Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова Гончаренко Н. ТЕМ-10.docx
Скачиваний:
33
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
122.67 Кб
Скачать

Фактори впливу

Поточні активи

Поточні зобов’язання

Запаси

Грошові кошти

Дебіторська заборгованість

ІІ розділ активу балансу

Короткострокові кредити і позики

Інші короткострокові пасиви

Кредиторська заборгованість

IV розділ пасиву балансу

Рис. 1.2. Структурно-логічна модель факторної системи коефіцієнта покриття

Нездатність підприємства виконувати свої фінансові зобов’язання з платежів, строк сплати яких настав визначає неплатоспроможність підприємства. Причинами неплатоспроможності підприємства є:

— помилки в розрахунках планових обсягів виробництва і реалізації продукції, її собівартості;

—невиконання планових завдань виробництва і реалізації продукції, порушення її структури та асортименту, зниження якості;

—підвищення собівартості продукції;

—в умовах конкуренції втрата каналів реалізації і постійних покупців, замовників;

—неплатоспроможність самих покупців і замовників з різних на це причин;

—невиконання плану прибутку і нестаток власних джерел фінансування підприємства;

—інфляційні процеси і податкова політика;

—значне відволікання коштів у дебіторську заборгованість та у надлишкові виробничі запаси;

— низьке обертання оборотного капіталу [14:239].

Розділ іі дослідження платоспроможності підприємства ТзОв “торгова мережа”барвінок”

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТзОв “Торгова мережа”Барвінок”

Базовим підприємством для написання даної роботи було обрано Товариство з обмеженою відповідальністю “Торгова мережа”Барвінок”. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та задоволення потреб в різних видах продукції, товарів, послуг. Предметом діяльності Товариства є: організація та експлуатація підприємств торгівлі громадського харчування, виробництво харчових продуктів та напоїв, оптова торгівля комп’ютерами, машинами та устаткуванням для текстильного швейного та трикотажного виробництва, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах та торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами. Також Товариство здійснює роздрібну торгівлю в спеціалізованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами, підготовку будівельних ділянок, виготовлення каркасних конструкцій і покрівель, будівництво доріг аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд, грошову оцінку земель, бонітування ґрунтів та надання індивідуальних послуг. Організаційно-функціональна структура підприємства станом на 01 грудня 2012 зображена в Додатку В.

Розглянемо основні показники діяльності підприємства показані у динаміці за 2009 р. та 2010 р. за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності ТзОВ “Торгова мережа”Барвінок” (Додаток А).

Таблиця 2.1.

Динаміка активів і пасивів ТзОв “Торгова мережа ”Барвінок”

Стаття балансу

На початок звітного року, тис.грн

На кінець звітного року,

тис.грн.

Відхилення

відносне %

абсолютнетис.грн.

I. Необоротнi активи

1078,0

6630,0

515,0

5552,0

Нематерiальнi активи

Залишкова вартість

10,0

12,0

20,0

2,0

Первісна вартість

17,0

26,0

52,9

9,0

Знос

7,0

14,0

100,0

7,0

Основнi засоби:

Залишкова вартість

1064,0

6557,0

516,3

5493,0

Первісна вартість

1573,0

7659,0

386,9

6086,0

Знос

509,0

1101,0

116,3

592,0

Незавершене будівництво

4,0

60,0

1400,0

56,0

II. Оборотнi активи

4407,0

9048,0

105,3

4641,0

Виробничі запаси

57,0

100,0

75,4

43,0

Товари

2596,0

4554,0

75,4

1958,0

Дебет. заборг. за товари, роботи, послуги

8,0

32,0

300,0

24,0

Дебет. заборгованість з бюджетом

1112,0

100,0

1112,0

Дебет. заборгованість за вид. авансами

129,0

1115,0

764,3

986,0

Iнша поточна дебiт. заборгованiсть

388,0

917,0

136,3

529,0

Грошовi кошти та їх еквіваленти в національній валюті

1222,0

1268,0

3,76

46,0

Iншi оборотнi активи

8,0

54,0

575,0

46,0

IV.Витрати майбутніх періодів

41,0

60,0

46,3

19,0

V. Власний капiтал

-309,0

1470,0

-575,7

1779,0

Статутний капiтал

500,0

500,0

0,0

0,0

Нерозподiлений прибуток

-809,0

970,0

-219,9

1779,0

VI. Довгостроковi зобов'язання

8530,0

100,0

8530,0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

8530,0

100,0

8530,0

VІІ. Поточнi зобов'язання

5835,0

5739,0

-1,6

-96,0

Кредит.заборг. за тов., роботи, посл.

5178,0

4665,0

-9,9

-513,0

Поточні зобов'яз. з одержаних авансів

8,0

8,0

0,0

0,0

Поточні зобов'язання з бюджетом

23,0

27,0

17,4

4,0

Поточні зобов'яз. з позабюдж. платежiв

47,0

100,0

47,0

Поточні зобов'яз. зі страхування

22,0

-100,0

-22,0

Поточні зобов'яз. з оплати праці

93,0

118,0

26,9

25,0

Iншi поточнi зобов'язання

142,0

279,0

96,5

137,0

Валюта балансу

5527,0

15738,0

184,7

10211,0

На основі даних таблиці 2.1 можна зробити наступний висновок: у 2010 році спостерігається збільшення необоротних активів ТзОВ “Торгова мережа”Барвінок” на 515% (5552 тис. грн.) внаслідок збільшення вартості основних засобів (на 9 тис. грн.), незавершеного будівництва (на 56 тис. грн).

Оборотні активи підприємства зросли на 105,3% (4641 тис. грн.) за рахунок збільшення товарів на 75,4% (1958 тис. грн.), дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги – на 24 тис. грн., дебіторської заборгованості за авансами – на 986 тис. грн., іншої дебіторської заборгованості – на 529 тис. грн.

Зменшились обсяги поточних зобов'язань підприємства на 1,6% (96 тис. грн) за рахунок кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги - 513 тис. грн., але зросли поточні зобов’язання з бюджетом на 4 тис. грн. та поточні зобов’язання з оплати праці на 25 тис. грн..

Валюта балансу (майно) підприємства зросла на 184,7% (10211 тис. грн.).

Для оцінки загального рівня і динаміки фінансових результатів ТзОВ “Торгова мережа ”Барвінок” за даними звіту про фінансові результати (Додаток Б) складемо і проаналізуємо таблицю

Таблиця 2.2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.