Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до СР і РГР з дисципліни Економіка та організація виробництва (№1699).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
488.45 Кб
Скачать

6. Інформаційно-методичне забезпечення

6.1. Основна література

 1. Величко В.В. Економіка підприємства: конспект лекцій – Харків: ХДАМГ, 2003. - 114 с.

 2. Економіка міського господарства: Навч. посібник / За заг. ред.. Юр`євої Т.П. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 672с.

 3. Коссой Ю.М. Экономика и управление на городском электрическом транспорте: Учебник. –М.: Изд-во «Мастерство», 2002. – 352с.

 4. Костюк В.О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства. -Харків: ХДАМГ, 2002. – 162с.

 5. Курочкин А.С. Организация производства: Уч. пособие. – К.: МАУП, 2001. – 215 с.

 6. Новицкий Н.Н. Организация производства на предприятиях: Уч.пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 392 с.

 7. Организация производства на предприятии: Учебник для техн. иэкон. спец. / Под ред. О. Г. Туровца и Б. Ю. Сербиновского.-Ростов-на Дону: МарТ, 2000. - 464 с.

 8. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства.-К.: КНЕУ, 2000.

 9. Сачко Н. С. Теоретические основы организации производства. -Минск.: Дизайн ПРО,2002.-320 с.

 10. Славута О.І. Економіка підприємства: конспект лекцій для студентів спеціальності “Економіка підприємств міського господарства”. – Харків: ХНАМГ, 2001.

 11. Славута О.І., Княжеченко В.В. Особливості економіки підприємств міського господарства. - Харків: ХНАМГ, 2004. – 58с.

 12. Фатхутдинов Р. А. Организация производства: Учебник. -М.: ИНФРА-М, 2000.-672 с.

6.2. Допоміжна література

 1. Бухало С.М. Организация, планирование и управление деятельности промышленного предприятия.- К.: Выща школа. – 1989. – 472 с.

 2. Герасимчук А.Е. Економіка та організація виробництва. К.: Знання, 2007. – 678 с.

 3. Економіка підприємства: Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.:КНЕУ, 2000.- 328с.

 4. Закон України "Про власність" / Відомості Верховної Ради України.- 1991.- №20.

 5. Закон України “Про міський електричний транспорт” // Відомості Верховної Ради України від 29.06.2004р., №1914-ВР.

 6. Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 385 с.

 7. Конституція України. – К., Вид. Верховної Ради України, 1996.

 8. Програма реформування та розвитку наземного міського електротранспорту на 2004-2010 рр. Схвалено постановою Кабінету Міністрів України, №143.

 9. Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010р.р.” Схвалено рішенням XIV сесії Харківської міської Ради XXIV скликання від 25.06.2003р. №03.

 10. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2004.- 568 с.

11. Юр`єва Т.П. Фінанси підприємств міського господарства: Навч. посібник. - Харків: ХДАМГ, 2003. – 336с.

12. www.DJKG.gov.ua

13. www.rada.gov.ua

14. www.zakon.com.ua

Додаток А

Розрахунково-графічне завдання

Мета завдання:

На базі вихідних даних Вашого варіанта (табл. Б.1, Б.2):

- відобразити організаційну структуру досліджуваного підприємства графічно й визначити її тип;

- розрахувати показники виробничої програми;

- розрахувати показники з організації та оплати праці (чисельність працівників, склад і структура фонду оплати праці);

- розрахувати собівартість пасажироперевезень;

- визначити планово-розрахунковий тариф і фінансові результати операційної діяльності підприємства.