Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Раб_Програма.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
48.39 Кб
Скачать

ФОРМА № Н-3Ю04

Міністерство аграрної політики та продовольства україни

скадовський технікум державного вищого навчального закладу

"херсонський державний аграрний університет"

Циклова комісія професійної та практичної підготовки

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заст. директора з навчальної роботи

________________ М.О. Вовкобой

"___" ________________ 201__ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПП 03.11 Вступ в спеціальність

Напрям підготовки: 090101 "Агрономія"

Спеціальність: 5.09010103 "Виробництво і переробка продукції рослинництва"

Відділення: Агрономічне

2013-2016 рік

Робоча програма навчальної дисципліни "Вступ в спеціальність" для студентів ІІ курсу за напрямом підготовки 090101 "Агрономія" спеціальністю 5.09010103 "Виробництво і переробка продукції рослинництва".

15 грудня 2013 року, ___ с.

Розробник: Вовкобой Микола Олексійович, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії професійної та практичної підготовки

Протокол від "___" _____________ 2013 року № ___

Голова циклової комісії професійної та практичної підготовки

________________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

"___" _____________ 2013 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки 090101 "Агрономія".

Протокол від "___" _____________ 2013 року № ___

"___" _________ 2013 року Голова ___________ ______________

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань

0901 "Сільське господарство і лісництво"

Нормативна

Напрям підготовки

090101 "Агрономія

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

5.09010103 "Виробництво і переробка продукції рослинництва"

Рік підготовки:

Змістових модулів –

2-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

Семестр

Загальна кількість годин - 54

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 1,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Молодший спеціаліст

20 год.

6 год.

Практичні, семінарські

10 год.

4 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

24 год.

44 год.

Індивідуальні завдання:6 год.

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/24

для заочної форми навчання – 10/44