Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РПистУкрКульт_стац2013 новая.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
252.93 Кб
Скачать

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне оцінювання та самостійна робота

Підсумковий (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовний модуль 2

ІНДЗ

30

100

Т1

С/Р

Т2

С/Р

Т3

Т4

Д

Т5

С/Р

Т6

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

15

30

100

11. Шкала оцінювання: національна та ects

У відповідності до концепції приєднання України до Болонського процесу запроваджено Болонську систему навчання. Дисципліна „Управління витратами” містить послідовність модулів, які передбачають проміжний контроль знань. В кінці кожного модуля виконується оцінювання знань в балах за рейтинговою системою. При оцінюванні знань з дисципліни використовуються дві шкали: національна (5-«відмінно», 4-«добре», 3-«задовільно», 2-«незадовільно») та європейська (A, B, C, D, E, FX). Шкала рейтингової оцінки з дисципліни та її переведення в оцінки за національною шкалою і шкалою ECTS наведена нижче.

Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

85 – 100

5 (відмінно)

А

75 – 84

4 (добре)

B

65 – 74

4 (добре)

C

57 – 64

3 (задовільно)

D

50 – 56

3 (задовільно)

E

1-49

2 (незадовільно)

FX

Рейтингова оцінка за 100-бальною шкалою є накопичувальною – протягом вивчення дисципліни студент отримує за різні види поточних контрольних заходів певні бали, які підсумовуються.

12. Методичне забезпечення

Курс „Історія української культури” забезпечено підручником Культурологія: навч. посібник / авт.-уклад.: Власенко О.І., Зайончковський Ю.В. – Х.: Парус, 2007. – 456 с.; методичним посібником; презентаціями до курсу.

Модуль 1. „Виникнення та становлення української культури”

Модуль 1 вимагає від студентів знання тем, які входять до нього.

Тема 1.„Сутність та особливості культури. Виникнення української культури” частково розглядається на лекції (2 год.), їй присвячено семінарське заняття, готуючись до якого, потрібно використовувати конспект лекції, відповідні розділи у запропонованих підручниках (див. Плани семінарських занять) і, крім того, загальну та додаткову літературу з поданої теми. Знання студентів з даної теми перевіряються протягом семінарського заняття.

Рекомендована література: [основна: 8, 23, 25, 30; додаткова: 4–5, 11].

Тема 2. „Виникнення та становлення української культури. Культура Київської Русі” викладається на лекції (2 год.), розглядається на семінарському занятті (2 год.), до якого необхідно готуватися за планом (див. Плани семінарських занять), читаючи конспект лекцій, розділи в підручниках, рекомендовану загальну та додаткову літературу. Крім того, під час самостійної роботи необхідно підготувати виступ на тему „Особливості ментальності українського народу”.

Рекомендована література: [основна: 8, 23, 25, 28; додаткова: 3–4, 11, 14].