Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДипломСпеціаліста.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
164.35 Кб
Скачать

3. Попередній захист дипломної роботи

Під час попереднього захисту студент протягом 10-12 хвилин доповідає зміст своєї роботи, використовуючи графічні аркуші. Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів кафедри, а також надає пояснення стосовно зауважень і пропозицій до змісту та оформлення роботи.

4. Захист дипломної роботи

Дипломна робота повинна бути надана безпосередньо секретарю Державної екзаменаційної комісії не пізніш, ніж за 1 день до встановленої дати захисту.

Разом із дипломною роботою подається рецензія на роботу й відгук керівника роботи. У разі недодержання терміну подачі належних матеріалів студент до захисту дипломної роботи не допускається.

Пояснювальна записка і графічні аркуші мають бути підписані у такій послідовності:

- спочатку викладачами кафедри за основними фаховими напрямками (аероекологія, гідроекологія, літоекологія, загальна екологія, моделювання екологічних процесів),

- потім керівником дипломної роботи, і,

- нарешті, завідувачем кафедри.

Під час захисту студент протягом 10-12 хвилин спокійно й врівноважено доповідає зміст роботи, після чого з повагою і впевнено просить ставити йому запитання. На питання членів ДЕК, на зауваження рецензента й присутніх на захисті запрошених фахівців і викладачів кафедри дипломник відповідає достойно й доброзичливо.

Доповідь може викладатися з використанням програмних і технічних засобів комп‘ютерної презентації або проектора й фолій. У цьому випадку до матеріалів дипломної роботи слід додати компакт-диск (або дискету) із програмою презентації, її роздруківку та пояснювальну записку, а також комплект зброшурованих роздруківок презентації для кожного члена ДЕК.

Оцінка дипломної роботи оголошується головою ДЕК у день захисту.

Після успішного захисту молодий фахівець протягом кількох днів подає підготовлену і перевірену копію своєї дипломної роботи, записану на оптичний чи магнітний носій, секретареві Комісії.

Література

1. Біологія. Розділ 1. Програма курсу. Опорні матеріали до лекцій. Рекомендації до виконання курсових робіт. /Уклад.: О.Г. Шатровський, Ю.І. Вергелес - Харків, 2001. – 40 с.(ХДАМГ)

2. ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и

правила составления.

3. Зернуджи Б. Наставление учащемуся на пути обучения / Пер. с фарси

//Антология педагогической мысли. – М.: «Просвещение», 1976. – С. 94-102.

4. Метод клімадіаграм: Методичні вказівки до вивчення теми „Клімат” та виконання курсової роботи №1 „Клімат і рослинність реґіону” у курсі „Загальна екологія та основи заповідної справи” та підготовки розділу „Кліматичні умови території” дипломних і маґістерських робіт для студентів ІІ та V курсу денної форми навчання та студентів І та VI курсу заочної форми за фахом 8.070.805 – „Екологія й охорона навколишнього середовища”). /Укл.: О.І. Спірін. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 12 с.

5. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни

"Прикладна механіка рідин і газів". /Уклад.: А.А. Нємцова, Є.Г. Пономаренко –

Харків, 2001. - 24 с. (ХДАМГ).

6. Методические указания и программа по курсу "Экономика природопользования"/ Сост.: М.В.Катков, Г.П. Евтухова - Харьков, 1996. - 26 с. (ХГАГХ)

7. Методические указания к курсовой работе "Оценка воздействия

урбанизированных территорий на водные объекты". /Сост.: А.А.Немцова,

Е.Г.Пономаренко.– Харьков,2000. - 20 с.(ХГАГХ).

8. Методические указания к курсовой работе "Расчет норм ПДС промышленного

предприятия". /Сост.: Е.Г. Пономаренко, А.А. Немцова – Харьков, 1992. - 38 с.

(ХИИГХ)

9. Методические указания к проекту "Технические средства и технологи очистки

газов". /Сост.: Ю.Л. Коваленко, О.В. Карнаушенко - Харьков, 1992. – 16 с.

(ХИИГХ)

10. Методические указания к проекту "Расчет рассеивания вредных веществ в

атмосфере". /Сост.: Ю.Л. Коваленко, О.В. Карнаушенко – Харьков, 1993. - 16 с.

(ХИИГХ)

11. Методические указания к расчету экономической эффективности осуществления разрабатываемых в дипломной работе мероприятий по сохранению, улучшению и рациональному использованию природных ресурсов/ Сост.: Катков М.В. - Харьков, 1998. - 105 с. (ХГАГХ)

12. Підтоплення в великих містах України (на прикладі м. Харкова): Збірка статей

/За ред. О.Ю. Чебанова. – Харків-Київ, 1998. – 128 с. (Товариство „Знання”

України)

13. Примак А.В., Кафаров В.В., Качиашвили К.И. Системный анализ контроля и

управления качеством воды и воздуха..- К.: „Наук. думка”, 1991.- 360 с.

14. Программа и практические занятия по дисциплине "Литоэкология: /Сост.: Л.П. Свиренко, О.Л. Штепенко, В.В. Яковлев – Харьков,2003. - 40 с.(ХДАМГ)

15. Пэнтл Р. Методы системного анализа окружающей среды.- М.:„Мир”, 1979.-

214 с.

16. Сербенська О.А., Білоус М.П. Екологія українського слова: Практичний

словничок-довідник / Ред. М.П. Білоус. – Львів: „Манускрипт”, 2003. – 68 с.

17. Українська ділова мова: Практичний посібник на щодень / Уклад.:

М.Д. Гінзбург, І.О. Требульова, С.Д. Левіна, І.М. Корніловська; За ред. д-ра

техн. наук, проф. М.Д. Гінзбурга. – Харків: „Торсінг”, 2003. – 592 с.

(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України)

18. Экология города: Учебник / Под ред. Ф.В.Стольберга. - К.:„Лібра”, 2000. –

464 с.

19. Экономика природопользования /Под ред. Л. Хенса, Л. Мельника и

Э. Буна: Учебник. - К.: «Наукова думка», 1998. - ... с.

20. Country reports on human rights practices for 1995 [online]. U.S. Department of

State, 1996. Updated March 1996 [referred to 24 Sep, 1996] Available on the

Internet: < URL:http://www.usis.usemb.se/human/index.htm>.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.