts/kurort/ – велика кількість інформації про різноманітні курорти, їхня класифікація, курорти світу.

  3. http://webdesign.perm.ru/006/01/Balneol.html – бальнеологічні курорти світу (текстовий варіант). Розглядається за регіонами і країнами світу.

  4. http://rmat-english.narod.ru/slovar/slovar.htm – Туристський термінологічний словник (Зорін І.В., Квартальнов В.А.).

  5. http://www.encyclopedia.ru/ – «Мир энциклопедий» – російськомовні енциклопедичні видання (енциклопедії, енциклопедичні словники, довідники).

  6. http://www.igh.ras.ru/ – Сайтотека енциклопедичної літератури.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Рекреалогія» (для студентів за напрямом підготовки 0504 – «Туризм», спеціальності 6.050400 – «Туризм»).

Укладачі: Анатолій Юрійович Парфіненко,

Лариса Володимирівна Щербіна.

Редактор: М.З.Аляб’єв

План 2007 (додатково)

Підп. до друку 4.10.2007 Формат 60×84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн. – друк. арк. 2,0 Обл. – вид. арк. 2,5

Тираж 150 прим. Зам. №

61002, М. Харків, хнамг, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, М. Харків, хнамг, вул. Революції, 12

20