Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / иZюм / Облік, контроль та ревізія готової продукції.doc
Скачиваний:
173
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.17 Mб
Скачать

Список використаної літератури.

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХІV від 16 липня 1999 року;

2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 283/97-ВР в редакції від 22.05.97 р., зі змінами і доповненнями ;

3. Закон № 168/97 - ВР від 03.04.97 р., “Про податок на додану вартість”;

4. Закон України “Про аудиторську діяльність” № 3125-XIV від 22 квітня 1993 р.

5. Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу” від 26.01.1993 р. №2939-XII

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року № 571/4044.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №246, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року №571/4044.

9. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція з його застосування “ № 291 від 30.11.99 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України з № 892/4185 від 21.12.99 р.);

10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, затверджена наказом Міністерства цінностей № 99, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 р.;

11. Наказ Міністерства статистики України “Про затвердження типових первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів” № 193 від 21.06.96 р.;

12. Наказ Міністерства статистики України “ Про затвердження типової форми первинного обліку “ № 192 від 21.06.96 р.;

13. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономичнеский анализ – Х.: Изд-во Харьковского Ун-та внутренних дел, 2000 г. – 394с.

14. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита – Изд. 5-е перераб. и доп. – М.: Филин, 2000г. – 656с.

15. Білуха М.Т. “Курс аудиту”, Підручник. – К.; Вища шк, “Знання” – 1998 р. – 574 с.

16. Білуха М.Т. “Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту”. “Манускрипт” ПП “Влад і Влада”. – Київ. – 2001 р..

17. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Житомир, ЖІТІ. – 2000. – 672 с.

18. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Житомир, ПП “Рута”. – 2000. – 607 с.

19. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум. Житомир, ЖІТІ. – 2000 р. – 512 с.

20. Бутинець Ф.Ф., Усач Б.Ф., Виговська Н.Г., Петренко М.М., Шигун М.М Аудит: ревізія підприємницької діяльності. Навч. Посібник для судентів. – Ж.: ПП “Рута”, 2001 р. –416 с.

21. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навч. посіб. – Ж.: ЖІТІ, 2001 р. –512 с.

22. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік: - К.: ТОВ “Автоінтерсервіс”, 1996 р. – 544 с.

23. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учебное пособие для студентов вузов/ Под ред. Н.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2000 р. – 624 с.

24. Єфимов О.В. “Финансовый анализ”. – М: Бух. учет, 2002 р.

25. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту. Київ, А.С.К. – 1998 р. – 754 с.

26. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні: Учбов. практ. посіб. – 4-те вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 1999 р. – 864 с.

27. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2000 г.-639 с.

28. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навчалоний посібник.- Київ.: КНЕУ, 2000 р. – 200 с.

29. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2000 р. – 207 с.

30. Короб М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КООО, 2000 р. – 378 с.

31. Коробов М.Я. “Фінанси підприємства”. Київ. Либідь. – 1995 р.

32. Кузминский А.Н. “Аудит”. Практическое пособие. Киев; “Учетинформ”, – 2000 р

33. Малюга Н.М. Основи наукових досліджень в бухгалтерському обліку. Навч. посіб. – Ж.: ЖІТІ, 2001 р. – 512 с.

34. Паршин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. – Київ, – 2000 р.

35. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. - Вид. 2-ге, перероб. Та доп. – Київ. КНЕУ, 2000 р. – 528 с.

36. Пушкар Н.С, Журавель Г.П., Літвін Ю.Я., Мельник В Г. Бухгалтерський облік: основи методології та організації. – Тернопіль, – 2001 р.

37. Давидов Г.М. “Аудит”: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Тов-во “Знання”, КОО, 2001 р. – 363 с.

38. Сопко В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. Київ; 1998 р, – 448 с.

39. Ткаченко Н.М. “Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України”. Київ. А.С.К. – 2000 р. – 784 с.

40. Ахтирська В. “Документальне оформлення операцій з випуску готової продукції” //В. Ахтирська// Все про бухгалтерський облік – 22 вересня – 1999 р. – с. 17.

41. Губачова О. “Інвентаризація в торгівлі: документальне оформлення, бухгалтерський та податковий облік” // О. Губачова / Все про бухгалтерський облік – 26 грудня – 2001 р. – с. 6 – 11.

42. Облік дебіторської заборгованості згідно з національними стандартами.// Професійна бухгалтерська газета. – 2000 р. – № 18 (443). – с. 4 – 11.

43. Порядок заповненя та подання податкової декларації з податку на додану вартість. / Вісник податкової служби України. – 2000 р. – № 47. – с.29 – 34.

44. Паларіна О. Про складання звітності з ПДВ згідно з новим порядком. / Баланс. – 2000. – №3 (336). – с.47 –50.

45. Тенько С. Договори купівлі-продажу деякі юридичні й податкові аспекти.// Вісник податкової служби України. – 2000. – № 30. – с.54

46. Романів Є.М., Хом"як Р.Л., Мороз А.С., Корягін М.В. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2002, 320 с. Випуск:2-ге видання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.