Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_otech_stud_suspnauk / пол_толог_я / Политология. Громов. Метод. вказ_вки.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Плани семінарських занять та рекомендації до їх підготовки

Тема 1. Історія становлення політичної думки та політичної науки

(4 год.)

Заняття 1.

  1. Сутність політики та предмет політології.

  2. Найважливіші досягнення античної політичної думки.

   1. Ідея рівності людей, сімейних відносин у державі, законності та права у діяльності держави.

   2. «Ідеальна держава» Платона.

   3. «Політія» Арістотеля.

  3. Політична думка епохи Відродження. Утвердження пріоритетності світської влади у державі.

Заняття 2.

  1. Формування політичної науки у період Нового часу.

   1. Економічні, політичні та соціальні умови формування нових підходів у політичної думки.

   2. Консервативний напрямок політичної думки (Т. Гоббс, В.Г.Ф. Гегель).

   3. Ліберальні погляди та ідея розподілу влад (Дж. Локк, Ш. Монтеск’є, І. Кант).

   4. Радикалізм у політичній думці Нового часу (Ж-Ж. Руссо, К. Маркс).

  2. Становлення політичної думки в Україні.

   1. Народництво у політичній думці ХІХ ст. та його основні ідеї (М. Костомаров, В. Антонович, М. Драгоманов).

1.2.2. Проблема української державності у політичній думці міжвоєнного періоду (ново народники, консерватори, націонал-державники).

Основні поняття та категорії:

Політика, об’єкт і суб’єкт політики, методи дослідження (історичний, порівняльний, емпірико-соціологичний, біхевіоральний), функції політології (світоглядна, прогностична, виховна), «Ідеальна держава» Платона, «Політія» Аристотеля

Теми рефератів:

 1. Ідея Арістотеля про «політію» та її втілення у сучасності.

 2. Відродження політичної думки в Україні середини ХІХ ст.

 3. Від народництва до ґрунтовних політичних концепцій (М.П. Драгоманов).

 4. Проблема української державності у дослідженнях М. Грушевського, В. Липинського, О. Ейхельмана.

Питання для самоперевірки:

 1. Коли виникає політика, як специфічна сфера діяльності суспільства?

 2. Для чого у сучасних умовах навіть пересічному громадянину необхідне розуміння політичних явищ та процесів?

 3. Яким чином можна визначити сутність політики?

 4. Чому політика – це явище суспільного життя?

 5. Що являє собою політологія як наука і у чому суть предмета цієї науки?

 6. Чому не зовсім вірним є твердження, що предметом політології є політика?

 7. У чому полягає сутність діалектичного та системного методів дослідження політичних систем, процесів і явищ?

 8. Чому у політології використовується біхевіоральний метод?

 9. У чому полягають головні функції політології: пізнавально-світоглядної, методологічної, виховної.

Завдання для самостійної роботи.

 1. Спробуйте обґрунтувати необхідність вивчення політології у медичному університеті; необхідність знань цієї науки для майбутнього вашого життя.

 2. Наведіть приклади впливу політики на життя вашої родини, вашого особистого життя.

В ході семінару студент повинен розібратись в різноманітності політичних поглядів вчених-філософів минулої доби, сучасних науковців та знати: сутність політології як науки, її значення в житті суспільства та, його, студента, майбутньої професійної діяльності; об’єкт науки, її предмет, а також зміст політології як комплексної науки; основні категорії політології; найбільш характерні методи дослідження та функції; сутність та генезис політики, її функції та взаємозв’язок з іншими сферами суспільного життя; основні етапи розвитку політичної науки Стародавнього Світу, Середньовіччя, Нового Часу; досягнення вчених сучасності та основні напрямки розвитку політологічної думки, особливо української.

Вміти: застосовувати категорії та поняття у зв’язку з їх об’єктним змістом; ідентифікувати політику як особливу сферу суспільного життя; класифікувати політику, аналізувати політичні явища та використовувати основні методи наукового пізнання. При підготовці до першого семінару треба звернутися до посібника – стор. 4 – 15. При підготовці до другого семінару треба звернутися до посібника – стор. - 16 – 29.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.