Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
9 Л.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
125.44 Кб
Скачать

4. Обґрунтування витрат на оплату праці.

Витрати на оплату праці пов'язані з виплатою заробітної пла­ти всім працівникам підприємства за певний період часу. Ці витра­ти відносяться на собівартість товарів, робіт, послуг.

При плануванні витрат на оплату праці використовуються різ­ні методи, основними з яких є нормативний і прямих розрахунків.

Застосування методу прямих розрахунків передбачає викорис­тання планової чисельності працівників і середньої заробітної плати на плановий період. Середня заробітна плата планується з урахуван­ням тенденцій її підвищення, передбачуваних державою, та еконо­мічних можливостей самого підприємства в плановому періоді.

На основі планової чисельності персоналу та динаміки серед­ньої заробітної плати розраховується плановий фонд заробітної плати (фзп) за формулою

ФЗП = Чоб хЗП (8.29)

де Ч об - середньооблікова планова чисельність працівників підприємства;

ЗП - середня заробітна плата одного середньооблікового працівника підприємства в плановому періоді.

Нормативний метод планування фонду заробітної плати інакше називається методом участі в доходах підприємства. При використанні цього методу підприємствами туристичного бізнесу встановлюється норматив витрат на оплату праці у відсотках до об­сягу наданих (реалізованих) послуг.

Різні джерела формування доходів туроператорів і турагентів викликають необхідність застосування двох підходів до викорис­тання нормативного методу планування фонду заробітної плати цих підприємств.

Для туроператорів норматив фонду заробітної плати в доході виражається у відсотках до виручки від реалізації турпродукту (по­слуг). Тому в розрахунках планової суми фонду заробітної плати (ФЗПоп) можна використовувати формулу

Vр х Nфзп

ФЗПоп = ----------------- (8.30)

100%

де Vр - планова сума виручки від реалізації турпродукту (пос­луг);

Nфзп - норматив фонду заробітної плати у відсотках до виручки від реалізації.

При обґрунтуванні нормативу фонду заробітної плати у від­сотках до доходу туроператора на плановий період можна викорис­товувати формулу

ФЗПб 100 + ΔФЗПпл

Nопфзп = -------- х ----------------- (8.31)

Vбр 100 + ΔППпл

де ФЗП6, Vбр - відповідно фонд заробітної плати і виручка від реалізації турпродукту (послуг) базисного (звіт­ного) періоду;

ΔФЗПпл - приріст фонду заробітної плати туроператора в плановому періоді, %;

ΔППпл - приріст продуктивності праці туроператора в плановому періоді, %.

Оскільки доход турагента формується за рахунок агентської винагороди, то для розрахунків нормативу заробітної плати в його доході на плановий період слід використовувати формулу

ФЗПб 100 + ΔФЗПпл

Nагфзп = -------- х ----------------- (8.32)

АВб 100 + ΔППпл

де Nагфзп - норматив фонду заробітної плати в доході тур­агента, %;

ФЗП6, АВб - відповідно фонд заробітної плати і агентсь­ка винагорода у базисному періоді;

ΔФЗПпл - приріст фонду заробітної плати турагента в пла­новому періоді, %;

ΔППпл - приріст продуктивності праці турагента в плано­вому періоді, %.

Розрахований норматив фонду заробітної плати у відсотках до агентського збору можна використовувати при плануванні фон­ду заробітної плати тур агента:

АВпл х Nагфзп

ФЗПаг = ----------------- (8.33)

100

де ФЗПаг - планова сума фонду заробітної плати турагента;

АВпл - планова сума агентської винагороди за просуван­ня і реалізацію турпродукту.

До собівартості товарів, робіт, послуг включається не тільки витрати на оплату праці, а й внески на соціальні заходи.

9

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]