Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РОЗ_ГРАФ_РБ_1.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
184.32 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра охорони довкілля та збалансованого природокористування

Розрахунково-графічна робота

з дисципліни «Екологія міських систем»

на тему:

«КОМПЛЕКСНА СХЕМА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОЕКТІВ»

Виконав:

студент III курсу 4 групи РЕФ

Перевірив:

доцент, к. с.-г. н.

Головащенко М.Ф.

ХЕРСОН - 2010

ЗМІСТ

ВСТУП 4

  1. РОЗРАХУНОК ЄМНОСТІ ТЕРИТОРІЇ 5

  2. ФОРМУВАННЯ ЖИЛОЇ ЗОНИ 7

  3. ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ 9

  4. РОЗРАХУНОК РОЗМІРІВ ЗБИТКІВ У РЕЗУЛЬТАТІ НАДНОРМАТИВНИХ ВИКИДІВ 13

  5. ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ 16

ВИСНОВКИ 17

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 18

ВСТУП

Метою даної розрахунково-графічної* роботи є розрахунок демографічної ємності території, проектування селітебної зони, враховуючи діючі норми Державних стандартів (50%-го озеленення території, врахування панівного вітру, ландшафтної архітерктури), розміщення промислової зони, виходячи з норм санітарної безпеки та передбаченням заходів по зменшенню викидів у атмосферу, а також розрахунок та проектування зони рекреації для місцевого населення.

Важлива роль у захисті навколишнього середовища приділяється заходам щодо раціонального розміщення джерел забруднень:

- винесення промислових підприємств із великих міст у малонаселені райони з непридатними й малопридатними для сільськогосподарського використання землями;

- оптимальне розташування промислових підприємств із урахуванням топографії місцевості й рози вітрів;

- установлення санітарно-захисних зон навколо промислових підприємств; раціональне планування міської забудови, що забезпечує оптимальні екологічні умови для людини й рослинності;

- організація руху транспорту з метою зменшення викиду токсичних речовин у зонах житлової забудови.

У вступі необхідно відзначити актуальність проблеми щодо вирішення глобальних проблем екології, обгрунтувати запропоновані заходи по охороні навколишнього природного середовища, вказати цілі та завдання виконаної роботи. Вступ, як правило, з методологічної точки зору оформлюється після виконання розрахунково-графічної роботи, але розміщується після змісту.

1 Розрахунок ємності території

Демографічна ємність або гранична демографічна ємність території - це те максимальне число мешканців району, яке може бути розміщено в його межах за умови забезпечення найважливіших повсякденних потреб населення за рахунок ресурсів даної території з урахуванням необхідності збереження екологічної рівноваги.

Визначення демографічної ємності території по забезпеченості водними ресурсами проводиться за наявністю ресурсів поверхневих і підземних вод.

Ємність території за поверхневими водами визначається по формулі:

Д1 = Р*К/В

де Д1 - приватна демографічна ємність території за поверхневими водами, чол.;

Р - сума витрат води у водостоках, 120960 м3/добу;

К - коефіцієнт, що враховує необхідність розбавлення стічних вод (на річках південного стоку К = 0,25, на річках північного стоку К = 0,1); В - нормативна водозабезпеченість, 0,25 м3/добу.

Д1 = (120960*0,1)/0,25 = 48384 чол.

Ємність території за підземними водами складає:

Д2 = (Е*Тр)/ро

де Д2 - приватна демографічна ємність території за підземними водами, чол.;

Е - експлуатаційний модуль підземного стоку, 750 м3/(діб-км)2;

Тр - територія району проектування, 0,62 км2;

ро -спеціальний норматив водопостачання, 40 м3/добу.

Д2 = (750*0,62)/40 = 12 чол.

При визначенні демографічної ємності території за наявністю рекреаційних ресурсів орієнтовно застосовується, що чисельність відпочиваючих в «піковий період» складає 40 % населення району, яке в місцевостях з помірним кліматом (лісова, лісостепова зони) розподіляється таким чином: в лісі -75%, у води - 25%, а в районах з жарким, сухим кліматом -навпаки: в лісі -25%, у води - 75%. Таким чином, ємність території за умов організації відпочинку в лісі складе

Д3 = (5*Тр*Л)/(Н*М)

де Д3 - приватна демографічна ємність території', чол.;

Тр -територія району, га;

Л - лісистість району %;

Н - орієнтовний норматив потреби мешканців в рекреаційних територіях, км2 (при середньому допустимому рекреаційному навантаженні 5 чол. на 1 га лісу цей норматив складає 2 км2, в інших випадках він буде іншим);

М - коефіцієнт, що враховує розподіл відпочиваючих в лісі і у води (для районів з помірним кліматом М = 0,3, для районів з жарким кліматом М = 0,1).

Д3 = (5*62*25)/(2*0,3) =12917 чол.

За умов організації відпочинку у води ємність території визначається за формулою:

Д4 = (4000*В*С)/М1

де Д4 - приватна демографічна ємність території, чол.;

В -довжина водостоків, придатних для купання, 0,5 км;

С -коефіцієнт, що враховує можливість організації пляжів, С = 0,5;

М1 - коефіцієнт, що враховує розподіл відпочиваючих в лісі і біля води (для районів з помірним кліматом М = 0,15, а для районів з жарким, сухим кліматом М = 0,5).

Д4 = (4000*0,5*0,5)/0,15 = 6667 чол.