Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Раб_Програма.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
48.39 Кб
Скачать
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Вивчення матеріалу з метою ознайомлення студентів, майбутніх молодших спеціалістів-агротехніків з основними вимогами, що ставляться перед випускниками вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, основами професії агротехніка та базовими поняттями навчальних дисциплін спеціальності.

Завдання: Лекційний курс «Введення в спеціальність» (агрономію) охоплює широке коло питань з різних областей наукових і практичних знань У загальних рисах студенти ознайомлюються з матеріалом в процесі навчання, як стати гідними фахівцями у сфері своєї практичної діяльності щоб успішно працювати в сільському господарстві найближчого майбутнього. Особлива увага приділяється прискоренню адаптації студентів до умов вищої школи, відповідальності і заохоченню студентів до навчання, методичному обґрунтовуванню основних принципів сучасної теорії навчання і виховання, освоєнню кредитно-модульної системи згідно з вимогами Болонського процесу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

• особливості сільськогосподарського виробництва та його економічний стан на сучасному етапі;

• особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України;

• вимоги до фахової підготовки у відповідності з освітньо-професійною програмою;

• зміст навчального плану спеціальності та порядок його розробки;

• галузі сільськогосподарського виробництва, їх особливості та напрями ефективного ведення;

• основні агрономічні поняття, зміст навчальних дисциплін фахової підготовки;

• особливості агрономічної служби та основні агрономічні спеціальності;

• сфери працевлаштування агротехніка в галузі сільськогосподарського виробництва та технологію пошуку роботи.

Уміти:

• орієнтуватися у сучасних техніко-економічних умовах розвитку аграрного сектору економіки України;

• організовувати роботу по самостійному опрацюванню навчального матеріалу;

• орієнтуватися у змісті навчальних дисциплін фахового призначення, порядку їх вивчення та взаємозв'язку між ними;

• знаходити джерела інформації про працевлаштування, складати резюме;

• використовувати набуті знання у майбутній професійній діяльності.

  1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Особливості організації навчального процесу у ВНЗ України

Тема 1. Вступ. Особливості сільськогосподарського виробництва

Зміст і завдання навчальної дисципліни, її зв'язок з іншими дисциплінами фахової підготовки. Значення дисципліни у підготовці фахівців агрономічного напряму.

Сільське господарство як галузь матеріального виробництва. Сучасний стан сільськогосподарського виробництва в Україні. Основне призначення сільськогосподарського виробництва. Особливості сільськогосподарського виробництва. Шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

Тема 2 . Структура вищої освіти України та перспективи її розвитку

Особливості вищої освіти. Основні завдання вищої школи. Формування вищої освіти в Україні та її структура. Освітні рівні. Освітньо-кваліфікаційні рівні. Ріні акредитації. Мережа вищих навчальних закладів України, їх типи.

Органи державного управління освітою та їх функції.

Громадські органи управління освітою та їх функції.

Закон України "Про вищу освіту".

Історія розвитку навчального закладу.

Тема 3. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах України

Поняття про навчальний процес та його головні завдання. Форми організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України.

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та інші нормативні акти, що регламентують навчальний процес.

Основні види навчальних занять у вищих навчальних закладах. Класно-урочна система: переваги і недоліки. Лекційно-семінарська система: переваги і недоліки.

Самостійна робота студентів, принципи її організації. Правила роботи з навчальною літературою та бібліотечним формуляром.

Форми контролю за навчальним процесом.