Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДипломСпеціаліста.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
164.35 Кб
Скачать

Назва роботи

Назва дипломної роботи має бути стислою й конкретною. Набирається великими жирними літерами. У дужках можна навести додаткову назву, що пояснює (конкретизує) основну.

Реферат

Стисло викладає зміст дипломної роботи: найменування системи (процесу, об’єкта), що розглядається, ознаки, що її локалізують у просторі та часі, зв’язки з довкіллям (чинники прямого та зворотного впливів), наслідки їх дії, запропоновані природоохоронні заходи та очікувана ефективність їх застосування, залишкові явища негативного впливу на довкілля. Складається по завершенні роботи.

Вступ

Обґрунтовується вибір теми дипломної роботи, її актуальність, формулюється мета роботи, задачі, що слід вирішити для досягнення поставленої мети, наводиться огляд науково-технічної літератури щодо об'єкта досліджень та проблем, які висвітлюються в дипломній роботі, методики виконання роботи, перелік основних нормативних документів, які стали підставою та обґрунтуванням для вибраної теми роботи, та відомчих матеріалів, що були використані під час підготовки роботи. Пишеться спочатку у чернетковому варіанті, а по закінченні роботи складається остаточний варіант.

1. Загальні характеристики району розташування об’єкту, що досліджується

В цьому розділі, в залежності від особливостей об’єкту, визначаються загальні обставини та умови, які пов’язані з його функціонуванням або впливають на нього, наприклад:

географічні, адміністративні, фізичні або умовні границі системи

(району), до якої належить об’єкт дослідження;

характеристика кліматичних умов;

характеристичні дані про біотичні ресурси території (рослинний

покрив тощо);

коротка ландшафтна характеристика території;

геологічна структура і гідрогеологічні умови;

типи природних та антропогенних ґрунтів;

техногенні компоненти території (транспортні системи, підприємства,

системи енергопостачання, системи й джерела водопостачання та

водовідведення тощо);

соціально-демографічні умови (кількість та склад населення, стан

здоров’я, стан працевлаштування, види зайнятості населення і т. ін.);

природно-заповідні території та об’єкти;

пам’ятки археології, історії та архітектури;

чинні соціальні, правові, нормативні або технічні умови функціонування об’єкту тощо.

Графічні аркуші, що рекомендуються для ілюстрування розділу:

ситуаційна (географічна, екологічна, природоохоронна тощо) карта

(або карта-схема) району або концептуальна схема системи, що вміщує

об’єкт дослідження;

гідрогеологічний розріз ділянки розташування об’єкта чи

стратиграфічна колонка з позначенням водоносних горизонтів;

клімадіаграмма та роза вітрів;

ландшафтна карта, або карта ландшафтного покриву;

соціо-демографічні таблиці, діаграми, схеми.

2. Загальна оцінка стану компонентів довкілля або перебіг екологічних процесів, які пов’язані з об’єктом дослідження

У цьому розділі подається оцінка стану компонентів довкілля або перебігу процесів у системі відповідно до чинних стандартів, нормативів, критеріїв або процедур.

Аналізу підлягають:

повітряне середовище;

водне середовище;

геологічне середовище та підземні води;

ґрунти;

біотичні компоненти.

Графічні аркуші:

Окремі таблиці, схеми, графіки та діаграми, що відображають:

стан атмосферного повітря;

стан поверхневих і ґрунтових вод;

стан ґрунтів;

стан біотичних компонентів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.