Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / маланка.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
507.09 Кб
Скачать

Розділ іі. Стан обліку витрат виробництва та методи калькулювання собівартості виготовленої продукції на тов «карпатія-бук»

2.1. Фінансово-економічна характеристика діяльності та загальні аспекти організації обліку на тов «карпатія-бук»

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРПАТІЯ-БУК» (далі-«товариство») створено на засадах договору між Учасниками від 7 червня 2007 року і здійснює свою діяльність на підставі Статуту (додаток А) ,який є його установчим документом.

Місцезнаходження Товариства: Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Гоголя ,63.

Основною метою Товариства є здійснення господарської діяльності направленої на одержання прибутків і задоволення на їх основі інтересів Учасників, а також економічних соціальних інтересів трудового колективу Товариства.

Предметом діяльності Товариства є: виробництво будівельних матеріалів різних найменувань, закупівля, переробка та продаж лісоматеріалів; лісорозробка та лісозаготівля та інша. Діяльність, яка у відповідності з діючим законодавством потребує спеціального дозволу, може здійснюватись Товариством після отримання відповідного дозволу (ліцензії).

Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має своє відокремлене майно, постійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках України в національній та іноземній ноті, свою круглу печатку та прямокутний штамп з найменуванням та емблемою Товариства, штампи і бланки із своїм найменуванням та емблемою , фірмовий знак та інші реквізити.

У своїй діяльності Товариство керується Законами України «Про господарські товариства», Цивільним та Господарським кодексами України, іншими законодавчими актами України, даним Статутом, рішеннями органів управління Товариства.

Витрати трудових, матеріальних і грошових ресурсів контролює бухгалтерія підприємства відповідно до встановлених на підприємстві нормативів на підставі первинних і зведених документів. Правильно оформлені та перевірені документи систематизують і групують у зведені відомості (листки-розшифровки). Документи, за якими відпускались матеріальні цінності та видавались кошти понад встановлені нормативи (ліміти, кошторисні суми), групують і узагальнюють окремо(табл 1.1).

Таблиця 1.1

Схема організації бухгалтерського витрат на виробництво в умовах діючої системи обліку на ТОВ «КАРПАТІЯ-БУК»

Попередній облік і контроль (до початку процесу виробництва)

Поточний облік і контроль (в процесі виробництва)

Наступний облік і контроль (після завершення виробництва)

Технологічна карта

Первинні документи

Виробничий звіт

Планові завдання

Журнали обліку робіт і витрат

Оборотно-сальдоа відомість по рах.23

Річний ліміт витрат

Первинні документи (лімітнол - забірні картки)

Оборотно-сальдоа відомість по рах.23

Планові нормативи прямих витрат

Планово-нормативні документи

Заключним етапом обліку виробничих витрат на ТОВ «КАРПАТІЯ-БУК» є калькулювання собівартості продукції.

Організація калькуляційної роботи у ТОВ «КАРПАТІЯ-БУК» передбачає: визначення переліку витрат, які включаються до собівартості продукції і тих, що не включаються; визначення переліку статей витрат на виробництво, який прийнятий для обліку і калькулювання; обґрунтування методики відображення витрат та їх оцінка за кожною статтею калькуляції; розробка обґрунтованих способів розподілу непрямих витрат між окремими видами продукції; визначення переліку об'єктів калькуляції і калькуляційних одиниць; розробка калькуляційного листа; визначення періодичності калькулювання; встановлення центрів витрат, сфер відповідальності та видів продукції, за якими складаються стандартні (нормативні) та фактичні калькуляції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке All_inclusive