Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РПистУкрКульт_стац2013 новая.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
252.93 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра філософії та гуманітарних дисциплін

Факультети „Бізнес-управління”, „Референт-перекладач”,

„Соціальний менеджмент”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом засідання

вченої ради ХГУ „НУА”

від №

Проректор з навчально-

методичної роботи, доц.

________________ О.І. Решетняк

„_____” _________ 2013 р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»

Напрям підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства»

6.020303 «Філологія»

6.030101 «Соціологія»

Харків – 2013

Робоча програма «Історія української культури» для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.020303 «Філологія»,

6.030101 «Социология»

„___” ________, 2013 року- __ с.

______________________________________________________

Розробник: канд. філософ. наук., доцент кафедри філософії і гуманітарних дисциплін

Чибісова Наталія Григорівна

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії і гуманітарних дисциплін

Протокол від. “____”________________2013року № ___

Завідувач кафедри філософії і гуманітарних дисциплін _______________________ (Подольська Є.А.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2013 року

Схвалено методичною комісією ХГУ „НУА” за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», «Філологія», «Соціологія»

Протокол від. “____”________________2013року № ___

“_____”________________2013 року Голова _______________ (Чибісова Н.Г.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 ХГУ „НУА”, 2013рік

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво”

0203 Гуманітарні науки

0301 Соціально-політичні науки

Нормативна

Напрям підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.020303 «Філологія»,

6.030101 «Соціологія»

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

„Економіка підприємства”, „Соціологія”, „Переклад”

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання на тему: «Тенденції та нові форми розвитку культури України ХХІ століття»

Семестр

Загальна кількість годин – 72 години

1-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –4 год.

самостійної роботи студента – 4 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

16 год.

год.

Практичні, семінарські

18 год.

год.

Самостійна робота

38 год.

год.

Індивідуальні завдання:

30 год.

Вид контролю: поточний – семінарські заняття, підсумковий контроль- іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1: 2

для заочної форми навчання -