Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Геодезия. Методичка.doc
Скачиваний:
79
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
15.52 Mб
Скачать

Додаток ж.5

Проект розміщення споруди (зразок)

Список джерел інформації

1 Інструкція з топографічного знімання в масштабах 1:5000, 1:2000, 1 :1000 та 1: 500 (ГКНТА-2.04-02-98).Київ: Головне управління геодезії, картографії та кадастру, 1992р.

2 Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1: 500 Київ: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001. 3 Курс инженерной геодезии: Учебник для вузов/ Под редакцией В.Е.Новака.М.: Недра, 1989. 4 Інженерна геодезія. Практикум: / Ратушняк Г.С.Київ, 1992..

5 Інженерна геодезія: / Юрківський Р.Г. Київ, НМК ВО, 1991.

6 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з інженерної геодезії:/ Олещенко А.І, Наливайко Т.А, Баштовий А.В. Харків, ХДТУБА, 2006.

7 Методичні вказівки до проходження навчальної геодезичної практики:/ Криворучко В. Т, Троценко Л.В.-Харків, ХДТУБА, 2007.

8 Методические указания к выполнению расчетно-графических работ по инженерной геодезии:/ Олещенко А.И, Проскурняк Р.П – Харьков, ХГТУСА, 1995.

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання розрахунково – графічних робіт з курсів “Інженерна геодезія” та “ Картографічні методи в екології” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності:7.092101”Промислове та цивільне будівництво”, 7.092104 “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”, 6.092100 “Гідротехнічне будівництво”, 7.092601 “Водопостачання та водовідведення”, 7.092108 “Теплогазопостачання і вентиляція”, 7.070801 “Екологія”, 6.060102Архітектура”.

Укладачі: Наливайко Тарас Антонович

Олещенко Анатолій Іванович

Баштовий Анатолій Володимирович

Криворучко Володимир Тимофійович

Чубукін Роман Юрійович

Відповідальний за випуск т.А.Наливайко

Редактор: Л.І. Хрістенко

План 2011, поз. Формат 60×84 1/16 . Папір друк.№2

Підп.до друку Обл...- вид. арк. 3,4

Надруковано на ризографі Ум.друк.арк. 3,2 .

Тираж прим. Зам. № Безкоштовно

ХНУБА, 61002, Харків вул. Сумська, 40

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського національного університету будівництва та архітектури