Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_otech_stud_suspnauk / пол_толог_я / Политология. Громов. Метод. вказ_вки.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Форми проведення поточного та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті викладачем за результатами участі студентів у обговоренні питань семінару та тестування. Вища оцінка виставляється студентам, які брали активну участь у семінарі, їх виступи були ґрунтовні, а при тестуванні не допущено жодної помилки.

Оцінка «незадовільно» виставляється студентам, що не брали участі в обговоренні питань семінару та дали правильну відповідь при тестуванні менш ніж на 50 % тестового завдання. Проміжні оцінки «задовільно» та «добре» виставляються також за результатами участі в семінарі та тестування.

Для допуску до підсумкового модульного контролю студент повинен отримати не менше 70 балів за результатами поточного контролю. При цьому, якщо студент мав упродовж вивчення курсу незадовільну оцінку («0» балів), але в сумі він набрав 70 балів, – незадовільна оцінка не перескладається. Пропущені заняття без поважних причин відпрацьовуються. Теми з пропущених занять за поважними причинами (за дозволом ректорату або деканату, хвороба, завірена відповідним документом) не відпрацьовуються, а здаються за скороченою процедурою – тестуванням.

Підсумковий модульний контроль проводиться в науково-методичному центрі університету або за дозволом ректорату на кафедрі у тестовій формі. При цьому для отримання позитивної оцінки треба надати правильні відповіді не менш як на 90 % питань тестового завдання першого рівня. Мінімальна позитивна оцінка при цьому складає 50 балів. Для отримання більш високої оцінки у балах студент складає тест другого рівня. При правильній відповіді на 90% питань студент допускається до третього рівня – співбесіді з викладачем, який в кінцевому рахунку визначає оцінка знань студентів. Таким чином, залік виставляється, якщо студент за підсумком поточного і підсумкового контролю отримав не менше 120 балів. Відмітка «зараховано» заноситься у залікову книжку студента, його індивідуальний план та залікову відомість, що подається до деканату.

Навчальне видання

КРАВЧЕНКО Валерій Іванович.

ГРОМОВ Анатолій Анатолійович

Політологія

методичні вказівки для студентів усіх факультетів

Відповідальний за випуск Громов А.А.

Редактор

Комп'ютерний набір Литивненко І.В.

Комп’ютерна верстка

Формат А5. Ризографія. Ум. друк. арк._8,5__.

Тираж 300 прим. Зам. № ____.

_____________________________________________________

27

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.