Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
20100506154516-P_DEKc10.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.12.2018
Размер:
92.67 Кб
Скачать

8

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахового спрямування складена відповідно до галузевих стандартів вищої освіти і включає перелік питань з наступних основних фахових дисциплін: «Математичні моделі в менеджменті та маркетингу», «Корпоративні інформаційні системи», «Ефективність інформаційних систем» та «Моделювання економічної динаміки».

Складання іспиту здійснюється шляхом відповіді на 3 питання, сформульовані в екзаменаційному білеті. Відповідь студента здійснюється в усній формі і має відображати відповідний рівень його знань з метою присвоєння йому кваліфікації згідно вимог, встановлених до відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, передбачених законом України «Про вищу освіту».

Дисципліна «Математичні моделі в менеджменті та маркетингу»

1. Проблема формалізації стратегічної мети.

2. Постановка задачі оптимального управління.

3. Функція оптимальності; функціонал оптимальності; варіаційна задача.

4. Побудова функціоналів оптимальності за швидкодією, економністю енергії, ресурсів, за слідуванням деякій маркетинговій стратегії

5. Оптимізація управляння в слабоформалізованих задачах. Функція приналежності. Функція корисності.

6. Методи побудови критерію оптимальності для слабоформалізованих задач.

7. Міра відстані до особливої точки як функціонал оптимальності

8. Антропометричні моделі: залежність ефективності робіт від конфліктності; залежність психологічного настрою від кількості працюючих

9. Антронометричні моделі: залежність психологічного настрою від освіти; залежність потреби в повазі від віку; залежність схильності до змін від віку.

10. Поняття розмитих множин. Застосування теорії розмитих множин для формалізації нечітких задач.

11. Генетичні алгоритми. Загальна схема генетичного алгоритму

12. Математичне моделювання в антикризовому менеджменті.

13. Пошук областей з неврівноваженими попитом та пропозицією у просторі параметрів, що описують товар

14. Співвідношення інтуїтивних та аналітичних методів маркетингу в умовах проникнення інформаційних технологій у сферу торгівлі.

15. Оцінка якості і конкурентоспроможності товару. Класифікація показників якості товару.

16. Методи оцінки рівня якості товару.

17. Методи управління якістю. Цикл Демінга

18. Модель життєвого циклу товару. Визначення стадії життєвого циклу.

19. Моделювання товарної політики на основі трьохвимірної матриці БКГ. Модель Портера.

20. Задачі класифікації ринків і методи їх розв’язування.

21. Критерії ранжування ринків. Ємкість ринку. Доля ринку.

22. Оптимізаційна модель сегментування ринку.

23. Аналітичні моделі попиту.

24. Моделювання попиту з використанням коефіцієнта еластичності.

25. Прогноз по середньому проценту приросту показника попиту. Лінійно-аддитивна прогнозуюча модель.

26. Комбіновані методи прогнозування попиту. Метод усереднення

27. Однопродуктові моделі погодження обсягу виробництва та збуту

28. Багатопродуктові детерміновані моделі узгодження обсягу виробництва і попиту на продукцію

29. Основні положення ціноутворення. Вибір цілей цінової політики, орієнтованої на ринок

30. Цінова політика, орієнтована на витрати. Політика впровадження товару на ринок

31. Методи ціноутворення. Встановлення ціни на основі собівартості. Методика “собівартість плюс прибуток”.

32. Моделювання маркетингових стратегій в умовах повної визначеності. Однокритеріальні методи вибору планових рішень.

33. Прийняття маркетингових рішень в умовах невизначеності. Критерій максиміна.

34. Методи планування в умовах ризику. Принцип Бернуллі.

35. Проектування систем підтримки прийняття рішень.

Дисципліна «Корпоративні інформаційні системи»

 1. Файл-серверна архітектура КІС, її особливості.

 2. Клієнт-серверна архітектура КІС.

 3. Переваги та недоліки клієнт-серверної архітектури.

 4. Моделі архітектури клієнт-сервер.

 5. Модель доступу до віддалених даних (Remote Data Access — RDA).

 6. Модель серверу бази даних (DataBase Server — DBS).

 7. Модель серверу додатків (Application Server — AS).

 8. Особливості використання комп’ютерних мереж для побудови КІС.

 9. Принципи побудови систем на основі технології сховищ даних.

 10. Оперативний аналіз інформації. Поняття гіперкуба.

 11. Багатомірна модель сховища.

 12. Реляційна модель сховища даних. Схема зірка, сніжинка.

 13. Комбінація багатомірного і реляційного підходу: кіоски даних.

 14. Еволюція стратегічних моделей управління підприємствами в інформаційних системах.

 15. Схема роботи MRP – системи.

 16. Системи планування матеріальних ресурсів (MRP).

 17. Планування виробничих потужностей за допомогою CRP-системи (Capacity Requirements Planning).

 18. Системи планування виробничих ресурсів (MRPII).

 19. Основні функції систем MRPІІ.

 20. Схематичний план роботи систем MRPІІ.

 21. Структура управління в ERP-системах.

 22. Системи планування ресурсів підприємства (ERP).

 23. Методи прогнозування в ERP-системах.

 24. Планування виробництва і складання графіку випуску продукції в ERP-системах.

 25. Системи планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами (CSRP).

 26. Розвинуті системи планування (APS).

 27. Data Mining – стан проблеми, нові рішення, застосування в КІС.

 28. Загальні поняття Data Mining.

 29. Сфери застосування Data Mining.

 30. Типи закономірностей, які виявляються Data Mining.

 31. Інструментальні засоби Data Mining.

 32. Реалізація промислової логістики в корпоративних інформаційних системах.

 33. Поняття логістики як основи організаційно-економічної стійкості підприємства.

 34. Визначення оптимального розміру замовлення на комплектуючі вироби.

 35. Методи розрахунку параметрів логістичної системи управління запасами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]