Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ ОСА заочн (2011 осень).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.57 Mб
Скачать

Крок 5.Будуємо дендрограму об'єднань.

Порядок виконання роботи.

Дано матрицю ознак, розміром 82. Класифікувати об'єкти в подібні групи, використовуючи як метрику Евклідову відстань і стратегію об'єднання:

 1. Найближчого сусіда;

 2. Далекого сусіда.

Матриця ознак вибирається по номері утвореному двома останніми цифрами зачіткі:

n – номер утворений двома останніми цифрами зачіткі;

k – номер варіанта;

Якщо дві останні цифри в номері зачіткі дорівнюють нулю, то k=42.

Варіанти зазначені в таблиці 1 задачі № 4. З вихідної матриці як матрицю ознак вибирають перші два стовпці, при цьому знак числа не враховується.

Контрольні питання.

 1. Основна мета кластерного аналізу.

 2. Що розуміється під "подібністю" об'єктів.

 3. Нормування показників (ознак) об'єктів.

 4. Найбільш розповсюджені способи нормування ознак.

 5. Яка величина може називатися відстанню (метрикою) між об'єктами в просторі ознак.

 6. Лінійна відстань (манхетеньска відстань або відстань міських кварталів).

 7. Евклідова відстань.

 8. Узагальнена відстань Мінковського.

 9. Властивість кластерів: щільність.

 10. Властивість кластерів: дисперсія.

 11. Властивість кластерів: розмір.

 12. Властивість кластерів: форма.

 13. Властивість кластерів: віддільність.

 14. Визначення кластерів згідно Еверіту.

 15. Прямий алгоритм класифікації n об'єктів.

 16. Стратегія найближчого сусіда.

 17. Стратегія далекого сусіда.

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, самостійної роботи та контрольних робіт з дисципліни “Основи системного аналізу” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальностей “Промислове та цивільне будівництво”, “Міське будівництво та господарство”).

Укладачі: Федоров Микола Вікторович,

Хренов Олександр Михайлович.

Відповідальний за випуск м. В. Федоров

За авторскою редакцією

Комп’ютерне верстання і. В. Волосожарова

План 2011, поз. 457М

Підп. до друку Формат 60х84 1/16

Друк. на ризографі Ум. друк. арк. 3,0

Тираж 50 пр. Зам. №

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса:rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб´єкта видавничої справи:

ДК №4064 від 12.05.2011р.