Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Диплом.docx
Скачиваний:
90
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
206.45 Кб
Скачать

Висновки до першого розділу

  1. Проведений аналіз наукової літератури дав підстави для висновку, що мовленнєва компетенція є поняттям комплексним, яке охоплює чотири види компетенції, а саме говоріння, аудіювання, письмо та читання. Спираючись на мовну компетенцію, вона охоплює систему мовленнєвих умінь (вести діалог, сприймати, відтворювати і створювати усні й писемні монологічні та діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів), необхідних учням у різноманітних життєвих ситуаціях. Мовленнєва компетенція виявляється у сформованості умінь користуватися усною і писемною мовою, багатством її виражальних засобів залежно від цілей і завдань висловлювання.

  2. Установлено, що особливу роль у формуванні мовленнєвої компетенції відіграють аудіовізуальні засоби навчання, тобто особлива група технічних засобів навчання, що включає екранні і звукові посібники, призначені для пред'явлення зорової та слухової інформації . Аудіовізуальні засоби навчання займають особливе місце серед інших засобів навчання і мають найбільш сильний вплив навчальне, оскільки забезпечують образне сприйняття досліджуваного матеріалу і його наочну конкретизацію у формі найбільш доступною для сприйняття і запам'ятовування.

  3. З’ясовано, що юнацький вік характеризується якісними змінами в інтелектуальній сфері, усвідомленням необхідності в постійному поповненні й оновленні свої знань, появою потреби в самовдосконаленні. Узагальнення наукової літератури з проблеми дослідження дало можливість визначити, що аудіовізуальні засоби навчання є ефективними засобами стимуляції мовленнєвої діяльності учнів. Дидактичні можливості аудіовізуальних засобів найповніше реалізуються під час навчання аудіювання та усного мовлення, хоча й мають певний дидактичний потенціал у навчанні читання й писемного мовлення. Тому абсолютно очевидна висока ефективність використання в навчанні аудіовізуальних засобів, заснованих на зоровому і слуховому сприйнятті матеріалу.

РОЗДІЛ 2.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ

    1. Визначення показників первинного рівня сформованості мовленнєвої компетенції в експериментальному і контрольному класах

Експериментальне дослідження проводилося нами протягом 2012 – 2013 навчального року на базі середньої загальноосвітньої школи № 158 Київського району м. Харкова в 10-А та 10-Б класах.

В експериментальній роботі брало участь 48 учнів, по 24 учні у кожному класі.

Мета констатувального етапу – перевірити рівень сформованості мовленнєвої компетенції учнів десятих класів.

Мета формувального етапу – упровадити у навчальний процес використання аудіовізуальних засобів навчання з метою розвитку мовленнєвої компетенції учнів.

Мета контрольного етапу – виявити ефективність використання аудіовізуальних засобів на рівень сформованості мовленнєвої компетенції учнів.

На констатувальному етапі учням 10-х класів була запропонована однакова контрольна робота (Додаток Б), щоб виявити їх первинний рівень сформованості мовленнєвої компетенції.

Контроль говоріння спрямований на перевірку рівня сформованості навичок та вмінь іноземного мовлення за допомогою зв’язного висловлювання, зміст і форма якого визначається, зазвичай, конкретною запропонованою тематикою спілкування. Основними характеристиками готовності до продукування зв’язного висловлювання є засвоєння різноманітних мовленнєвих форм, зразків нормативного мовлення, зв’язність. Для того щоб зміст завдання усвідомлювався та адекватно сприймався учнями, до кожної ситуації подаються інструкції, що враховують вікові психологічні особливості та навчальний досвід учнів.

Рівень сформованості мовленнєвих навичок і вмінь оцінюється за такими критеріями як: повнота розкриття теми; комунікативна спрямованість; інформаційна значимість; вимова; лексичний запас; функціональна адекватність; граматична правильність. Відповіді учнів мають бути повними, вичерпними і конкретними, лексично насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими. Обсяг відповіді може бути різним, але відповідь повинна свідчити, що учень правильно розуміє запитання чи спонукання з першого пред’явлення і адекватно на них реагує.

Контроль письма складається з двох частин: використання мови та продукування письмового повідомлення.

Використання мови. Мета – визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть можливість учням спілкуватися вільно. Продукування письмового повідомлення має на меті перевірити вміння учня зафіксувати і передати письмово необхідну інформацію; правильно оформлювати і писати особистий лист, вітальну листівку, оголошення, повідомлення, нотатки тощо. Це завдання перевіряє: сформованість рівня писемної мовленнєвої компетенції учнів; їх лексико-граматичні навички; ступені засвоєння ними системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини; формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок, де важливим є уміння користуватися іноземною мовою як в усному, так і в писемному спілкуванні в різних сферах; словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів, усталених висловів, що відображають реальне життя народу, мова якого вивчається.

Контроль читання спрямований на перевірку рівня сформованості в учнів умінь і навичок з читання. Оцінюється рівень розуміння матеріалу, який читається, вміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати за контекстом значення незнайомих слів.

Оцінка результатів контрольної роботи проводилася за рівнями, які вказані у таблиці 2.1 [23].

Таблиця 2.1

Рівні оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою

Рівні оцінювання

Бали

Загальні критерії оцінювання

Початковий рівень

1 – 3 бали

Відповідь учня фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.

Середній рівень

4 – 6 балів

Учень відтворює основний навчальний матеріал, здатний виконувати завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.

Достатній рівень

7 – 9 балів

Учень знає істотні ознаки понять, зв’язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня повна, правильна, обґрунтована хоча їй бракує власних суджень.

Високий рівень

10 – 12 балів

Знання учня є глибокими, міцними, системними, узагальненими. Учень уміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

Результати проведення контрольної роботи обчислювали за формулою:

P = (N*100%) / M

де P – відсоток у класі з однаковим рівнем знань, умінь і навичок в галузі розвитку граматичної компетенції англійської мови,

N – кількість учнів з відповідним рівнем знань,

M – загальна кількість учнів в класі.

За результатами контрольної роботи було складено таблиці (Додаток В, Г).

Аналіз результатів проведених контрольних робіт у 10-А та 10-Б класах дозволив визначити рівень сформованості умінь і навичок читання та представити їх у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]