Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Рабочий стол / 004. 0417835_9E574_gricenko_t_b_kulturologiya.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.18 Mб
Скачать

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

МОДУЛЬ 1

КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Варіант 1.

1.Культурологія як інтегративне наукове знання, системотвірний фактор вивчення культури як цілісної системи.

2.Розкрийте зміст поняття «антична культура».

3.Давньоєгипетські піраміди та їх релігійно-містичне значення.

Варіант 2.

1.Предмет і завдання культурології.

2.Розкрийте зміст поняття «елліністична культура».

3.Людина й світ в епічній поезії народів Стародавнього Сходу.

Варіант 3.

1.Специфіка культурологічного знання. Місце культурології у системі гуманітарних та природничих наук.

2.Назвати персонажів української міфології, що знайшли своє місце у творах літератури.

3.Особливості індійської культури. Індійська міфологія й література.

Варіант 4.

1.Історія культури українського народу як один із ланцюгів історії світової культури.

2.Архітектура, її види та художні стилі.

3.Мистецтво архітектури й скульптури у Стародавній Індії.

Варіант 5.

1.Основні поняття та завдання культурології.

2.Що таке політеїзм і на якому етапі розвитку людського суспільства він існує.

3.Життя й побут семітських племен за книгами Старого Заповіту.

Варіант 6.

1.Культура як предмет культурології.

2.Що таке монотеїзм і на якому етапі розвитку людського суспільства він існує.

3.Біблія — історико-культурна пам’ятка світової культури.

374

Варіант 7.

1.Визначення поняття «культура» та його багатозначність.

2.Що таке класичне мистецтво, де і коли воно виникло.

3.Основні напрями культури Стародавнього Китаю.

Варіант 8.

1.Хронологічна типологія культури. Єдність і взаємозалежність світової та національної культур.

2.Що таке епос, навести приклади.

3.Мистецтво й міфологія Стародавнього Китаю.

Варіант 9.

1.Філософія Гегеля як теорія культури.

2.Назвіть різновиди (типи) міфів.

3.Культура античного світу, її характерні риси й особливості.

Варіант 10.

1.Філософія культури О. Шпенглера.

2.Що таке заклинання та яке його значення для розвитку усної народної твор-

чості.

3.Роль і значення античної культури у світовій цивілізації.

Варіант 11.

1.Культура й несвідоме начало людини З. Фрейда.

2.Що таке замовляння та яке його значення для розвитку усної народної твор-

чості.

3.Етапи розвитку культури Стародавньої Греції.

Варіант 12.

1.Культура й колективне несвідоме в концепції К. Юнга.

2.Назвати головні культурні здобутки цивілізацій Стародавнього Сходу, що не втратили свого значення й дотепер (закони, писемність, система рахунку, колесо, філософські й науково-практичні знання, мистецтва й ремесла).

3.Егейська (Крито-Мікенська) культура — перша європейська цивілізація.

Варіант 13.

1. «Виклик та Відповідь» — рушійні сили розвитку культури (концепція А. Тойнбі).

2.Типи персонажів міфології.

3.Поліс як основна форма культурного буття у Стародавній Греції.

375

Варіант 14.

1.Цінність як головний принцип культури за П. Сорокіним.

2.Пояснити поняття «сценічне мистецтво» і назвати його види.

3.Міфологія — основа філософії й релігії Стародавньої Греції.

Варіант 15.

1.Культура як сукупність знакових систем (К. Леві-Строс, М. Фуко та ін.).

2.Що таке мистецтво? Назвати його види й художньо-естетичні напрями.

3.Архітектура й образотворче мистецтво Стародавньої Греції.

Варіант 16.

1.Культура гри (Й. Хейзинг, Х. Ортега-і-Гассет, Є. Фінк та ін.).

2.Образотворче мистецтво. Дати визначення його видам.

3.Епічні поеми «Іліада» й «Одісея» та їх значення для світової культури.

Варіант 17.

1.Культурологічна думка в Україні.

2.Космополітизм, час та причини його виникнення.

3.Розкрити роль і значення давньогрецького класичного театру як основи європейського театрального мистецтва.

Варіант 18.

1.Культура первісного суспільства як історичний тип.

2.Дати визначення поняття «література». Назвати її основні роди й жанри.

3.Архітектура Стародавньої Греції. Поняття про ордер.

Варіант 19.

1.Найдавніші свідчення про існування людської культури. Етапи розвитку людського суспільства.

2.Дати визначення поняття «скульптура», назвати її види й жанри.

3.Формування людини у Стародавній Греції. Освіта й виховання.

Варіант 20.

1.Розвиток первісної культури, її типологічні ознаки й досягнення.

2.Музика як вид мистецтва, основні види й жанри музичного мистецтва.

3.Життя й побут людей первісного суспільства.

Варіант 21.

1.Світосприйняття первісної людини.

2.Живопис як вид мистецтва, назвати його провідні жанри.

3.Життя й побут стародавніх римлян.

376

Варіант 22.

1.Формування вірувань і культової свідомості у первісних людей.

2.Дати визначення поняття «патріархат» та назвати причини його виникнення.

3.Еллінізм — завершальний етап розвитку давньогрецької культури. Еллін як новий тип людини античного світу.

Варіант 23.

1.Мистецтво як засіб пізнання дійсності в первісному суспільстві.

2.Що таке матріархат та причини його виникнення.

3.Культура міст-держав Північного Причорномор’я.

Варіант 24.

1.Різновиди первісного світосприйняття та релігійно-обрядові форми його вираження.

2.Що таке язичництво та причини його виникнення.

3.Образ людини у давньоримській культурі та міфології.

Варіант 25.

1.Міфи та їх значення для розвитку народної творчості.

2.Що таке магія і яке її значення для розвитку усної народної творчості?

3.Архітектура й образотворче мистецтво у Стародавньому Римі. Domus Romanorum.

Варіант 26.

1.Перехід від комунальної праобщини до дуальної організації. Матріархат. Патріархат.

2.Що таке тотемізм?

3.Релігія, культура й мистецтво етрусків.

Варіант 27.

1.Пам’ятки стародавньої культури та мистецтва в Україні.

2.Розкрити значення поняття «фетишизм».

3.Театральне мистецтво у Стародавньому Римі.

Варіант 28.

1.Становлення та розвиток жанрів українського фольклору, його мотиви й персонажі у творах літератури та мистецтва.

2.Назвати характерні ознаки поняття «цивілізація».

3.Життя й побут стародавніх греків за поемами «Іліада» та «Одисея».

Варіант 29.

1.Культура Стародавнього Сходу, її вплив на розвиток світового та вітчизняного культурного процесу. Найдавніші центри людської цивілізації.

2.Що таке міфологія та причини її виникнення.

3.Життя й побут жителів Месопотамії за творами епічної поезії.

377

Варіант 30.

1.Шумеро-вавилонська культура, її роль і значення в історії людства.

2.Що таке народні звичаї та чим вони відрізняються від культового ритуального дійства?

3.Роль театру у житті та побуті стародавніх греків.

Варіант 31.

1.Культура Стародавнього Єгипту, її роль і значення в історії людства.

2.Що Ви знаєте про піраміди? Коли і де вони з’явилися вперше.

3.Що Ви знаєте про літературні пам’ятки Стародавнього Єгипту?

МОДУЛЬ 2

КУЛЬТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА НОВОГО ЧАСУ

Варіант 1.

1. Формування нових світоглядних орієнтирів у Західній Європі ХVІІ—ХVІІІ ст. Утвердження абсолютизму.

2.Розкрити зміст поняття «Середні віки».

3.Просвітницький реалізм в англійській культурі ХVІІІ ст. (Д. Дефо, Д. Свіфт, Г. Філдінг).

Варіант 2.

1.Православні церковні братства на Україні та їх роль у розвитку національної культури.

2.Розкрити зміст поняття «Середньовічна Європа».

3.Острозький науково-просвітницький і культурний центр та його значення для розвитку української культури.

Варіант 3.

1.У чому полягають особливості середньовічної духовної культури?

2.Що таке пейзаж та коли він сформувався як самостійний жанр мистецтва живопису?

3.Просвітницький реалізм в англійській культурі ХVІІІ ст. (Д. Дефо, Д. Свіфт, Г. Філдінг).

Варіант 4.

1.Розкрити суть християнства та його роль як явища культури.

2.Що таке портрет та коли він сформувався як самостійний жанр мистецтва живопису?

3.Українське музичне мистецтво в епоху бароко.

Варіант 5.

1.Розкрити роль церкви як домінанти духовного життя середньовічної культури.

2.У чому суть гуманізму епохи Відродження?

3.Українське образотворче мистецтво в епоху бароко.

378

Варіант 6.

1.Що складало життєві цінності середньовічної людини?

2.Що означає термін «теоцентризм»?

3.Українська архітектура епохи бароко.

Варіант 7.

1.Стиль бароко в європейському мистецтві та його особливості.

2.Яку роль відіграє іконостас у православному храмі?

3.Культурна спадщина «Середніх віків».

Варіант 8.

1.Місце культури Київської Русі в історії української культури.

2.Назвати основні риси романського стилю.

3.Українське театральне мистецтво ХVII — XVIII ст. (шкільний театр, вертеп).

Варіант 9.

1.Картина світу слов’янського язичництва.

2.Народний театр вертеп, його структура та особливості.

3.Поширення друкарства на Україні та його значення для розвитку національної культури.

Варіант 10.

1.Язичницькі вірування східних слов’ян.

2.Що таке православні церковні братства, коли й чому вони виникли?

3.Розкрити особливості мистецтва українського бароко.

Варіант 11.

1.Хрещення Русі та його значення для розвитку давньоруської культури.

2.Що таке опера й коли вона з’явилася?

3.Українська література XVII—XVIII ст.

Варіант 12.

1. Духовна спадщина Київської Русі в культурах східних слов’ян.

2.Що таке козацько-старшинські літописи, їх значення для розвитку української культури.

3.Києво-Могилянська академія та її значення у культурному житті православного християнського світу.

Варіант 13.

1.Література Київської Русі та її жанри.

2.Назвати основні риси готичного стилю.

3.Сентименталізм у європейській культурі ХVІІІ ст. (Л. Стерн, Ж.-Ж. Руссо, Й. Гете, М. Карамзін).

379

Варіант 14.

1.Архітектура Київської Русі та її пам’ятки в Україні.

2.Назвати основні риси італійського Відродження.

3. Особливості художньої культури класицизму. Створення мистецьких і наукових академій.

Варіант 15.

1.Розвиток музичного мистецтва на Русі.

2.Назвати досягнення ісламської культури.

3.Класицизм та його естетичні засади. Раціоналізм.

Варіант 16.

1.Образотворче мистецтво на Русі.

2.Що являє собою буддистська культура та її досягнення.

3.Розвиток музичного мистецтва ХVІІ—ХVІІІ ст. (К. Монтеверді, Й.-С. Бах, Г. Гендель, Й. Гайдн).

Варіант 17.

1.Християнська картина світу у творах мислителів каппадокійського гуртка (Василій Великий, Григорій Богослов, Іоанн Златоуст).

2.Розкажіть про партесний спів та його основні жанри.

3.«Золотий вік» іспанського живопису (Д. Веласкес, Х. Рібера, Ф. Сурбаран).

Варіант 18.

1.Візантійська культура та її значення для розвитку культури Київської Русі.

2.Шкільний театр та причини його виникнення на Україні.

3.Архітектура епохи Відродження у Європі. Виникнення нових жанрів.

Варіант 19.

1.Місце людини в соціальній структурі Середньовіччя у трьох світових релігіях (християнстві, ісламі й буддизмі).

2.Що являє собою мистецтво рококо?

3.Розкрити характерні риси й особливості епохи Відродження.

Варіант 20.

1.Формування літургійної поетики у Візантії (Роман Солодкоспівець, Андрій Критський, Іоанн Дамаскін).

2.Чому XVIII ст. називають віком Просвітництва?

3.Образотворче мистецтво Північного Відродження (брати Ван Ейки, А. Дюрер, Карнахи й Гольбейни).

Варіант 21.

1.Історична проза у Візантії (Іоанн Малала, Косьма Індокоплов).

2.Що таке схоластика?

3.Головні риси Північного Відродження та його ідеологія (Е. Роттердамський, У. Фон Гуттен).

380

Варіант 22.

1.Християнська релігійність у творах архітектури й мистецтва Візантії.

2.Що таке абсолютизм, його сутність та причини виникнення?

3.Образотворче мистецтво в Італії в епоху Відродження (Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті, Мікеланджело Буанаротті та ін.).

Варіант 23.

1.Християнський антропоцентризм як ідеологічна основа епохи Відродження (Н. Кузанський, П. делла Мирандолла)

2.Чому XVII століття називають століттям геніїв?

3.Християнський храм як модель всесвіту.

Варіант 24.

1.Література епохи Відродження в Італії та становлення національної літературної мови (Данте Аліг’єрі, Петрарка, Дж. Боккаччо).

2.Що таке ікона і чим вона відрізняється від портрета?

3.Реформація та контрреформація. Передумови становлення та розвитку протестантської культури.

Варіант 25.

1.Особливості архітектури й образотворчого мистецтва епохи бароко (Д. Берніні, Ф. Борроміні, П.-П. Рубенс, А. ван Дейк, Рембрандт).

2.Які передумови формування й особливості класицизму?

3.Витоки та основні засади Просвітництва (Ж.-Ж. Руссо, Вольтер, Д. Дідро, Ш. Монтеск’є).

Варіант 26.

1.Особливості розвитку, етапи формування й становлення культури.

2.Що таке полемічна література й причини її виникнення в українській літера-

турі?

3.Освіта у Західній Європі. Перші університети.

Варіант 27.

1.Імперія Карла Великого й формування етнокультурної спільності народів Західної Європи.

2.Назвати риси й особливості барокового мистецтва.

3.Періодизація історії української культури.

Варіант 28.

1.Поезія й проза арабських племен епохи Середньовіччя.

2.Що таке паломницька проза та які представники цього жанру в українській літературі Вам відомі?

3.Романізація культури й мистецтва у Західній Європі. «Каролінгське відродження».

381

Варіант 29.

1.Значення ісламу для становлення культури народів арабського Сходу.

2.Що таке агіографія та які представники цього жанру в українській літературі Вам відомі?

3.Міста й монастирі та їх значення для розвитку культури західноєвропейського Середньовіччя.

Варіант 30.

1.Буддизм та його значення для культури народів Південно-Східної й Центральної Азії.

2.Що таке літопис та причини його виникнення.

3.Взаємовідносини Церкви й держави у Візантії та його вплив на духовно-культур- не середовище в країні.

МОДУЛЬ 3

КУЛЬТУРА НОВІТНЬОГО ЧАСУ

Варіант 1.

1.Культура в епоху промислового перевороту та соціальних зрушень. Еволюція національних культур.

2.Комікс та причини його виникнення.

3.Український театр у 60—80 рр. ХХ ст.

Варіант 2.

1.Загальна характеристика романтизму як ідейно-художнього напряму.

2.Шлягер, його місце й роль у «масовій культурі».

3.Формування нової соціокультурної дійсності на рубежі ХХ—ХХІ ст.

Варіант 3.

1.Романтизм як ідейно-художня течія у світовій літературі та мистецтві.

2.Хуторянство та його представники в українській культурі.

3.Національно-культурне життя в Україні після встановлення незалежності.

Варіант 4.

1.Образотворче мистецтво в епоху романтизму.

2.Урбанізація та її прояви в українській культурі.

3.Зародження українського кіномистецтва.

Варіант 5.

1.Розказати про роль освіти у сучасній культурі.

2.У чому полягає зміст культури постмодерну?

3.Романтизм в українській літературі ХІХ ст.

382

Варіант 6.

1.Музичне мистецтво в епоху романтизму.

2.Що таке мода та в чому полягає її значення як прояву культури?

3.Українське кіномистецтво 20—30-х рр.

Варіант 7.

1. У чому проявляється єдність та багатогранність сучасних культур?

2.Що таке кітч та його місце у сучасній культурі.

3.Фундатори нової української літератури в Галичині. «Руська трійця».

Варіант 8.

1.Розказати про роль кіно у культурі ХХ ст.

2.Що таке маргінальна культура та причини її виникнення.

3.Український живопис епохи романтизму.

Варіант 9.

1.Реалізм як історично конкретна форма художньої свідомості.

2.Новаторські пошуки в галузі українського театрального мистецтва (Лесь Курбас, М. Куліш).

3.Сучасне українське кіномистецтво: проблеми й перспективи.

Варіант 10.

1.Загальна характеристика натуралізму як художнього методу.

2.Українське «поетичне кіно» (С. Параджанов, Л. Осика, Ю. Іллєнко та ін.).

3.Українське театральне мистецтво на сучасному етапі розвитку.

Варіант 11.

1.Виникнення кіномистецтва, його роль і значення в культурі ХХ століття.

2.Творчість «шістдесятників» та її значення для подальшого розвитку української культури.

3.Становлення нової української літератури та літературної мови.

Варіант 12.

1.Загальна характеристика експресіонізму як напряму в європейському мистецтві 10—20-х рр. ХХ ст.

2.«Хрущовська культурна відлига» та її значення. «Шістдесятники».

3.Формування українського реалістичного музичного мистецтва.

Варіант 13.

1.Загальна характеристика футуризму як авангардистської течії у європейському мистецтві 10—20 рр. ХХ ст.

2.Українське кіномистецтво 20—30-х рр. ХХ ст. (О. Курбас, І. Кавалерідзе, П. Чардинін, Дзига Вертов, О. Довженко та ін.).

3.Український аматорський театр першої половини ХІХ ст. та його провідні діячі.

383

Варіант 14.

1.Абстракціонізм та його місце у сучасному мистецтві.

2.Конструктивізм в українській архітектурі 20—30 рр. ХХ ст.

3.Формування української реалістичної музики.

Варіант 15.

1. Стиль модерн у світовій архітектурі.

2.Авангардизм в українському живописі (В. Пальмов, В. Меллер, В. Єрмилов, А. Петрицький).

3.Заснування українського професійного театру (М. Кропив-ницький, М. Старицький, М. Заньковецька, брати Тобілевичі).

Варіант 16.

1.Український реалістичний живопис у творчості його провідних митців (Т. Шевченко, М. Пимоненко, С. Світославський, С. Васильків-ський та ін.).

2.Політика українізації політичного керівництва СРСР (1923—1933) та її значення для розвитку національної культури.

3.Стиль модерн в українській архітектурі (неоукраїнський, необароко, неоруський, неоготика, функціоналізм та ін.).

Варіант 17.

1.Причини виникнення та розвитку садово-паркового мистецтва та його пам’ятки на території України.

2.Модернізм в українському образотворчому мистецтві (М. та Т. Бойчуки, В. Седляр, О. Павленко та ін.).

3.Назвати джерело кризового стану сучасної культури.

Варіант 18.

1.Загальне поняття про імпресіонізм як напрям розвитку мистецтва.

2.Українське музичне мистецтво 20—30-х рр. (М. Леонтович, К. Стеценко,

Я. Степовий, Б. Глієр, О. Кошиць).

3.У чому полягають особливості сучасної української культури?

Варіант 19.

1.Імпресіонізм — визначне явище у живописі та скульптурі (Е. Мане, К. Моне, О. Ренуар, Е. Дега, К. Пісарро, О. Роден).

2.Авангардизм в українській літературі (М. Семенко, О. Слісаренко, М. Терещенко, Гео Шкурупій, М. Бажан).

3.Які причини глобальних кризових явищ у сучасній культурі?

Варіант 20.

1. Авангардистські течії у музичному мистецтві («конкретна музика», алеаторика, джаз, рок).

2. Концептуалізм як течія постмодерну (Е. Булатов, І. Кабаков, В. Комар, О. Меламід та ін.).

3. Творчість яких українських письменників містить у собі елементи імпресіонізму (Леся Українка, М. Коцюбинський, О. Кобилянська)?

384

Варіант 21.

1.«Масова культура» — характерне явище ХХ ст.

2.Постмодерн як широка течія в культурі на межі ХХ—ХХІ ст.

3.Творчість яких українських художників містить у собі елементи імпресіонізму (О. Мурашко, М. Бурачека та ін.)?

Варіант 22.

1.Основні тенденції розвитку культури ХХ ст. та її культурно-історична специіка.

2.Конструктивізм (функціоналізм) як течія авангарду. (В. Гропіус, Міс ван дер Рое, Ле Корбюзьє та ін.). Виникнення дизайну.

3.Основні напрями розвитку української культурологічної думки.

Варіант 23.

1.Провідні стилі у мистецько-культурному житті ХХ ст.

2.Футуризм — прогресивна художня течія 20—30-х рр. ХХ ст. (В. Хлєбніков, В. Маяковський, Д. Хармс, М. Семенко).

3.Збереження національно-культурної спадщини як фактор подолання кризових явищ у житті народу.

Варіант 24.

1.«Масова література» та її основні жанри: детектив, фантастика, «фентезі», роман жахів, містичний роман, сентиментальний («жіночій») роман та ін.

2.Абстракціонізм— провідна художня течія 40—50-х рр. ХХ ст. (В. Кандинський, К. Малевич, М. Мондріан).

3.Ідеологізація мистецтва як характерне явище культури ХХ ст.

Варіант 25.

1.Соціалістичний реалізм — провідний метод розвитку літератури й мистецтва Радянської України.

2.Авангард як художнє явище 10—30-х рр. ХХ ст. Н. Гончарова, М. Ларіонов, О. Лентулов та ін.).

3.Особливості розвитку української культури у ХХ ст.

Варіант 26.

1.Ідеологізація мистецтва як забезпечення функціонування політичних систем у

ХХст.

2.Сюрреалізм — напрям розвитку художньої творчості 20-х рр. ХХ ст. (Л. Бунюель, М. Ернст, Х. Мюро, А. Массон, І. Тангі, С. Далі).

3.Шляхи розвитку української культури в 20—30-х рр. ХХ ст.

Варіант 27.

1.«Арійська культурність» як основа культурно-мистецької політики Третього Рейху.

2.Дадаізм — літературно-художня течія початку ХХ сто. (А. Бреттон, Л. Арагон, М. Дюшан та ін.).

3.Становлення українського модернізму (символізм, футуризм, неокласицизм) у творчості його провідних діячів (М. Вороний, Г. Чупринка, Б. Лепкий, М. Сріблян-

385

ський, М. Зеров, М. Рильський, П. Филипович, М. Куліш, М. Хвильовий, Г. Косинка, Є. Плужник, М. Драй-Хмара, Ю. Клен та ін.).

Варіант 28.

1.Дати загальну характеристику європейської культури між двома світовими війнами.

2.Кубізм, його риси й особливості (П. Пікассо, Дж. Барк та ін.).

3.Діяльність літературно-мистецьких об’єднань у 20—30 роки на Україні («Пролеткульт», «Плуг», «Гарт», Вапліте).

Варіант 29.

1.Що характеризує перехід від індустріальної епохи до постіндустріальної?

2.Фовізм, його риси й особливості (А. Матіс, А. Дерен, М. Вламінк та ін.).

3.Український мистецький авангард (М. Бойчук, К. Малевич, О. Богомазов, О. Новаківський, М. Паращук, О. Архипенко, Б. Лятошинський, В. Косенко, М. Вериківський, Д. Січинський та ін.).

Варіант 30.

1.У чому суть сучасної інформаційної культури?

2.Модернізм — культурний феномен ХХ ст.

3.Соціалістичний реалізм як творчий метод розвитку української культури в радянську епоху.

Варіант 31.

1.У чому полягає зміст культури постмодерну у сучасному світі?

2.Тоталітаризм ХХ ст. й культура: Радянський Союз і Німеччина (Третій Рейх).

3.Радянська культура та проблеми національно-культурного життя в Україні у

60—80-ті рр. ХХ ст.

Варіант 32.

1.Мусульманський фактор в культурному житті України на сучасному етапі розвитку.

2.Експресіонізм, його риси й особливості (Е. Кірхнер, Е. Хеккель, М. Пехштейн та ін.).

3.Українська література у 60—80-ті рр. ХХ ст.

Варіант 33.

1.Постмодерн і сучасний світ.

2.Діалог національних культур в Україні як фактор стабільності політичного життя.

3.Український живопис у 60—80-ті рр. ХХ ст.

Варіант 34.

1.Чим пояснює феномен масової культури сучасна культурологія?

2.Модернізм та його течії у мистецтві й культурі ХХ ст.

3.Українське музичне мистецтво у 60—80-ті рр. ХХ ст.

386

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Рабочий стол