Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ghfrnbrf / Додатки до звіту / Посадова інструкція головного спеціаліста

.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
49.15 Кб
Скачать

Затверджую.

Заступник голови Со-

лом”янської районної

в м.Києві державної ад-

міністрації

Яцюк Н.Г.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста відділу роботи із зверненнями

громадян.

1. Загальні положення.

  1. Завданням головного спеціаліста відділу роботи із зверненнями грома-

дян (далі – відділ) є здійснення контролю за розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян та своєчасним наданням повної аргументованої відповіді заявникам.

  1. Головний спеціаліст відділу призначається та звільняється з посади

розпорядженням голови райдержадміністрації.

  1. На посаду головного спеціаліста затверджується особа, котра має вищу

освіту, стаж роботи у державній службі на посадах головного спеціаліста в органах державного управління не менше 3-х років.

  1. Головний спеціаліст підпорядковується начальнику відділу та заступ-

нику начальника відділу.

1.5. На період тимчасової відсутності провідного спеціаліста відділу вико-

нує його посадові обов”язкові.

  1. Головний спеціаліст в своїй роботі керується Конституцією України,

Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, Указом Президента України “Про заходи щодо забезпечення конституційних

прав громадян на звернення”, Інструкцією з діловодства по зверненнях

громадян, затвердженою постановою КМ України №348 від 14.04.97.,

Регламентом райдержадміністрації, Положенням про відділ, даною посадовою інструкцією.

  1. Головний спеціаліст повинен знати:

 • практику застосування чинного законодавства;

 • основи архівної справи;

 • правила ділового етикету;

 • правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

 • основні принципи роботи на комп”ютері та відповідні програмні

засоби;

 • структуру райдержадміністрації, зміст діяльності структурних під-

розділів;

 • розподіл обов”язків між керівниками райдержадміністрації;

 • структуру і основні функції відділів та управлінь адміністрації;

 • форми та методи здійснення контролю і методичної роботи;

 • державну мову на рівні ділового спілкування та застосування.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ”ЯЗКИ.

  1. Головний спеціаліст здійснює систематичний контроль за розглядом

звернень громадян у відділах та управліннях адміністрації.

  1. Готує оглядові довідки про кількість та зміст звернень громадян на

адресу адміністрації.

  1. Щомісяця складає звіти про характер та стан розгляду звернень гро-

мадян, що надійшли до райдержадміністрації.

  1. Відповідно до плану роботи відділу перевіряє стан розгляду звернень

громадян у відділах, управліннях, структурних підрозділах адміністрації, підприємствах, установах, організаціях району неза-

лежно від форм власності.

  1. Готує матеріали до оглядових довідок, доповідних записок з питань

роботи із зверненнями громадян.

  1. Здійснює контроль за своєчасним і правильним розглядом, прийнятих

на контроль звернень, заяв і скарг громадян, направлених на виконання у відділи, управління та інші організації. Перевіряє якість підготовлених відповідей та дотримання термінів розгляду звернень громадян, встановлених чинним законодавством.

  1. Своєчасно інформує начальника відділу про факти порушення, вста-

новленного чинним законодавством порядку розгляду звернень.

  1. Готує документи для зняття з контролю у відповідності з чинним зако-

нодавством.

  1. Готує аналітичні довідки на апаратні наради та сесії райради з питань,

що входять до компетенції головного спеціаліста відділу.

  1. Формує документи відділу до архіву адміністрації відповідно до чин-

ного законодавства.

2.11. Виконує окремі доручення начальника та заступника відділу.

3. ПРАВА.

  1. Доповідати начальнику відділу про факти порушення встановленого порядку роботи із зверненнями громадян.

  1. За дорученням керівників адміністрації перевіряти організацію роботи

із зверненнями громадян у відділах, управліннях, структурних підрозділах адміністрації, підприємствах, установах, організаціях району незалежно від форм власності.

  1. Надавати громадянам роз”яснення інформаційно-довідкового характе-

ру, консультувати керівників підприємств району, посадових осіб райдержадміністрації з питань, пов”язаних із розглядом звернень громадян.

  1. . Вимагати від управлінь та відділів райдержадміністрації надання

Інформативних матеріалів, пов”язаних з виконанням покладених на головного спеціаліста відділу обов”язків.

3.5. Повертати виконавцям недоопрацьовані або неправильно оформлені

документи з питань розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

  1. Надавати начальнику відділу пропозиції щодо удосконалення організа-

ції роботи із зверненнями громадян.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

  1. Головний спеціаліст несе персональну відповідальність за збереження

документів, що надійшли на адресу райдержадміністрації.

  1. Несе відповідальність за розголошення не із службовою метою відомо-

стей, що містяться у зверненнях громадян.

  1. Відповідає персонально за несвоєчасне виконання посадових обов”язків,

за бездіяльність або невикористання наданих йому прав, передбачених цією посадовою інструкціє, за порушення норм етики поведінки державного службовця.

Начальник відділу О.Смола

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.