Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тема 6 задачи.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
36.11 Кб
Скачать

Тема 6: Економіко-правовий механізм в галузі екології в Україні

Задача 3

ВАТ „Ферросплав” (далі – ВАТ) звернулось до ДПА в Харківській області із заявою про зменшення вдвічі розміру екологічного податку (до недавнього часу – ВАТ сплачував збір за скиди та викиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище та збір за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі). В обґрунтування заяви ВАТ зазначило, що ним вживаються заходи щодо запровадження екологічно безпечних технологій, у зв’язку із чим обсяги скидів та викидів зменшено вдвічі, а мінімальні обсяги відходів взагалі дозволяють відмовитись від потреби у їх розміщенні.

Розглянувши заяву ВАТ, в.о. голови ДПА видав розпорядження, яким в порядку експерименту зменшив ставку екологічного податку в 1,75 рази. Прокурор області опротестував розпорядження в.о. голови ДПА як незаконне.

Визначити види правовідносин, що склалися.

Екологічні правовідносини:

за характером впливу на навколишнє середовище:

• правовідносини, повязані з вилученням речовин і енергії з навколишнього середовища, які, таким чином, випадають з природних взаємозвязків;

• правовідносини, повязані з внесенням у навколишнє середовище речовин та енергії (у тому числі - речовин і енергії, що не існували раніше або існували в незначній кількості);

• правовідносини, повязані з використанням корисних якостей природних обєктів (наприклад, сільськогосподарське і лісогосподарське землекористування грунтується на використанні такої якості грунтів, як родючість);

Податкові правовідносини - це врегульовані нормами податкового права фінансові правовідносини, що виникають з приводу справляння податків та інших обов'язкових платежів податкового характеру з юридичних і фізичних осіб до державного й місцевих бюджетів, а також до державних цільових фондів.

Між державою та платниками - стосовно визначення основних елементів оподаткування, порядку обчислення і стягнення податків.

- Матеріальні правовідносини — виникають на основі матеріальних норм податкового права та закріплюють права й обов'язки суб'єктів податкових правовідносин;

Адміністративні правовідносини:

З. Адміністративні правовідносини, їх структура та особливості

Адміністративні правовідносини — це суспільні відносини, в яких сторони здійснюють права і обов'язки, врегульовані нормами адміністративного права.

Елементами адміністративних правовідносин, як і правовідносин взагалі, є сторони (суб'єкти), об'єкти і зміст. Одна із сторін в цих відносинах завжди є спеціальним суб'єктом, наділеним владними повноваженнями. Іншими суб'єктами (другою стороною) можуть бути органи виконавчої влади, підприємства, організації, установи, об'єднання громадян, громадяни.

В кожному конкретному адміністративному правовідношенні суб'єкти здійснюють надані їм права та покладені на них обов'язки, пов'язані з об'єктом правовідношення, тобто з тим, з приводу чого воно виникає. Таким об'єктом є дії (поведінка) суб'єктів, за допомогою яких реалізуються обов'язки і права, передбачені для даного правовідношення. Ці дії різні за своїм характером; вони можуть бути пов'язані із здійсненням повсякденних завдань управління, з особистими нематеріальними благами (здоров'я, гідність людини тощо), продуктами творчої діяльності, майном. Тобто перераховані блага в таких випадках є предметами, щодо яких здійснюються певні дії, які і визнаються об'єктами адміністративних правовідносин.

Зміст адміністративних правовідносин становлять взаємні обов'язки і права суб'єктів.

Адміністративним правовідносинам властиві всі ознаки, що характеризують правовідносини взагалі. Крім того, для них характерні також певні особливості, обумовлені специфікою предмета адміністративно-правового регулювання:

• вони виникають з приводу здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності, тобто права і обов'язки сторін в них завжди пов'язані з цією діяльністю;

• в них завжди беруть участь спеціальні суб'єкти (як правило, органи виконавчої влади або їх представники), наділені державно-владними повноваженнями;

• завдяки участі спеціальних суб'єктів ці відносини завжди є владними;

• виникають вони з ініціативи будь-якої із сторін, згода іншої здебільшого не вимагається (це не означає, що момент попереднього узгодження зовсім виключається, таке узгодження часто передує виданню багатьох актів управління, але тільки в адміністративних договорах попередня згода є обов'язковою умовою виникнення адміністративних правовідносин);

• в разі виникнення спорів, конфліктів між сторонами таких відносин, вирішуються вони, як правило, в адміністративному порядку, тобто вищими органами виконавчої влади або посадовими особами. Звичайно, судовий порядок розгляду спорів також використовується, особливо у відносинах за участю громадян та їх об'єднань, однак кількість таких випадків у загальній масі незначна;

• відповідальність сторін за неналежне виконання своїх обов'язків настає перед державою, а не однієї перед іншою, що характерно для цивільно-правових відносин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.