Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 8.docx
Скачиваний:
59
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
291.38 Кб
Скачать

2. Нормальна фінансова стійкість підприємства

Цей тип фінансової стійкості підприємства передбачає наявність наступних нерівностей:

ВОК < З;

(ВОК + ДЗ) > 3;

(ВОК + ДЗ + КК) > 3

Нормальну фінансову стійкість мають підприємства, на яких підтримується поточна платоспроможність (тобто ці підприємства можуть вчасно покрити свої зобов'язання по короткостроковим кредиторським заборгованостям). Управлінський персонал цих підприємств вміє раціонально використовувати позикові кошти, а також так керує виробничо- фінансовою діяльністю підприємства, що вона характеризується високою ефективністю (виробничо-комерційна діяльність підприємства приносить йому прибуток). Основний показник економічної ефективності підприємства - рентабельність (наприклад, рентабельність власного капіталу), у таких товариств коливається на високому рівні, що вказує на їхню інвестиційну привабливість. Джерелом фінансування запасів таких підприємств є їхні власні оборотні кошти та довгострокові зобов'язання.

3. Нестійкий фінансовий стан підприємства

Цей тип фінансової стійкості підприємства передбачає наявність наступних нерівностей:

ВОК < З;

(ВОК + ДЗ) < З;

(ВОК + ДЗ + КК) > 3

Нестійкий фінансовий стан підприємства характеризується порушенням його поточної платоспроможності, виникненням необхідності залучення додаткових позикових джерел фінансування запасів. Джерелом фінансування запасів таких підприємств є їхні власні оборотні кошти, довгострокові зобов'язання та короткострокові кредити. При цьому зазначені підприємства мають можливість у найближчому майбутньому оновити свою платоспроможність. Можливість швидко (з мінімальними втратами ресурсів та часу) відновити платоспроможність підприємства пояснюється тим, що сигнали прояву фінансової кризи - слабкі, тобто їх можна швидко локалізувати і не допусти прояву сильних кризових сигналів. Однак все це можливо зробити тільки за умови швидкого реагування на прояви цих слабких сигналів зовнішнього і внутрішнього середовища.

4. Кризовий фінансовий стан підприємства

Цей тип фінансової стійкості підприємства передбачає наявність наступних нерівностей :

ВОК < З;

(ВОК + ДЗ) < 3

(ВОК + ДЗ + КК) < З

Кризовий фінансовий стан підприємства характеризується повною втратою його платоспроможності. Джерелом фінансування запасів таких підприємств є їхня кредиторська заборгованість. Більш того, таке підприємство знаходиться на межі банкрутства. Слід вказати, що предбанкрутний стан товариства є наслідком відсутності реагування на прояви слабких сигналів фінансової кризи, які згодом (процес розгортання фінансової кризи на підприємстві є тривалим у часі) перетворилися на сильні. Такі сильні сигнали (наприклад, тривале генерування збитків від здійснення виробничо-фінансової діяльності, яке супроводжується наявністю прострочених заборгованостей по кредитах) управлінський персонал підприємства вже не спроможний самостійно подолати. За таких умов господарювання, управлінський персонал цих підприємств, як правило, вдається до санаційних заходів задля стабілізації їхньої господарської діяльності

Проведемо аналіз абсолютних показників фінансової стійкості товариства на прикладі досліджуваного підприємства (табл. 8.3).

Таблиця 8.3

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості підприємства

№п/п

Показники

на кінець попереднього року

на кінець звітного року

1

Власний капітал, тис. грн.

4449,9

5799,8

2

Необоротні активи, тис. грн.

3807,1

4096,9

3

Власні оборотні кошти, тис. грн. (1-2)

642,8

1702,9

4

Довгострокові зобов'язання, тис. грн.

55,4

-

5

Наявність власних та довгострокових джерел покриття запасів, тис. грн. (3+4)

698,2

1702,9

6

Короткострокові кредити і позики, тис. грн.

-

-

7

Загальна сума основних джерел покриття запасів, тис. грн. (5+6)

698,2

1702,9

8

Запаси, тис. грн.

1902,5

2538,5

9

Надлишок, нестача власних оборотних коштів для покриття запасів, тис. грн. (3-8)

-1259,7

-835,6

10

Надлишок, нестача власних оборотних коштів та

довгострокових зобов'язань для покриття запасів, тис. грн.

(5-8)

-1204,3

-835,6

11

Надлишок, нестача основних джерел для покриття запасів, тис. грн. (7-8)

-1204,3

-835,6

12

Тип фінансової стійкості

0.0.0.

0.0.0.

13

Запас фінансової стійкості у днях

(пок.11 : чиста виручка від реалізації продукції) х 360

-13,8

-6,7

14

Надлишок (+) або нестача (-) коштів на 1 грн. запасів (11 : 8), грн.

-0,63

-0,33

Розрахунок абсолютних показників фінансової стійкості організації свідчить, що на підприємстві власних оборотних коштів було недостатньо для того, щоб повністю профінансувати його запаси як на кінець попереднього, так і на кінець звітного року. Протягом досліджуваного періоду, а саме: у попередньому році у товариства виникли відстрочені податкові зобов'язання, тобто довгострокові зобов'язання, в сумі 55,4 тис. грн. Однак власних та довгострокових джерел формування запасів все ж таки не вистачило, щоб покрити запаси товариства. Це підтверджується нестачею зазначених джерел формування запасів на кінець попереднього року в сумі 1,2 млн. грн.

На кінець звітного року нестача власних та довгострокових джерел фінансування запасів зменшилася порівняно з попереднім роком на 31% (836 тис. грн. проти 1,2 млн. грн.). Це відбулося внаслідок випередження темпів зростання власних оборотних коштів підприємства порівняно з темпами зростання його запасів (265% проти 133%). Ця позитивна тенденція (зменшення нестачі власних та довгострокових джерел покриття запасів у звітному порівняно з попереднім роком), вказує на спроби управлінського персоналу товариства так спланувати фінансову стратегію розвитку підприємства, щоб у перспективі його запаси були сформовані тільки за рахунок основних джерел їх покриття. Разом з тим, відмітимо, що управлінський персонал товариства протягом аналізованого періоду не залучав довгострокових та короткострокових кредитів, тому загальна сума основних джерел покриття запасів підприємства була меншою за їхню величину.

Таким чином, розрахунок абсолютних показників фінансової стійкості товариства свідчить про те, що протягом досліджуваного періоду фінансовий стан організації - кризовий. Разом з тим, зазначимо, що кризовий фінансовий стан підприємства обумовлений не такими сигналами прояву фінансової кризи в діяльності підприємства, як, наприклад, тривале генерування чистих збитків від здійснення господарської діяльності та ін., а лише тим, що управлінський персонал підприємства не залучав довгострокових та короткострокових кредитів, що вказує на те, що менеджмент товариства не бажав збільшувати ризик його господарської діяльності. Це, в свою чергу, призвело до того, частина запасів була профінансована за рахунок кредиторської заборгованості, що і обумовило ідентифікацію його фінансового стану як кризового. Однак аналіз динаміки складу та структури активів і пасивів підприємства та параметрів його життєдіяльності дозволяє зробити остаточний висновок, що підприємство на кінець звітного періоду здатне швидко поліпшити свою фінансову стійкість.

Під час визначення типу фінансової стійкості підприємства необхідно мати чітку відповідь на питання: "які причини у господарській діяльності підприємства зумовили наявність саме такого (розрахованого за абсолютними показниками) типу фінансової стійкості" Відповідь на це питання можливо отримати завдяки розрахункам відносних показників фінансової стійкості товариства та їхнім рекомендованим значенням. Відносні показники - коефіцієнти, дозволяють порівнювати фінансові показники підприємства за різні періоди його діяльності, а також порівнювати їх з показниками інших підприємств.

На відміну від абсолютних показників фінансової стійкості при розрахунку відносних показників, власний капітал слід розраховувати як суму власного капіталу та джерел фінансування майна підприємства, які умовно є прирівняними до власного капіталу. Це такі джерела: забезпечення наступних витрат і платежів та доходи майбутніх періодів. Зазначене твердження будується на тому, що основною метою аналізу відносних показників фінансової стійкості підприємства, як вже раніше зазначалося, є виявлення причин, які зумовили погіршення або поліпшення його фінансового стану. Виявлення ж причин, у свою чергу, відбувається шляхом проведення аналізу тенденцій у розвитку виробничо-фінансовій діяльності товариства. Тенденції відображають загальні напрями у розвитку господарської діяльності товариства, тому розрахунки показників, аналіз яких дозволяє "побачити" його прогресивний або регресивний розвиток, не носять вкрай точного характеру. Згідно з цією причиною, при обчислені відносних показників фінансової стійкості підприємства, його власний капітал слід ураховувати у розрахунках як суму власного капіталу товариства, забезпечень наступних витрат і платежів та доходів майбутніх періодів.

Існує велика кількість коефіцієнтів, за допомогою яких можливо проаналізувати фінансову стійкість підприємства. Охарактеризуємо дев'ять коефіцієнтів, які дозволяють найбільш точно виявити причини, що зумовлюють погіршення або поліпшення фінансового стану підприємства.

1. Коефіцієнт автономії ((фінансової незалежності), або концентрації власного капіталу).

Коефіцієнт автономії = Власний капітал / Валюта балансу= рядок 380+430+630 форми №1 "Баланс"/ рядок 640 форми №1 "Баланс" (8.2)

Рекомендоване значення цього показника > 0,5

Коефіцієнт автономії характеризує незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування його господарської діяльності. Він показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі джерел фінансування майна підприємства. Зростання цього коефіцієнта характеризує тенденцію до зниження залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування його активів. Чим вище зазначений коефіцієнт, тим підприємство більш фінансово стійке та незалежне від кредитів та займів.

Рекомендоване значення коефіцієнта автономії більше або дорівнює 0,5. Це означає, що майно підприємства повинно бути мінімум на 50% профінансовано (придбано) за рахунок його власних коштів. П'ятдесят відсотків є нижньою межею, згідно з якою підприємство буде вважатися незалежним. Розмір рекомендованого значення цього коефіцієнта залежить від галузевої специфіки та від виробничого потенціалу підприємства. У разі зниження цього коефіцієнта та одночасному зростанні швидкості оборотності оборотних коштів підприємства, наявності стабільного попиту на вироблену продукцію, налагоджених каналів постачання та збуту, і низького рівня постійних витрат - підприємство також буде вважатися фінансово стійким.

2.Коефцієнт залежності = Валюта балансу / Власний капітал = рядок 640 форми №1 "Баланс "/ рядок 380+430+630 форми №1 "Баланс" (8.3)

Рекомендоване значення цього показника > 1. Цей коефіцієнт показує, яка сума активів підприємства припадає на одну гривню його власних коштів. Рекомендоване значення коефіцієнта фінансової залежності більше або дорівнює 1. Тобто, якщо значення цього коефіцієнта дорівнює 1 або 100%, то це вказує на те, що підприємство не використовує позикові кошти при фінансуванні свого майна. Також це свідчить про те, що його господарська діяльність повністю фінансується за рахунок власного капіталу. Якщо ж значення коефіцієнта фінансової залежності дорівнює 1,5, то його можна пояснити таким чином: на кожні 1,5 гривні, вкладених у активи підприємства, припадає 1 гривня власних коштів та 0,5 гривні - позикових .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.