Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 8.docx
Скачиваний:
59
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
291.38 Кб
Скачать

8.2. Методика аналізу динаміки складу і структури активів підприємства і джерел їхнього фінансування. Аналіз причин зміни оборотних коштів на підприємстві

Аналіз майна (ресурсів) підприємства та джерел їхнього фінансування проводять за допомогою складання агрегованого порівняльного аналітичного балансу. Оцінюючи структуру майна підприємства, разом з проведенням горизонтального аналізу, проводять ще й вертикальний аналіз. Основною метою такого аналізу є виявлення співвідношення між основним і оборотним капіталом, що в свою чергу, дозволить виявити тенденції у зміні майна підприємства в бік зменшення або збільшення його ліквідності і оборотності. Співвідношення цих розділів (необоротних і оборотних активів) повинно відповідати специфіці та виробничій спрямованості підприємства.

Вертикальний аналіз оборотного капіталу, тобто аналіз його структури, повинен вказати на зміни питомої ваги запасів, дебіторської заборгованості і грошових коштів у структурі майна підприємства. Занадто велике збільшення цих статей у підсумку активу балансу підприємства без відповідних змін у його виробничій діяльності, може свідчити, у визначеній мірі, про зниження фінансової стійкості організації.

На основі даних щодо структури і складу майна підприємства, на початок і на кінець досліджуваного періоду визначають активи, що характеризують його виробничий потенціал.

Виробничий потенціал - основні засоби ( за залишковою вартістю)+ виробничі запаси +незавершеновиробництво+витрати майбутніх періодів= рядок 030+100+120+170 форми№1 "Баланс"

Зміна питомої ваги виробничого потенціалу в загальній сумі активів товариства дозволяє зробити висновки, щодо нарощування або зниження виробничого процесу на підприємстві.

Після проведення аналізу майна товариства оцінюють склад та структуру джерел фінансування його активів. При проведенні аналізу пасиву балансу підприємства, необхідно визначити співвідношення в структурі між власним і позиковим капіталом, розрахувати питому вагу власного капіталу в підсумку пасиву балансу підприємства (це значення повинно бути вище або дорівнювати 50% - тоді, за найбільш узагальнюючими оцінками, вважають, що організація є фінансово стійкою).

Особливу увагу при аналізі власного капіталу приділяють змінам нерозподіленого прибутку або непокритим збиткам. Також багато уваги приділяють дослідженню структури позикового капіталу - виділяють довгострокові зобов'язання, короткострокові кредити і кредиторську заборгованість. Негативним при цьому є збільшення суми кредиторської заборгованості, оскільки підприємство починає фінансувати свою господарську діяльність за рахунок найбільш ризикових джерел. Це також вказує на наявність проблем у товариства із залученням менш ризикових джерел фінансування свого майна - власного капіталу, довгострокових зобов'язань та короткострокових банківських кредитів.

Таким чином, аналіз майна підприємства та джерел його фінансування дозволяє виявити негативні тенденції або больові точки у виробничо - фінансовій діяльності підприємства, а саме, встановити забезпеченість підприємства необоротними активами; оцінити, чи достатньо на підприємстві найбільш ліквідних активів - грошових коштів і їхніх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій; проаналізувати, як змінюється структура оборотного капіталу підприємства - у бік зменшення чи збільшення ліквідності. Це, в свою чергу, вкаже на негативні або позитивні тенденції у зміні платоспроможності підприємства і дозволить надати рекомендації щодо приведення в відповідність з рекомендованими нормативами, значення таких показників як запаси, дебіторська заборгованість (засоби у розрахунках) і грошові кошти та їхні еквіваленти.

Зробимо аналіз складу і структури майна підприємства, та джерел його фінансування на прикладі досліджуваного підприємства (табл. 8.1).

Аналіз зміни величини і структури майна підприємства показав, що його загальна сума активів за аналізований період зросла на 2,6 млн. грн. або на 40,3%. Зазначене збільшення майна організації відбулося внаслідок збільшення як основного капіталу підприємства, так і його оборотних активів. Вартість необоротних активів підприємства на кінець звітного року порівняно з попереднім збільшилась приблизно на 289,8 тис. грн. або на 7,6%. Вартість оборотних засобів на підприємстві збільшилась на 2,3 млн. грн. або на 89,0%. Отже, співвідношення темпів приросту оборотних і необоротних активів показало, що підприємство перерозподілило свої кошти на користь більш мобільних, порівняно з основним капіталом, активів, що позитивно відбилося на оборотності його сукупного капіталу.

У складі оборотних активів відбулися такі зміни: на протязі аналізованого періоду відбулося зростання суми запасів на 636 тис.грн. або на 33,4%. Питома вага цієї статті у структурі активів товариства зменшилась з 29,9 до 28,4% (див. рис. 9.5 та 9.6). Найбільше збільшення спостерігається за сумою дебіторської заборгованості. Якщо на кінець попереднього року засоби у розрахунках становили 572 тис. грн., то на кінець звітного року вони складали 1,6 млн.грн., тобто збільшились у 2,8 рази. Це вказує на розширення продажів продукції підприємства в кредит, а також збільшення авансів, виданих підприємством своїм постачальникам у рахунок виконання ними зобов'язань по постачанню товарів на адресу організації (заборгованість за виданими авансами збільшилась з 0 до 801,5 тис. грн.).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.