Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
теория.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
74.39 Кб
Скачать

2 Аналіз і оцінка фінансового стану банку на прикладі

ВАТ «ПРИВАТБАНК»

2.1 Аналіз балансу комерційного банку

Управління діяльністю комерційних банків базується на попередньо отриманих даних аналітичної роботи. Аналіз балансу банку є одним з найважливіших напрямків економічної роботи.

Метою аналізу балансу банку є, з одного боку, оцінка раціональності фактичної структури активів і пасивів з погляду забезпечення прибутковості та стабільності роботи банку, а з іншого - визначення шляхів оптимізації структури банківських ресурсів та напрямків їх ефективного розміщення.

В даній курсовій роботі проведемо аналіз балансу комерційного банку "ПриватБанк" за 2010 - 2012р. р (див. Додаток 1, 2).

Аналізуючи активи балансу бачимо, що загальна величина активів ВАТ "ПриватБанк" у звітному періоді у порівнянні з базовим періодом значно збільшилася. У порівнянні з кінцем грудня 2011 року активи балансу збільшилися в абсолютному вираженні склало 21727625 тис. грн. Загальна вартість активів банку на кінець 2012 року складала 148 840 720 тис. грн.

Обсяг кредитів інтенсивно впав в 2010 році приріст склав (-62%), а потім почав зростати на 13% в 2011 році, та в 2012 р., в зв'язку з поточною фінансовою ситуацією, дещо збільшився до 77,79% і на 01.01.2013 портфель досяг 113 759 164 тис.грн.

Зменьшились кошти в інших банках: на 9,4% або на 713 696 тис грн. Це було зумовлене в основному зменшенням коштів на рахунках в інших банках. З іншого боку, таке розміщення коштів є ефективним, оскільки приносить прибуток.

Великі темпи зростання мають інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, їх приріст становить 20%. Хоча їх питома вага невелика 0,77 % і 0,79 % відповідно у 2011 і 2012 роках, але стрімке їх зростання негативно впливає на розмір регулятивного капіталу, тому банку слід обережно нарощувати даний тип активів.

Темпи зростання вкладень в основні засоби становлять 23%. Це свідчить, що банк реінвестує частину свого прибутку на покращення та збільшення основних фондів.

Великі темпи зростання мають вкладення в цінні папери на продаж, їх збільшення становить 203035 тис. грн. або 3,34%. Це пояснюється тим, що протягом 2012 року спостерігалося взліт фондового ринку України, тому для "ПриватБанк", як і для більшості банків даний сегмент став прибутковим і привабливим.

Виходячи з вищесказаного, динаміку зміни активу балансу загалом можна назвати позитивною, у першу чергу за рахунок збільшення активів балансу за розглянутий період за рахунок прибуткових активів.

Аналізуючи ресурси "ПриватБанк", ми бачимо, що в пасивах збільшення валюти балансу відбулося за рахунок збільшення розміру зобов'язань (Дод 1), величина яких у загальній структурі пасивів на кінець грудня 2011 року складала 110366116 тис. грн. За рік вони зросли на 20173843 тис. грн. (темп приросту склав 18%). Найбільшою мірою ця зміна відбулася за рахунок зростання коштів інших банків, а саме міжбанківських кредитів, отриманих банком. Також зменьшились кошти на коррахунках інших банків: на 1808552 тис. грн. або на 18%, що свідчить про зменьшення ступіню довіри інших банків до «ПриватБанк. Якщо порівняти обсяг коштів на коррахунках в інших банках та на коррахунках інших банків, то ми бачимо, що перщі в декілька разів перевищують останні.

Меншими темпами зросли кошти клієнтів: на 16% або на 15036043 тис. грн, порівняно з 2011 роком 23%. Це було зумовлене відповідними змінами величини депозитів.

. Власний капітал зріс на 9%, що в абсолютному виражені складало 1553782 тис. грн. і становив 18300761 тис. грн. На ріст власного капіталу значно вплинуло зростання емісійних різниць, темп росту яких склав 100% і за рахунок яких власний капітал зріс на 19709 тис. грн. Це при тому, що статутний капітал зріс на 1352383 тис. грн., тобто на акції ВАТ "ПриватБанк" є дуже високий попит, що не випадково, адже вони входять до блакитних фішок і до індексу ПФТС, головного фондового індикатора України.

Також спостерігалося зростання резервного та інших фондів банку, який зріс на 73433 тис. грн. або на 6%. Це говорить про збільшення обсягів проведених активних операцій, що потребують резервних відрахувань, про що свідчить збільшення кредитного портфеля банку.

Аналіз використовується з метою вивчення складу і структури активів і пасивів банку, доходів і витрат, прибутку, капіталу та інших структурних елементів банківської діяльності. В його основу покладені розрахунки відносних величин, що характеризують питому вагу того чи іншого показника в загальному підсумку однорідних з ним показників за економічним змістом.

Аналіз структури активів дозволив зробити висновок про низьку диверсифікацію напрямків розміщення коштів, концентрацію кредитних ризиків в активах банку: у активах найбільшу питому вагу займає кредитний портфель, щоправда, спростерігається позитивна тенденція до зниження його частки в сукупних активах: його частка знизилася з 79,49% у 2011 році до 76,43% у 2008 році. (див. Табл 2.1).

Як бачимо, кредитування є провідним напрямком розміщення коштів, що в принципі притаманне всій банківській системі України, частка кредитного портфеля у сукупних активах якої складає 76,43%, тобто частка кредитів в активах ВАТ "ПриватБанк" є середньоринковою.

Зростання частки основних засобів та нематеріальних активів з одного боку є негативним, оскільки в активах збільшується частка неприбуткових активів, проте, з іншого боку, це позитивно, оскільки в нашому випадку кошти спрямовувались на придбання програмного забезпечення і розширення філійної мережі банку, які в майбутньому окупляться.

ВАТ "ПриватБанк" майже не використовує такий напрям розміщення коштів, як цінні папери, на відміну від банків США, де активи банківської системи на 75% сформовані з цінних паперів, які обезцінилися і стали причиною кризи. Частка вкладень в цінні папери протягом 2011-2012 років збільшилась з 0,07% до 0,19%. Непопулярність фондових інструментів серед вітчизняних банків, обумовлена, по - перше, нерозвиненості фондового ринку, а по-друге, політикою НБУ, який зобов'язує формувати 100% відсоткові резерви під операції з цінними паперами.

У структурі пасивів найбільшу питому вагу займають зобов'язання банку - 81,45%, що на 1,26% меньше ніж у попередньому році (див. Табл 2.1). Це вказує на незначне зменьшення фінансової стійкості банку і зменьшення його ділової активності.

Серед зобов'язань банку найбільшу питому вагу у 2011 році займали кошти клієнтів (82,71%), а кошти інших банків займали 9,16%. В 2008 році ситуація докорінно змінилася: кошти інших банків стали основним ресурсом банку (81,45%), а це вже починає бути загрозливим, оскільки даний ресурс є найбільш нестабільним. Позитивним, на нашу думку, є досить вагома частка коштів на кор. рахунках інших банків (9,13%), оскільки, банк може користуватися даними ресурсами безкоштовно, лише за рахунок своєї репутації та іміджу на банківському ринку.

Завершальним етапом аналізу балансу банку є коефіцієнтний та порівняльний аналіз, який тісно пов'язаний з попередніми видами досліджень, поглиблює та доповнює їх.

Коефіцієнтний аналіз балансу комерційного банку ВАТ "ПриватБанк" наведений в таблиці 2.2