Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
21-30_ABD.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
346.62 Кб
Скачать

21.Аналіз руху та оборотності кредитів банку.Аналіз кредитної д-сті банку доцільно починати з визначення місця, яке посідають кредитні операції в загальному обсязі активів банку, тобто необхідно дати загальну оцінку масштабів кредитної д-сті. Для цього розраховується коефіцієнт частки кредитів у загальних активах банку за формулою:

Чк.о = Середні кредитні вкладення / Середні активи

Він показує частку кредитних операцій у загальних активах банку і характеризує кредитну активність банку. Якщо даний коефіцієнт занадто високий, то це означає, що діяльність банку, можливо, недостатньо диверсифікована, що, у свою чергу, підвищує ризик у разі погіршення кредитного портфеля. Навпаки, коефіцієнт низький свідчитиме про те, що банк недостатньо використовує джерела фінансування у процесі формування прибуткових активів і тим самим обмежує свій прибутковий потенціал. Рух кредитів банку-показує скільки кредитів залишилося непогашеними з виданих у минулому звітному періоді. Даний показник, допомагає побачити, яка сума залишків позикової заборгованості банку не має руху та переходить з кварталу в квартал. Заг висновок, такий: банку слід поліпшити політику щодо видачі кредиту, контролю за поверненням позик, контролю за його забезпеченням.

Аналіз оборотності позик доцільно починати з порівняння дебетових та кредитових оборотів за позиковими рахунками.

У розрізі короткострокових та довгострокових кредитів зберігається така сама тенденція. Якщо дебетовий оборот значно перевищує кредитовий, то це свідчить про небезпечну політику банку з нарощування видачі позик в умовах несвоєчасного їх повернення. Якщо така тенденція спостерігається протягом кількох років, це неминуче приведе банк до значних фінансових труднощів,.

Аналогічно до загальної методики оборотність позик аналізується за допомогою таких показників:

1. Швидкість обертання позики, або кількість оборотів кредитних коштів (N): Даний показник (N) характеризує, скільки оборотів здійснюють кредити за аналізований період.

2. Тривалість одного обороту в днях: де t — тривалість одного обороту в днях;D — кількість днів в аналізованому періоді;N — кількість оборотів позики за період (швидкість обороту позики);П — середній залишок позики;Ок — кредитний оборот (дохід від кредитної операції).

22.Оцінки якості кредитного портфеля з погляду ризику.В умовах переходу до ринкової економіки в банківській сфері збільшується значення правильної оцінки ризику, який бере на себе банк, здійснюючи різні операції. Для банківської діяльності важливим є не уникнення ризику взагалі, а його передбачення та зниження до мінімального рівня, тобто застосування різних методів управління ризиками.

Під ризиком розуміють загрозу втрати банком частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або спричинення додаткових витрат у результаті здійснення певних фінансових операцій.До методів, які знижують кредитний ризик, можна віднести:• лімітування кредитів;• диверсифікацію кредитних вкладень;• вивчення та оцінювання кредитоспроможності позичальника;• вимагання від клієнтів достатнього та якісного забезпечення щодо виданих кредитів;• контроль та оперативність при стягненні боргу;

• страх кредитних опер;• видачу кредитів на консорціумній основі;• використання плаваючої процентної ставки;• облік та врахування зовнішніх ризиків; • використання теорії зважених ризиків.

Для оцінювання якості кредитного портфеля з погляду кредитного ризику застосовуються такі показники:-коеф покриття класифікованих позик= ;-питома вага зважених класифікованих позик= ;-коеф питомої ваги проблемних позик= ;-коеф питомої ваги збиткових позик= . Заг висновок, який можна зробити, виходячи з результатів аналізу якості кредитного портфеля з погляду ризику: банку необхідно проводити обережнішу кредитну політику, ретельніше підходити до оцінювання платоспроможності позичальників на стадії надання кредитів, приділяти увагу цільовому використанню наданих позик та контролю за діяльністю позичальника з метою своєчасного виявлення негараздів та запобігання можливих втрат за позиками.

23. Оцінка якості кредитного портфеля банку з погляду захищеності від можливих втрат.

Аналіз кред. Опер повинен здійснити також у напрямі оцінювання ступ захисту від можливих втрат. Чим гірші показники якості кредитного портф з погляду ризику тим більшим має бути ступінь їх захисту. З цією метою викор наступ пок: коеф забезп позик= . Цей пок характер ступінь захисту від втрат за позиками за рах зовн факторів; коеф забезп збитк позик= ; к захищ позик= ; коеф покрит збитків за позиками= ; коеф покриття позик ВК= . Цей показник вказ на те яка част кред портф фінанси за рах ВК. Зрост даного коеф свідчить про те що пост зах-ть кред ВК є позит явищем.

24.Аналіз дохідності та ефективності кредитних опер. Аналіз будь-яких опер повинен завершуватись оцінюванням їх ефективності, тобто аналізом їх дохідності та рентабельності. Як зазначалося вище, питома вага доходу від кредитної діяльності банку традиційно найбільша в загальній структурі доходів банку. Ефективність кредитної діяльності банку аналізується за допомогою системи показників:дохідність кредитних операцій; дохідність активів за рахунок кредитних операцій;питома вага доходів від надання кредитів в загальній сумі доходів;рентабельність кредитних операцій;прибутковість кредитних операцій;дохід на одного працівника кредитного відділу .Дохідність кредитних опер може бути розрахована за допомогою таких показників: Дохідність кредитних вкладень — розраховується діленням доходу від кредитних операцій на середню суму кредитних вкладень за досліджуваний період. Дохідність активів за рахунок кредитних операцій — розраховується діленням доходу від кредитних операцій на середню суму активів: Питома вага (частка) доходів від надання кредитів у загальній сумі доходів розраховується діленням доходу від кредитних операцій на загальну суму доходів банку: Рентабельність кредитних операцій може бути проаналізована за допомогою низки показників, які доповнюють один одного. Рентабельність кредитних операцій (Р1) розраховується діленням прибутку від кредитних операцій на витрати, пов’язані із залученням ресурсів та функціонуванням кредитного відділу. Прибутковість кредитних операцій розраховується діленням прибутку від кредитних операцій на середні кредитні вкладення.Для порівняльного аналізу ефективності роботи працівників кредитних відділів різних банків або філій банку можна розраховувати показник продуктивності праці як відношення доходу від кредитних операцій до середньооблікової чисельності працівників кредитного відділу.

25.Зміст та завдання аналізу операцій банку з цп.

Портфель ЦП-це сук-ть ЦП, які є у банку і управл як єдине ціле. Під час аналізу портфеля ЦП необх передб зміни їх рин вар-ті, а також фін стан п-в, ЦП на інвестиц яких є у банках. ЦП на продаж-це ЦП, який оберт на актив ринку та придбаний на короткий строк з метою його подальшого продажу. ЦП на інвестиції-це ЦП, що придоб банком з метою утримання його до дати погашення або з метою його на інвестиції строком більше одного року. Осн метою аналізу опер. Банку з ЦП є виявлення найб перспект вкладень банку в ЦП та поліпшення якості інвестицій. Для цього аналіз їх структури, динаміки та значимості цих операцій у д-ті банку, а також якості, дох-ті та еф портфеля ЦП. Звітна фін ін-ія аналізу операцій банку з ЦП включає: баланс та звіт про фін рез; примітки до фін звітів(прим1.7 «ЦП у портф банку на продаж»; прим1.8 «ЦП у порт банку до погаш»; прим5 «Торгові ЦП». Реглам забезпеченням аналізу опер банку з ЦП є розробка внутр. Банків погашення про методику оцінки справ в-ті ЦП, порядку х класиф, розрах суми очікув відшкод за вкладеннями в ЦП та визнання зменш корисності ЦП з урахуванням фін стану емітента.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]