Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2. Бухгалтерський баланс.doc
Скачиваний:
73
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
174.08 Кб
Скачать

Баланс підприємства

Активи підприємства

АКТИВ

(господарські засоби)

ПАСИВ (джерела формування господарських засобів)

Пасиви підприємства

I. Розділ. Необоротні активи

I. Розділ. Власний капітал

II. Розділ. Оборотні активи

II. Розділ. Забезпечення наступних витрат і платежів

III. Розділ. Витрати майбутніх періодів

III. Розділ. Довгострокові зобов’язання

IY. Розділ. Необоротні активи та групи вибуття

IY. Розділ. Поточні зобов’язання

Y. Розділ. Доходи майбутніх періодів

Оскільки господарські засоби, представлені у активі балансу відповідають сумі джерел їх формування, відображених у пасиві балансу, рівновага балансу означає рівність підсумків розділів його активу і пасиву.

Підсумки активу та пасиву називають валютою балансу.

Існують два поняття валюти балансу:

- валюта балансу брутто,

- валюта балансу нетто.

Основна властивість балансу полягає у рівності двох його підсумків, тобто валюта балансу щодо активу повинна дорівнювати валюті пасиву балансу.

Валюту балансу брутто отримують через підсумок показників усіх статей балансу без вилучення даних регулювальних статей (наприклад, знос основних засобів, знос нематеріальних активів);

Валюту балансу нетто отримують через вилучення з валюти сум, продубльованих у різних статтях активу чи пасиву.

Принцип рівноваги балансу забезпечує відображення активів, зобов”язань і власного капіталу підприємства, пов”язаних між собою такими рівностями:

Активи = Пасиви

Активи = Власний капітал + Зобов”язання

Власний капітал = Активи - Зобов”язання

Зобов”язання = Активи - Власний капітал

Особливістю складання бухгалтерського балансу є не лише надання інформації про стан активів і пасивів підприємства на певну дату, але і можливість співставлення даних за попередній звітний період. Адже у Балансі наводяться дані за кожною статтею на початок і кінець звітного періоду.

Обов’язковими реквізитами для заповнення при складанні бухгалтерського балансу є назва підприємства, юридична адреса підприємства, організаційно-правова форма господарювання та вид економічної діяльності а також коди підприємства (за ЄДРПОУ, за КОАТУУ, за СПОДУ, за КВЕД) та одиниці виміру.

Порядок відображення розділів і статей у балансі може бути горизонтальний (коли у лівій частині балансу відображається актив, а в правій - пасив) та вертикальною (актив і пасив розміщують в колонці один за одним).

У спрощеному вигляді бухгалтерський баланс представлено у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Баланс підприємства «Світанок» на 31.12. Ц.Р.,

Актив

Сума , грн.

Пасив

Сума, грн.

I. Необоротні активи

I. Власний капітал

Основні засоби:

Статутний капітал

230000

Залишкова вартість

228000

Резервний капітал

10000

Первісна вартість

240000

Додатковий вкладений капітал

12000

Знос

12000

Нерозподілений

прибуток (непокритий

збиток)

3000

Незавершене будівництво

20000

Інші необоротні активи

2000

Усього за розділом I

II.Забезпечення майбутніх витрат і платежів

-

Усього за розділом I

250000

II. Оборотні активи

Усього за розділом II

-

Запаси:

виробничі запаси

26000

III. Довгострокові зобовязання

незавершене виробництво

готова продукція

12000

40000

Довгострокові кредити банків

50000

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:

Усього за розділом III

IY. Поточні зобовязання

чиста реалізаційна вартість

первинна вартість

резерв сумнівних боргів

1500

1800

300

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

35000

Грошові кошти та їх еквіваленти

20000

Поточні зобов’язання за розрахунками:

Інші оборотні активи

500

з оплати праці

3600

Усього за розділом II

100000

з бюджетом

3200

III. Витрати майбутніх періодів

-

зі страхування

2000

Усього за розділом IY.

IY. Необоротні активи та групи вибуття

-

Y. Доходи майбутніх періодів

1200

БАЛАНС

350000

БАЛАНС

350000

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]