Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / иZюм / Облік, контроль та ревізія готової продукції.doc
Скачиваний:
173
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.17 Mб
Скачать

2.2 Порядок формування первісної вартості готової продукції

Одним із основних завдань цінового обліку готової продукції є приведення різної продукції промисловості до єдиного виразу: ціновий показник дає можливість зробити підсумок різної продукції як одиничних виробничих одиниць так і промисловості в цілому. В отриманні єдиного підсумку по різних видах продукції і полягає основне завдання оцінки продукції.

В бухгалтерському обліку готова продукція повинна оцінюватись у відповідності до П(С)БО – 9 “Запаси” за первісною вартістю. Але оскільки така вартість може бути визначена лише після збирання всіх витрат та калькулювання її фактичної собівартості, постає потреба в щоденному обліку наявності та руху готової продукції для визначення її вартісних характеристик. Для визначення первісної вартості продукції (робіт, послуг) використовується П(С)БО – 16 "Витрати".

Витрати на виробництво готової продукції включають прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, а також постійні та змінні виробничі накладні витрати.

Накладні виробничі витрати можуть бути як змінними, так і постійними. Всі змінні витрати – прямі та накладні – розподіляються на кожну одиницю виробництва на базі фактичного використання виробничої потужності згідно з методом стандартних витрат. Постійні накладні виробничі витрати можуть бути як розподілені так і нерозподілені.

Розподілені накладні витрати є елементом первісної вартості запасів готової продукції та незавершеного виробництва і представляють собою оцінені втрати, які грунтуються на нормальній потужності та відносяться на кожну одиницю продукції незавершеного виробництва.

Нерозподілені накладні виробничі втрати виникають лише тоді, коли продукції випущено менше нормальної потужності. В іншому випадку, всі накладні виробничі витрати відносяться до собівартості.

Управлінські витрати до складу собівартості готової продукції не включаються. Такі витрати акумулюються на рахунку 92 "Адміністративні витрати" та відображатимуться в тому періоді, в якому виникли.

Порядок формування первісної вартості готової продукції наведений на рисунку 2.2.1.

Сировина та матеріали

Оплата праці

Інші прямі витрати

Накладні вироб-ничі витрати

Адміністративнівитрати

Собівартість реалізації

Змінні

Постійні

Розподільні

Нерозподільні

Готова продукція (первісна вартість)

Фінансові результати

Рисунок 2.2.1. Порядок формування первісної вартості готової продукції

Оцінка готової продукції при її продажу залежить від облікової політики підприємства, в частині оцінки запасів при їх вибутті. При цьому можуть застосовуватись методи, передбачені П(С)БО – 9 “Запаси”.

При відображенні продажу готової продукції в бухгалтерському обліку на підприємстві зазначаються дві її оцінки: оцінка, що прийнята підприємством згідно з обліковою політикою, – первісна вартість (по дебету рахунку 901 “Собівартість реалізації готової продукції”), та оцінка, що визначається за домовленістю сторін (по кредиту рахунку 701 “Дохід від реалізації готової продукції).

Порядок проведення уцінки готової продукції аналогічний порядку проведення уцінки інших запасів. Він визначений Положенням про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товару широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишкових товарно-матеріальних цінностей (затв. спільним Наказом Мінекономіки та Мінфіну України від 15.12.1999 р. № 149/300, чинне з 09.01.2000 р.). Дооцінка готової продукції може проводитись, але в межах попередньої уцінки.

Усі елементи виробничого процесу на підприємстві „Сарго” – сировина, матеріали, паливо, тощо, які перебувають на різних стадіях технологічного процесу, утворюють незавершене виробництво.

Готова продукція на підприємстві „Сарго” проходить такі етапи: випуск продукції з виробництва, тобто виробництво різних видів майонезу, лікеро-горільчаних виробів тощо; зберігання продукції, на підприємстві готова продукція зберігається або на місцях виробництва або на складі; відпуск продукції на місці; реалізація продукції (одержання грошей від покупців за відпущену продукцію).

Майбутній прибуток підприємства створюється в основному на стадії виробництва, оскільки найбільш надійним способом його отримання є постійне скорочення витрат і зниження собівартості продукції за рахунок економічного витрачання сировини і матеріалів, підвищення продуктивності і зниження трудових витрат.

Бухгалтерський облік процесу виробництва, з одного боку відображає витрати на виготовлення продукції, виконання будь-яких робіт, а з іншого – здійснює контроль за доцільністю цих витрат за допомогою обчислення собівартості з плановою, кошторисною або фактичною собівартістю минулих періодів.

До основних завдань обліку виробництва на підприємстві ТОВ „Сарго” відносяться: виявлення фактичних затрат на виробництво; визначення фактичної собівартості виготовленої продукції; контроль за виконанням плану випуску продукції; виявлення результату виробничої діяльності підприємства.

Для обліку виробничих витрат і визначення собівартості виготовленої продукції обліковою політикою ТОВ „Сарго” призначений активний рахунок 23 “Виробництво”. Основним завданням рахунку 23 “Виробництво” є накопичення виробничих витрат і визначення фактичної собівартості виготовлених виробів. Тому він називається калькуляційним рахунком.

Визначення виробничих витрат на підприємстві „Сарго” показано в таблиці 2.2.1.

Таблиця 2.2.1.

№ п/п

Найменування господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума грн.

Дт

Кт

1

Списано витрати сировини й матеріалів на виробництво продукції

23

801

95277,14

2

Списано витрати тари й тарніх матеріалів на виробництво продукції

23

804

13073,29

3

Списано витрати палива на виробництво продукції

23

8032

1100,55

4

Списано витрати електроенергії на виробництво продукції

23

8033

190,34

Дані взяті з головної книги по рахунку 23 за березень місяць (додаток 2).

Аналітичний облік на рахунку 23 “Виробництво” ведеться у розрізі видів основного та допоміжного виробництва, за видами продукції, робіт, послуг. По дебету цього рахунка відображаються прямі витрати, пов’язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт та послуг і визначається фактична собівартість виготовленої продукції.

Прямі витрати, пов’язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт та наданням послуг, списуються в дебет рахунку 23 “Виробництво” з кредиту рахунків виробничих запасів, розрахунків з персоналом по оплаті праці та інше. По кредиту рахунку 23 “Виробництво” списуються готові вироби, які були випущенні з виробництва і були оприбутковані на місцях виготовлення, тобто відображаються суми фактичної собівартості завершеної виробництвом продукції, виконання робіт та послуг. Ці суми списують з рахунку 23 “Виробництво” в дебет рахунку 26 “Готова продукція”. Залишок по рахунку 23 “Виробництво” на кінець місяця показує вартість незавершеного виробництва. Сальдо може бути тільки дебетовим, і означає суму витрат незавершеного виробництва. Залишок відображається в другому розділі активу балансу.

Відображення в обліку прямих виробничих витрат на ТОВ „Сарго” наведено в таблиці 2.2.2.

Потрібно відзначити, що на підприємстві „Сарго” фактичними витратами матеріалів інших виробничих запасів є їх споживання безпосередньо в процесі виробництва. Тому запаси, відпущені у виробництво, але які не піддалися обробці в процесі виробництва, щомісячно виключаються із затрат на виробництво і поновлюються на рахунку 20 “Виробничі запаси”.

Таблиця 2.2.2.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.