Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для ЗО.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
690.18 Кб
Скачать

Рекомендована література

 1. Аверьянов Л. Я. Социология: что она может и знает. – М.: Социолог, 1993.

 2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1992.

 3. Бачинин В. А., Сандулов Ю. А. История западной социологии. –

 4. Издательство: Лань, 2002.

 5. Вебер М. Избранные произведения. М., 1998.

 6. Вербець В. В. Соціологія. Навчальнийпосібник. – К.: Кондор, 2009.

 7. Герасимчук А. А., Палеха Ю. І., Шиян О. М. Соціологія: Навч. посібник. – К., Видавництво Європейського університету, 2004.

 8. Гидденс Э. Социология.М., 1999.

 9. Григорьев С.И., Суббето А.И. Основы неклассической социологии. – М., 2000.

 10. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: Учебное пособие. – Екатеринбург, 1996.

 11. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології від античності до початку ХХ ст. – К.: Либідь, 1993.

 12. Зборовский Г. Е., Орлов Г. П. Социология: Учебник для студентов гуманитарных вузов. – М.: Интерпракс, 2005.

 13. История социологии: Учеб. пособие / Под ред. А. Н. Елеукова и др. – Минск: Высш. шк., 2004.

 14. История социологии / Под ред. А.Н. Елсукова. – Минск, 2004.

 15. Капитонов Э. А. Социология XX в. –Ростов-на-Дону, 2006.

 16. Масионис Дж. Социология. – М.,СПб.2004

 17. Общая социология. Зборовский Г. Е. – М.: Гардарики, 2004. – 592 с.

 18. Основы социологии: Курс лекций / Под. ред. А. Г. Эфендиева. –М., 2002.

 19. Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997.

 20. Покровский Н. Е. Проблема аномии в современном обществе. – М., 1998.

 21. Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. – М., 1995.

 22. Ритцер Дж. Современные социологические теории. – М., СПб., 2002.

 23. Сірий Є.В. Соціологія. – К.: Атіка, 2004.

 24. Смелзер Н. Социология. –М., 1994.

 25. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

 26. Сорокин П. А. Общедоступный учебник социологии: Статьи разных лет. – М.: Наука, 1994.

 27. Соцiологiя: Навч. посiб. / За ред. С.О. Макеєва. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання, КОО, 2005.

 28. Соціологія: 100 питань – 100 відповідей: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Є.А. Подольська, Т.В. Подольська. – К.: Інкос, 2009.

 29. Соціологія. Курс лекцій / За ред. проф. В. М. Пічі. – К.: Заповіт, 1996.

 30. Социология/ Под ред.В.Н.Лавриненко. – М.ЮНИТИ,2009.

 31. Социология / Под.ред. Г.В. Осипова. – М.: Мысль, 2010.

 32. Социология: Хрестоматия. – М., 2003.

 33. Танчин І. З. Соціологія: навч. посібник / І. З. Танчин. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008.

 34. ТернерД. Структура социологической теории. – М., 1985.

 35. Тощенко Ж Т. Социология: Общий курс. –М.: Юрайт-Издат., 2010.

 36. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. – М.: Прогресс, 1969.

 37. Фролов С. С. Социология: Учебник для вузов. – М, 2007.

 38. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М., 1998.

 39. Якуба О. О. Соціологія: Навч. посібник для студентів. – Харків: Константа, 1996.

Питання для самоконтролю

До теми 1.1

1.Яке знання можна вважати позанауковим? Чим воно відрізняється від наукового?

2.Соціологія – це наукове вивчення суспільства. Що це означає? Як це можна довести?

3.Назвіть об’єкт соціології. У чому його специфіка в порівнянні з об’єктом інших суспільних наук?

4.Чи слід з’ясовувати, що є предметом соціології? Кому й навіщо це потрібно?

5.У чому суть сучасних дискусій про предмет соціології?

6.Які основні підходи до визначення предмету соціології?

7.Назвіть особливості мікро- і макросоціології.

8.Розкрийте структуру соціологічної системи знання.

9.Що таке загальна соціологічна теорія?

10.Яке місце спеціальних соціологічних теорій в структурі соціологічної системи знання?

11.Що спільного та що відрізняє соціологію від філософії та історичного знання? Чи потрібні соціології перша та друге? Соціологічний «кут погляду» – у чому його специфіка? Чи можна назвати соціолога універсальним ученим?

12.Розкрійте зміст основних функцій соціології.

До теми 1.2

1.Що таке конкретно-соціологічне дослідження?

2.Які види соціологічних досліджень існують?

3.Охарактеризуйте структуру і функції програми соціологічного дослідження.

4.Які ви знаєте методи збору інформації в соціологічних дослідженнях?

5.Що таке генеральна і вибіркова сукупності? Як будується вибірка?

6.Як проводиться аналіз даних? Які методики і техніка використовуються?

До теми 1.3

1.Які об’єктивні фактори зумовили становлення соціології як самостійної науки?

2.У чому суть соціологічного позитивізму як провідного напрямку в соціології ХІХ століття?

3.Дайте порівняльну характеристику соціологічних поглядів О. Конта, Г. Спенсера та К. Маркса.

4.Які соціологічні ідеї були притаманні творчості Е. Дюркгейма?

5.У чому сутність розуміючої соціології та М. Вебера?

6.У чому суть концепції «структурного функціоналізму»Т. Парсонса?

7.Дайте характеристику змісту «теорії конфлікту».

8.Що таке символічний інтеракціонизм?

До теми 2.1

1.Охарактеризуйте основні підходи до розуміння суспільства.

2.Назвіть ознаки системності суспільства.

3.Що таке соціальна структура суспільства?

4.Які ви знаєте елементи соціальної структури?

5.Які типи соціальних структур ви знаєте?

6.Що таке соціальна група, яка її роль в соціальній структурі суспільства?

7.Які види соціальних груп існують?

8.Охарактеризуйте типи суспільств за різними критеріями.

До теми 2.2

1.Розкрійте зміст поняття соціальний інститут.

2.Назвіть основні елементи і риси соціального інституту.

3.Які види соціальних інститутів Ви знаєте?

4.Що таке інституціоналізація, які її етапи?

5.У чому полягають функції і дисфункції соціальних інститутів?

6.Чому сім’я може розглядатися як соціальний інститут суспільства й мала соціальна група?

7.Назвіть основні параметри соціологічного вивчення сім’ї.

8.Які функції сім’ї по відношенню до суспільства і особи?

До теми 2.3

1.Дайте аналіз понять «соціальний статус» и соціальна роль».

2.Що таке соціальна стратифікація? Які її критерії використовують в соціології?

3.Охарактеризуйте поняття «клас».

4. Визначите риси багатих, бідних, представників середнього класу.

5.У чому полягає різниця між відкритою і закритою стратифікацією?

6.Які є історичні типи стратифікації?

7.Що таке соціальна мобільність?

8.Які види і канали соціальної мобільності ви знаєте?

До теми 3.1

1.У чому специфіка соціологічного підходу до аналізу особи?

2.Яке співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність», «особа»?

3.Яку структуру має особистість?

4.Пригадайте макро- і мікросоціологічні концепції особи.

5.Що таке соціалізація? Які її етапи ви знаєте?

6.Назвіть відомі вам агенти та інститути соціалізації.

7.У чому полягає складність соціальної типології особи?

8.У чому суть концепції соціальних типів особи, розробленої російським соціологом В. О. Ядовим?

До теми 3.2

1.Дайте визначення поняття «культура».

2.У чому специфіка соціологічного підходу до аналізу культури?

3.Які ви знаєте типи, види і форми культури?

4.Розкрийте зміст понять «культурний релятивізм» и «етноцентризм».

5.Чим пояснюється наявність культурних універсалій. Наведіть приклади.

6. Назвіть основні структурні елементи культури.

7. У чому ви бачите функції культури у сучасному суспільстві?

До теми 3.3

1. Яку поведінку називають девіантною?

2. У чому полягає відносність девіації?

3. Яку поведінку називають делінквентною?

4. Чим відрізняється делінквентна та девіантна поведінка?

5. Назвіть види і форми девіантної поведінки.

6. Охарактеризуйте біологічні та психологічні теорії девіантної поведінки.

7. Охарактеризуйте соціологічні теорії девіантної поведінки.

8. Які функції виконує система соціального контролю?

9. Що таке санкції? Які є типи санкцій?

10. Яка різниця існує між формальними та неформальними санкціями?

11.Назвіть відмінності між репресивними та превентивними санкціями.

До теми 3.4

1.Дайте визначення соціального конфлікту.

2.Сформулюйте необхідні і достатні умови для виникнення конфлікту.

3.Назвіть структурні елементи конфлікту.

4.Назвіть функції і дисфункції соціального конфлікту.

5.Назвіть критерії класифікації конфліктів.

6.У чому полягає суть динаміки конфлікту?

7.Що означає «управління конфліктами»?

8.Які ви знаєте форми і методи вирішення конфлікту?