Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до СР і РГР з дисципліни Економіка та організація виробництва (№1699).doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
488.45 Кб
Скачать

51 Навчальне видання

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та виконання графічно-розрахункових завдань з дисципліни „Економіка та організація виробництва” (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.092200 - «Електричний транспорт»).

Укладачі: Сергій Вікторович Телятник,

Віктор Іванович Тітяєв

Відповідальний за випуск: доц. В.О.Костюк

Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2008, поз. 47М

Підп. до друку 20.06.2008 Формат 60 * 84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Облік.- вид. арк. 2,6

Тираж 100 прим. Замовл. №

61002, М. Харків, хнамг, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, М. Харків, вул. Революції, 12

53