Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ghfrnbrf / Додатки до звіту / Положення про загальний відділ

.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
39.94 Кб
Скачать

4

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Солом’янської

районної в м.Києві державної

адміністрації

___________ №_____________

П О Л О Ж Е Н Н Я

про загальний відділ Солом’янської

районної в м.Києві державної адміністрації

1.Загальні положення

1.1.Загальний відділ Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (далі по тексту загальний відділ) є структурним підрозділом апарату Солом’янської районної в м.Києві державної адміністрації, підпорядкований голові адміністрації та заступнику голови з організаційних та кадрових питань - керівнику апарату .

..

1.2.Загальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Київради, районної ради, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, регламентом Солом’янської райдержадміністрації та цим Положенням.

1.3.Працівники загального відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою адміністрації за поданням начальника загального відділу.

1.4.Структура загального відділу і чисельність його працівників затверджується головою районної в м.Києві державної адміністрації..

2.Основні функції відділу.

Загальний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.1.Забезпечує єдину систему ведення діловодства в райдержадміністрації, згідно з “Інструкцією з діловодства в структурних підрозділах Солом’янської райдержадміністрації”..

2.2. Надає методичну допомогу в організації роботи по веденню діловодства відділам і управлінням райдержадміністрації.

2.3. Приймає, реєструє, здійснює попередній розгляд та передає за призначенням, згідно з розподілом обов’язків вхідну кореспонденцію та внутрішню документацію, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію, використовуючи при цьому ПЕОМ..

2.4. Здійснює контроль за організацією діловодства в структурних підрозділах, готує довідки, інформації з питань діловодства.

2.5. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови в частині, віднесеній до компетенції відділу та їх реєстрацію.

2.6. Здійснює оформлення, облік та зберігання протягом встановленого строку розпоряджень голови райдержадміністрації.

2.7.Згідно з розрахунками розсилки розпоряджень забезпечує своєчасне доведення їх до відповідних структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій, службових осіб та громадян..

2.8.Направляє копії розпоряджень райдержадміністрації в прокуратуру та міську адміністрацію, в необхідних випадках в установленому порядку видає копії, витяги із розпоряджень установам та громадянам..

2.9. Забезпечує друкування та копіювання документів та доручень голови райдержадміністрації.

2.10.Здійснює передачу документів, в т.ч. і розпоряджень райдержадміністрації в контрольно-аналітичний відділ для здійснення контролю за термінами їх виконання.

2.11.Складає зведену номенклатуру справ адміністрації, забезпечує контроль за правильністю формування та зберігання справ, які належать до здачі в архів.

2.12.Бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі на державне зберігання, готує і здає справи в Державний архів.

2.13.Відділ має свою печатку, інші печатки і штампи, необхідні для оформлення документів в райдержадміністрації.

2.14.Забезпечує зберігання гербової печатки райдержадміністрації та здійснює оформлення документів нею.

2.15..Забезпечує відправлення службової кореспонденції в міську адміністрацію і отримання службової кореспонденції з Київської міської держадміністрації.

2.16.Виконує інші функції, відповідно до покладених на нього завдань.

2.17.Загальний відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

3.Права відділу

Загальний відділ має право:

3.1.За дорученням керівництва адміністрації здійснювати перевірки стану ведення діловодства в відділах і управліннях адміністрації.

3.2.Вносити на розгляд голови адміністрації проекти розпоряджень, готувати висновки з питань, які відносяться до компетенції відділу, надавати пропозиції про поліпшення роботи відділу.

3.3.Одержувати в установленому порядку інформації, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.4.Повертати відділам і управлінням адміністрації, підприємствам і організаціям документи, які представлені в адміністрацію з порушенням установлених вимог.

3.5.Брати участь у нарадах, що проводяться в адміністрації з питань віднесених до компетенції відділу.

4.Начальник відділу

4.1.Загальний відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови районної в м.Києві державної адміністрації.

4.2.На посаду начальника загального відділу призначається особа з вищою освітою та стажем роботи в органах державного управління не менш трьох років або на керівних посадах в інших організаціях та установах не менш п’яти років.

4.3.Начальник відділу підпорядкований голові райдержадміністрації та заступнику з організаційних та кадрових питань.

4.4.Начальник відділу здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, представляє відділ на нарадах.

4.5.Вносить пропозиції щодо структури відділу, готує та подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ.

4.6.Погоджує призначення на посаду і звільнення з посади працівників загального відділу.

4.7.Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

4.8.Начальнику відділу підпорядковуються всі працівники відділу.

4.9.Начальник відділу подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівнику про заохочення та накладання стягнення.

4.10.Забезпечує оперативність в роботі і належну службову дисципліну у відділі.

4.11.Здійснює попередній розгляд документів і, якщо є термінові документи, доповідає голові.

4.12.У межах своєї компетентності забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі.

4.13.Періодично інформує керівництво про виконану роботу та стан справ з питань, що належать до компетенції відділу.

4.14.Надає необхідну методичну допомогу структурним підрозділам адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

4.15.На період тимчасової відсутності начальника відділу його обов’язки виконує заступник начальника відділу.

4.16.Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та інструкцій по охороні праці та пожежної безпеки.

4.17.Вивчає ділові та особисті якості працівників, дає оцінку результатам їх праці, забезпечує створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

4.18.Забезпечує дотримання в належному стані приміщень відділу, оснащення робочих місць технічними засобами, устаткуванням, приладами для підвищення ефективності і культури праці.

4.19.Забезпечує дотримання прав працівників, наданих їм трудовим законодавством.

В.о.заступника голови Н.Яцюк

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.