Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Istoriya_2_1_-_kopia_1

.pdf
Скачиваний:
109
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.6 Mб
Скачать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

цього курсу у тезі імператриці: „Коли в Малоросії зникнуть гетьмани, треба зробити все , щоб

1. Уукраїнці в XVIII ст. рознесли по Московщині свої драматичні твори і заснували театри.

стерти з пам’яті їх та їхню добу „. І цей наказ послідовно й наполегливо втілювалися в життя

Так, українці ставили свої п'єси і утворили шкіль¬ні театри в Казані, Тобольську, Новгороді,

наступними російськими правителями старої і нової доби понад 200 років.

 

 

 

 

 

 

 

Смоленську. Навіть поряд із зросійщенням у XVIII ст. український вплив на Москву не зменшився.

 

Після

ліквідації

гетьманства

осередком

 

формування

 

політичної

 

 

свідомостіВплив цей у XVIII ст. позначився на всім державнім житті. Українці заклали в Москві Слов'яно-

українського населення, реальною перешкодою колоніальній політиці Російської імперії на

греко-латинську академію на зразок своєї в Києві,

і вчителів у цю московську академію протягом

Україні залишилась Запорізька

Січ.

Але

поки

йшла

боротьба

з

Туреччиною

за

усього XVIII ст. набирали з українців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причорномор’я і Крим, в якій активну участь брали запорізькі козаки, російський царизм

2. Головним освітнім і науковим центром в Україні і надалі була Академія (до 1694 р. –

змушений був терпіти„запорозьку вольницю“. Після

укладення Кючук-Кайнаджийського

Києво-Могилянський колегіум). Кількість студентів досягла2 тис.,, після Полтавської битви вона

миру Запорізька Січ втратила значення військового форпосту

проти

турецькоїзменшиласьі , а

в

середині

сторіччя

коливалася

в

межах600—1100 осіб. Переважали

вихідці

з

татарської

агресії. Тому Катерина II в 1775

р.

дала таємний

наказ

генералуП. Текслі

Лівобережжя, але навчалися і студенти з Правобережної України, прибувала на навчання молодь із

ліквідувати її. 4-5 червня 1775 р. російські війська під командуванням Текслі оточили і

Закарпаття, Білорусії, Росії, південнослов'янських

країн, Молдавії. В

академії

навчалися

діти

зруйнували Січ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

духовенства, козаків, міщан. Уже в першій половині XVIII ст. дехто з викладачів знайомив студентів з

 

П. Калнишевський – останній кошовий отаман – капітулював і згодом був засланий

передовими поглядами культури нового часу, ідеями Передпросвітництва. Особливо це було помітно в

 

лекціях Феофана

Прокоповича, Стефана

Калиновського,

Мануїла

Козачинського, Георгія

царським урядом на Соловки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кониського.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калнишевський Петро Іванович(1690-180

рр.)

останній

кошовий

отаман

Школа

носила

загальноосвітній

характерриторико-філософського

типу. Багато

запорізької

Січі (1762, 174-1765

рр.), талановитий

полководець

і

дипломат. Походив

із

випускників академії досягли великих успіхів у галузі медицини, біології, зокрема І. Полетика, Д.

козацько-старшинського роду Лубенського полку. Займав різноманітні посади у козацькому

Самойлович, А. Шумлянський, Н. Амбодик-Максимович, М. Тереховський. Серед її випускників

війську: 1752 – похідний полковник, 1754

військовий осавул, 1762 – кошовий отаман, 1763 –

були юристи, музиканти, композитори, архітектори і, в першу чергу, діячі на ниві освіти. Зокрема, у

військовий суддя, 1764-1765 – кошовий отаман на Запоріжжі. Неодноразово їздив у

Київській академії здобули освіту21 із 23 ректорів Московської академії,

95 із 125 її професорів,

а

Петербург відстоювати військові та адміністративно-територіальні права запорізького

також багато вчителів, які працювали в школах Росії та України. Від'їзд освічених людей з України

козацтва від зазіхань царських чиновників, дбав про розвиток хліборобства і торгівлі на

мав украй негативний вплив на рівень культурного розвитку самої України. Від середини XVIII ст.,

Запоріжжі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незважаючи на часткові вдосконалення, Києво-Могилянська академія почала все більшевідставати

 

Після зруйнування царськими військами Нової Січі1775у

р.

і заслання

до

від запитів свого часу, а пропоновані проекти заснування університету в Києві чи Батурині не були

Соловецького монастиря (нині Архангельська обл. Росії) понад 5 років провів у жахливих

підтримані російським урядом. Все ж за зразком Києво-Могилянської академії виникликолегіуми в

умовах одиночної камери (у кам’яному мішку).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інших містах — Чернігові (1700 р.), Харкові (1726 р.), Переяславі (1738 р.).

 

 

 

 

У квітні

1801 р. указом Олександра I був звільнений з монастирської в’язниці, але

На землях Війська Запорозького часів

Нової Січі

маладобру

славу січова школа, де

залишився у монастирі. Помер у віці майже113 років. Похований на головному подвір’ї

навчалися діти, зібрані з різних міст. Сільські і міські школи утримувалися громадою. На заході

Соловецького монастиря.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

України аналогічні школи найчастіше Існувалипід опікою братств. У більшості шкіл дітей вчили з

 

Значна частина козаків переселилась у межі турецьких володінь і утворила у1778 р.

Букваря, Псалтиря і Часослова, поширеним було також навчання хорового співу і нотної грамоти. Для

Задунайську Січ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

читання вибирали традиційні церковнослов'янські тексти, але вимовлялися вони на український лад.

 

 

У 1776 р. Катерина II ліквідувала слобідське

козацтво – більшість

заможних

Перші спроби запровадити в Україні обов'язкову початкову освіту були здійснені в

козаків наказним порядком перевела в гусари,

частину –

у селянський

стан.

Старшина

Гетьманщині. У 1760—1762

рр. Лубенський полковник

І. Кулябко наказав

сотенним

отримала офіцерські звання і статус дворянства. На території слобідських

полків

було

правлінням: усіх козацьких дітей, здібних до науки, посилати до парафіяльних шкіл, а нездібних

створено Слобідсько-Українську губернію з центром у Харкові.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчати військових справ. Цю ініціативу схвалив гетьман і1765в р. Генеральна військова

 

У 1781 р. був ліквідований полково-сотенний устрій, а Лівобережжя поділене на

канцелярія розіслала аналогічні розпорядження до всіх полків. Однак це були лише початкові

три намісництва – Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське (потім – Малоросійське

кроки, які не мали

подальшого розвитку. З

кінця XVIII ст. сільські школи занепадають: далося

генерал-губернаторство).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взнаки закріпачення селян, вороже ставлення влади до заснованих не нею навчальних закладів. Ще

 

У 1783 р. українську національну армію у складі 10 полків було перетворено на

одним показником відносної масовості початкової освіти є тиражі навчальних посібників; так, букварі,

регулярні полки за взірцем російської армії. Того ж року кріпосне право було поширене на

які вироблялися друкарнею Львівського братства, виходили на початкуXVIII ст. — по 6—7 тис.

українське

селянство. У 1785 р. виходить „Жалувана

грамота дворянству”, за

якою

примірників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

українська шляхта отримує дворянські права та привілеї.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливо багатьох прихильників мала медицина.

 

 

 

 

 

 

 

У другій половиніXVIII ст. в Україні утверджується суспільно-політичний

 

 

 

 

Данило

устрій,

характерний для всієї Російської імперії. Всі органи Української держави були

 

 

Однією з найяскравіших особистостей серед вітчизняних вчених-медиківXVIII ст. був

остаточно знищені.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самойлович. Його вважають одним із основоположниківвітчизняної епідеміології.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поряд з розвитком медичної науки розвивалася хірургічна допомога на полі бою. її надавали

41.Охарактеризуйте українську культуру XVIII ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цирульники.

Існували цехи-об'єднання

цирульників

у . мЛьвові, Києві, Луцьку.

У статуті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київського цеху цирульників писалося: "Майстерність цирульника має полягати в тому: голити, кров

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

жильну і зашкірну пускати, рани гоїти рубані, пробиті та стріляні, а особливо у вириванні зуба та

 

 

На початку червня 1768

р. повсталі

оточилиУмань – один із центрів польського

вилікуванні французької і шолудної хвороб ...".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

панування на Правобережжі. На їхній бік перейшов уманський сотникІван Гонта з козаками, і

Хворих та поранених

продовжували

лікувати шпиталяху , які існували при братствах і

 

місто капітулювало. Рада повсталих обралаЗалізняка гетьманом і князем смілянським, а

монастирях, як, наприклад, шпиталь при Трахтемирівському монастирі, де лікувалися поранені козаки.

 

Гонту – полковником і князем уманським. Тоді військо гайдамаків налічувало 16 сотень.

 

Необхідність мати лікарів для армії та для боротьби зі спустошливими епідеміями зумовила

появу

Наляканий розмахом Коліївщини, побоюючись поширення повстання на Лівобережжя й

госпіталів,

карантинів, аптекарських городів,

польових

аптек. У XVIII ст. було відкрито перші

 

Запоріжжя, царський уряд наказав російським військам з’єднатися

мовби

для

підтримки

госпітальні школи — навчальні заклади для підготовки лікарських кадрів. В Україні перша медична

 

гайдамаків, а насправді надати допомогу польській армії у ліквідації повстання. В липні 1768 р.

школа була заснована в Єлисаветграді (нині Кіровоград).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

табір гайдамаків під Уманню було оточено, і ті здались. Залишки їхніх загонів були розбиті.

3.

Тематично живопис

залишається релігійним, однак основним

 

 

 

 

 

 

Івана Гонту стратили з 800 повсталими. Максима Залізняка і багатьох його соратників заслали до

змістом

його

стаютьСибіру на каторгу.

 

 

 

 

 

 

 

 

гуманістичні ідеї. Монументальний живопис дерев'яних церков(передусім Західної України та

Віра у «доброго царя»,

відсутність

політичного досвіду і культури, складнощі

Закарпаття) стоїть на межіміж професійним малярством та народним примітивом. Галицькі

геополітичної ситуації зумовили поразку Коліївщини.

 

 

 

 

 

настінні розписи збереглися в церквах Воздвиження та св. Юра у Дрогобичі, в церквах с. Сихів на

 

Після цього російське самодержавство відкрито взяло бік польської шляхти. Ліквідація

Львівщині.

Серед монументальних розписів

мурованих спорудвирізняються розписи ТроїцькоїЗапорізької Січі позбавила селян останнього прихистку волі.

 

 

 

 

надбрамної церкви Києво-Печерської лаври.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень нашого малярства був надзвичайно високим. Українських майстрів запрошували

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до Литви, Білорусії, Польщі. Відомими малярами були такожМ. Петрахович, І. Маховський, І.

43. Охарактеризуйте зміни в територіально-адміністративному, соціально-економічному та

Зарудний,

І. Калинський,

А. Животкевич, О. Антропов та

ін.

Риси національного

правовому становищі українських земель в останній чверті XVIII ст.

 

 

 

 

архітектурного стилю особливо яскраво проявились удерев'яному будівництві. Багато приміщень,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільських хат, корчем, дзвіниць і вітряків— зразки художньої виразності, і досягалося це

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

найпростішими засобами. Архітектурними шедеврами вважають дерев'яні храмиXVIII ст. Особливо

 

Уся повнота влади знаходилась у рукахпрезидента Другої Малоросійської колегії

цікаві такі львівські храми, як каплиця "Трьох святителів" і розташована поруч з нею Успенська

(1764–1786 рр.) генерал-губернатора П. Румянцева. Колегія складалася з чотирьох російських

братська церква.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представників, чотирьох українських старшин, прокурора, двох секретарів (росіянина і українця).

Отже, культурне життя в Україні значно досягло в першій половині XVIII ст. своїх

Було взято жорсткий курс на централізацію

та русифікацію. Суть цього курсу

у тезі

імператриці: „Коли в Малоросії зникнуть гетьмани, треба зробити все, щоб стерти з пам’яті їх та

найрозвиненіших форм.

Українська козацька культура не

тільки ні

в

чому

не поступалась

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

їхню добу „. І цей наказ послідовно й наполегливо втілювалися в життя наступними російськими

іншим європейським національним культурам, а й викликала їхній подив і захоплення. Між

 

 

 

 

правителями старої і нової доби понад 200 років.

 

 

 

 

 

 

Україною та іншими країнами Європи налагоджуються широкі культурні зв'язки. Як і в києво-

 

 

 

Після ліквідації гетьманства осередком формування політичної свідомості українського

руську добу, Україна стає форпостом європейської культури.

 

 

 

 

 

 

 

 

населення, реальною перешкодою колоніальній політиці Російської імперії на Україні залишилась

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька Січ. Але поки йшла боротьба з Туреччиною за Причорномор’я і Крим, в якій активну

42. Проаналізуйте причини, хід і наслідки гайдамацького повстання 1768 р. на Правобережжі.

участь брали запорізькі козаки, російський царизм змушений був терпіти „запорозьку вольницю“.

Після

укладення Кючук-Кайнаджийського

миру

Запорізька

Січ

втратила

значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

військового форпосту проти турецької і татарської агресії. Тому Катерина II в 1775 р. дала

Опришківський рух був тісно пов’язаний з гайдамацьким, найвищим злетом якого стала

таємний

наказ генералуП. Текслі ліквідувати

.її 4-5

червня 1775

р. російські війська

під

командуванням Текслі оточили ізруйнували Січ. За розпорядженням військових властей всі

так звана Коліївщина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівлі,

крім укріплень, було зруйновано.

Адміністративно-територіальна система на Запорожжі

У

1768 р. польський

сейм під

тиском

Росії

схвалює

рішення

про

формальнебула ліквідована, а землі увійшли до складу спочатку Новоросійської та Азовської губерній,

а з

зрівняння у правах православної та католицької церков. Цим Катерина ІІ розраховувала

1784 р. – до Катеринославського намісництва.

 

 

 

 

 

 

послабити Польщу, спровокувавши конфлікт між королем і шляхтою та виставивши

себе

У 1776 р. Катерина II ліквідувала слобідське козацтво – більшість заможних козаків

захисницею православ’я. У відповідь шляхтичі скликаютьБарську конфедерацію під гаслом

наказним порядком перевела в

гусари,

частину – у

селянський

стан. Старшина

отримала

захисту католицизму і шляхетських прав. Починаються репресії проти українців. На прохання

офіцерські звання і статус дворянства. На території слобідських полків було створено

польського

уряду Росія

починає воєнні дії

проти конфедератів, що послужило сигналом до

Слобідсько-Українську губернію з центром у Харкові (з 1780 р. – Харківське намісництво), яка

повстання, яке у травні

1768 р. очолив Максим Залізняк. Він збирає повсталих, осердям яких

поділялась, відповідно до колишніх полків, на п'ять провінцій, кожна з яких у свою чергу

були запорожці, у Холодному Яру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поділялась на шість комісарств.

 

 

 

 

 

 

 

 

За декілька тижнів повстання охопилоКиївщину, Брацлавщину, Поділля, Галичину.

 

З 1775 р. в Російській імперії почав діяти новий губернський статус „Установлення про

Гайдамаки звільняли селян від влади польських панів, скасовували панщину та інші форми

губернії", який стандартизував розміри губерній. Спочатку він почав діяти власне в Росії, а потім

визиску, створювали органи селянсько-козацького самоврядування.

 

 

 

 

 

 

 

і в автономних одиницях.

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

Фактично впровадження нового адміністративного поділу Гетьманщини було покладено

колонізації іноземців. Частина козацьких земель належала кільком тисячам православних сербів,

на щойно призначеного КатериноюII як другого губернатора МалоросіїА.Милорадовича. Він

які мали дві колонії – Нову Сербію і Слов’яносербію. З’явилися німецькі переселенці.

 

 

 

очолив спеціальну комісію, яка, обстежуючи територію та проводячи перепис населення

 

У 1780-ті роки почалося велике захоплення Півдня. Дворяни отримували по 1,5 тис.

 

 

Гетьманщини, завершила свою роботу в 1781 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

десятин землі

за

умови

 

заселення

кожного

наділу25 селянськими

господарствами.

Аби

 

 

 

У грудні 1797 р. було проведено перший рекрутський набір із козаків Лівобережжя.

 

стимулювати селян, дворяни пішли на поступки: панщина становила два дні замість чотирьох-

 

 

 

Отже, наприкінці XVIII ст. на території колишньої Гетьманщини система і організація п’яти

на

тиждень. З

1786

р. основну частину переселених селян складали

українці з

набору вже нічим не відрізнялася від загальноімперських

 

 

 

 

 

 

 

Правобережжя. На нових землях оселялися російські старовіри, німці, молдавани. Ця територія

 

Ще в 1754 р. було видано указ про скасування митних кордонів між Україною і Росією.

отримала назву Новоросія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однак митниці на кордонах, підпорядковані тепер вже чиновникам з Росії, продовжували

 

 

 

Ще

швидше,

ніж

 

колонізація

земель,

зростали

міста. У

1776

р. було

засновано

існувати. У 1782 р. відповідно до указів цариці й Сенату виходить розпорядження намісницького

Катеринослав, у 1778 – Херсон – перший порт на Чорному морі, у 1783 – Севастополь. У 1784

правління, в якому ще раз наголошувалось про необхідність остаточного скасування внутрішніхр.

 

на

землях

Кримського

ханства було створеноТаврійську область.

У 1788

р. постав

митниць.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв, де почали будувати кораблі Чорноморського флоту, 1794 р. на місці колишньої

 

Важливим кроком у підготовці царського уряду до повногозакріпачення українського

фортеці Хаджибей – Одеса, яка стала центром усієї південноросійської торгівлі.

 

 

 

 

селянства

став Генеральний опис 1765 – 1769 рр. Указом від 3 травня 1783 р. Катерина II

 

 

 

Отже, в останній чвертіXVIII ст. характерними рисами соціально-економічного

юридично

оформила кріпосне право на Лівобережжі і Слобожанщині: селянам було розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

українських

земель

були

зростання

великого

феодального

землево;лодіння

заборонено переходити від одного поміщика до іншого.

 

 

 

 

 

 

 

обезземелення

селянства

 

і його

закріпачення; розбудова

міст,

поступальний

розвиток

 

На

початку

правління

КатериниII

виникла гостра

суперечка

між

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

київськимселянських

промислів

і

міського ремесла, на базі яких розвиваються

мануфактури,

митрополитом і Синодом, яка закінчилася перемогою останнього.

 

 

 

 

 

 

збільшення товарності виробництва; формування національного ринку. Особливість цих

 

 

 

Наступним кроком сталасекуляризація церковних багатств. Українська

церква

процесів полягала в тому,

що вони відбувалися в умовах бездержавності на Правобережжі

 

 

володіла

на

той час величезними маєтками, на кошти яких монастирі проводили

великута прогресуючого згортання автономії на Лівобережжі. Включення українських земель до

культурно-освітню

роботу, утримували

шпиталі, допомагали

знедоленим. Ці землі

постійно

складу

іноземних

держав,

підпорядкування

української економіки

їхньому

впливові

 

та

муляли очі Катерині II, оскільки її прихильникам землі постійно не вистачало.

 

 

 

 

владі суттєво гальмували та деформували соцільно-економічний розвиток.

 

 

 

 

 

Йшов процес русифікації, книги видавались лише за узгодженням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічний розвиток.

 

Хоч

розвиток аграрного сектора визначали рутинний стан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

техніки

та екстенсивні методи

господарювання, проте виникають прогресивні тенденції та

44.

Охарактеризуйте соціально-економічний розвиток України в першій половині XIX ст.

 

 

процеси:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– збільшується асортимент сільськогосподарських культур: почали садити картоплю,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культивувати кукурудзу, розширювати площі під тютюн та закладати сади, появляються нові

 

 

 

Визначальною особливістю господарського розвитку початкуXIX

ст. був швидкий занепад

сорти фруктових дерев;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

феодально-кріпосницької системи. Найбільш яскраво це виявилося в розвиткові товарно-грошових

 

– зростає роль зернового господарства і тваринництва та їх товарність;

 

 

 

 

 

відносин,

проникненні

капіталістичних

відносин у сільське господарство, занепаді

кріпосницької

 

– йде поглиблення спеціалізації регіонів України(Лівобережжя та Слобожанщина

 

мануфактури. Наслідками цього процесу стализростання товарності сільського господарства,

спеціалізувалися на вирощуванні жита, Волинь – пшениці, Полісся – льону й конопель, землі між

 

поглиблення спеціалізації окремих районів України в сільськогосподарському

виробництві.

 

 

 

Дністром і Прутом – тютюну тощо).

 

 

 

 

 

 

упромисловості,

 

 

 

Частина поміщиків починає застосовувати молотарки і косарки на кінній, використовуватитязі

 

Відбувалися суттєві зрушення не тільки в

аграрному секторі, а й

 

найману робочу силу. Цією силою були селяни, які йшли на заробіток. Найбільш інтенсивно

торгівлі

та

фінансах.

Розширюються

ремісничі

спеціальності,

поглиблюється

їх

спеціалізація.

 

використовувалась наймана праця в Південній Україні. Наймані робітники працювали краще, оскільки їхня

 

Характерною

рисою розвитку

сільського

господарства

та

промисловостібуло

 

праця оплачувалась. Багато українців стаютьчумаками, займаються перевезенням товарів на великі

 

 

відстані. Частина чумаків багатіє і перетворюється на підприємців. Масовим явищем стає виготовлення

втягування

цих галузей у сферутоварно-грошових

відносин. Основними

місцями,

де

 

селянами ремісничих виробів на продаж. Таким чином з’являються купці, предками яких були кріпаки.

 

 

відбувалися товарно-грошові операції, були ярмарки, базари та торги.

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, в Україні відбуваєтьсяформування ринкових відносин, але кріпосне право серйозно

 

Як правило, ярмарки збиралися кілька разів на рік і приурочувалися до релігійних свят.

 

заважало цьому процесу, оскільки був відсутній ринок вільної робочої ,силиаексплуатація селян

Найбільшими і найбагатшими за асортиментом були ярмарки у Києві, Ромнах, Ніжині, Стародобі,

 

поміщиками спричинила занепад і поміщицьких, і селянських господарств.

 

 

 

 

 

 

 

 

Харкові, Сумах, Львові.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Починається

технічний переворот

у

промислово.стіПрискорюється

процес

створення

 

та

 

Розвитку товарного виробництва сприяла ізовнішня торгівля з такими державами,

як

 

 

 

 

 

 

розвитку фабрично-заводського виробництва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туреччина, Прусія, Італія, Молдавія, Персія, Індія та ін.

Активізується соціально-економічний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перше

місце

у

промисловості

України

 

посідаєцукрова

галузь,

яка

забезпечувала 80 %

розвиток Причорномор’я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництва цукру в Росії. Особлива роль у цьому належала сім’ї промисловців-цукрозаводчиків

 

Колонізація причорноморських земель почалася ще до ліквідації Запорізької Січі та

 

 

 

Симиренків. У 1843 р. Платон Симиренко побудував у селі Ташлик під Смілою перший в Російській

приєднання

Криму.

Першими

переселенцями

сюди

були

селяни-втікачі

з Гетьманщини

 

і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повній закордонній

технології. В 1848 р. він спорудив

у

Правобережжя, чисельність яких у 1775 р. досягла 100 тис. Крім того, царський уряд залучив до

 

імперії паровий пісково-рафінадний заводна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Млієві цукрозавод-гігант і машинобудівні підприємства, які випускали не лишет хнологічне

 

 

 

В Україні, де були розквартировані російські війська, перебувало на службі багато опозиційно

обладнання для цукроварень та сільськогосподарські машини, але й на яких побудувалидва перших

 

налаштованих офіцерів – членів таємних товариств. У 1818 р., після прибуття до Києва генералаМ. Орлова,

металевих пароплави, які і в роки шовіністичного свавілля не побоялись назвати„Українець“ та „Ярослав“.

 

місто стає центром зустрічей членів „Союзу

благоденства”.

Через три

роки (1821)

декабристи

Друге місце належалосуконній промисловості. Високими темпами розвиваютьсявійськова,

 

реорганізували свої об’єднання і створили два осередки– Північне товариство з центром у Петербурзі і

металургійна, машинобудівна, вугільна галузі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південне товариство з центром у Тульчині. Головою останнього було обрано полковникаП вла

Нові явища та процеси поступово, хоч і не так динамічно, як у промисловості, поширюються на

 

Пестеля, членами товариства стали офіцери полків, що дислокувалися в Україні. Крім Тульчинської, були

сільське господарство, інші галузі економіки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

створені ще дві управи: Кам’янська на чолі з В. Давидовим і С. Волконським та Васильківська на

Активізується зовнішня торгівля. З України вивозили зерно, вовну, цукор. Український експорт

 

чолі з С. Муравйовим-Апостолом. Час від часу відбувалися конспіративні наради членів Південного та

складав 60 % загальноросійського.

Торговельні зв’язки підтримувалися з

Німеччиною, Францією,

 

Північного товариств. Слід зазначити, що в питаннях тактики між ними були суттєві розходження: перше

Австрією,

Чехією, Угорщиною. Головним експортним товаром країни булозерно,

розміри

експорту

 

було налаштоване більш радикально, друге

більш

помірковано. Члени

Північного

товариства

постійно зростали. Основний потік експорту і імпорту проходить черезОдесу, що з 1819 р. була відкритим

 

обмежувалися в своїх планах поваленням самодержавства та встановленням конституційної

монархії.

портом, у якому не стягувалося мито. Одеса швидко перетворилася на найбільше місто України.

 

 

 

Голова Південного товариства П. Пестель уклав політичний трактат „Руська правда”, в якому докладно

Зберегла своє значення і розвиваласяярмаркова торгівля. Тільки в одному Харкові протягом року

 

визначив програму дій після повалення царського режиму. Відповідно до

неївсі

народи

Росії мають

проходило 4 ярмарки.Але в торгівля була помітна значна диспропорція. Україна пропонувала продукти

 

об’єднатися в централізовану республіку з однопалатним парламентом. Кріпосництво скасовується.

харчування, шкіру, худобу, а купувала продукцію промислових підприємств. Така ситуація була наслідком

 

Усі громадяни рівні перед законом. Зберігається приватна власність на землю, але половина землі

економічної відсталості країни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вважається громадською, яку можна брати для обробітку. Встановлюється цілковита свобода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

торгівлі та промисловості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 1823 р. у Новограді-Волинському постає третя таємна організація– Товариство об’єднаних

45.

 

Охарактеризуйте

основні

напрямки

діяльності

таємних

товариств

 

слов’ян, фундаторами

якого

булибрати

Борисови.

У 1825

р. воно

об’єдналося

з

Південним

 

 

 

на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наддніпрянській України в першій чвертіXIX ст. Проаналізуйте особливості руху декабристів в

 

товариством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 грудня 1825 р. Васильківська управа на чолі з С. Муравйовим-Апостолом підняла повстання

Україні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в Чернігівському полку. „Православний катехізис” із закликом до народу повалити самодержавство,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На початкуXIX ст. оживився суспільно-політичний рух, одним з різновидів якого булимасонські

 

встановити демократичний лад, ліквідувати кріпацтво. 30 грудня повсталі зайняли Васильків і рушилина

 

Білу Церкву, щоб приєднати до себе інші військові частини. Але назустріч їм уже прямували вірні цареві

ложі у Києві („З’єднані слов’яни”), в Одесі («Понт Евксинський»), в Полтаві („Любов до істини”) та в

 

 

війська. У першій же сутичці булотяжко поранено С. Муравйова-Апостола. Управління повсталими було

інших містах, а також декабристський рух.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виникнення

:буливплив

прогресивних

європейських

 

майжевтрачено, 900 солдатів здалися без бою. (8 січня 1826 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Основними причинами його

ідей

 

Суд над декабристами, що відбувся в Петербурзі, близько сотні з них засудив до заслання в Сибір і на

народовладдя, свободи та прав людини, які поширювалися після перемоги над наполеонівською Францією,

 

 

 

 

Кавказ. Керівників повстання – К. Рилєєва,

 

 

М. Каховського, М. Муравйова-Апостола, М.

усвідомлення значною частиною офіцерів, котрі побували на Заході, того, яка разюча відмінність існує між

 

 

 

 

Бестужева-Рюміна та П. Пестеля – було страчено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

російським

самодержавно-кріпосницьким

ладом

та

розвиненими

країнами

Європи; посилення

реакції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причин невдачі повстання, крім уже згаданих, існувало багато. Головна ж полягала в тому, що його

царизму після війни 1812–1814 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мета була незрозумілою для широких мас загалом та українського народу зокрема. І це не дивно, адже

Масони

відкидали насильство

і вважали, що суспільні зміни

відбудуться в результаті

глибокого

 

 

декабристський рух практично не виходив за межі російської державності, російського менталітету.

духовного

самовдосконалення

людей. 1821 р. з ініціативи В. Лукашевича у Полтаві було створене

 

Зокрема П. Пестель, як відомо, відносив українців до„корінного російського народу”.

 

 

 

 

 

Малоросійське товариство”, члени якого виступали проти кріпосного права, прагнули до відновлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорячи про історичне значення виступу декабристів, слід підкреслити, що це була перша

української держави і демократії. 1822 р. масонські організації були заборонені царем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спроба повалення російського самодержавства, а мужність та героїзм його учасників стали високим

Діяльність масонів сприяла пробудженню інтересу інтелігенції до політики та виникнення

 

 

моральним

взірцем

боротьби

проти царизму. Безумовним є

і те, що

ідеї

декабристського

руху,

 

руху декабристів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особливо ті з них, які стосувалися прав народу на вільне життя, в поєднанні з ідеями Товариства

Декабристи не лише висунули політичну програму, й організували збройне повстання проти

об’єднаних слов’ян, інших політичних об’єднань в Україні тієї доби, справляли свій вплив

на

царського режиму. Ті з них, що діяли в Україні, відіграли важливу роль у загальноросійському рухові

формування та розвиток українського визвольного руху.

 

 

 

 

 

 

 

 

спротиву.

 

 

 

 

 

 

 

 

першітаємні

політичні

гуртки, які

46.

Дайте

оцінку

діяльності Кирило-Мефодіївського

товариства

та його

програмних

Ще

до початку цього руху в

Україні починають виникати

документів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ставили метою насамперед боротьбу за ліквідацію самодержавства та всіх його інститутів. Загалом же можна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сказати, що

оформлення

політичної

опозиції

царизмові

було пов’язане

з

виникненням

 

перших

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабристських організацій в Росії. Хронологічно це відноситься до 1816 р., коли в Петербурзі був створений

 

 

 

Першою політичною організацією на Україні було Кирило-Мефодіївське братство, засноване в

Києві 1846 р.

Членами

братства,

очолюваного

істориком, ад’юнкт-професором

Київського

університету

„Союз порятунку”, а у 1818 р. в Москві – „Союз благоденства”. Їхні програми передбачали впровадження

Миколою Костомаровим, були полтавський учительВасиль Білозерський, службовець канцелярії генерал-

конституційно-представницького правління, ліквідацію самодержавства, скасування

кріпосного правагубернатора Микола Гулак. Пізніше до них приєдналисяПантелеймон Куліш і Тарас Шевченко. Це був

шляхом військового перевороту. Членами цих організацій були братиМуравйови-Апостоли, П. Пестель,

цвіт тогочасної молодої української інтелігенції(всього 12 інтелігентів-різночинців). Всі вони захоплювалися

М. Орлов та ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

ідеями свободи і демократії, всеслов’янського єднання, тому й свою таємну організацію назвали

на честьРосії український часопис– „Основа”, що опублікував твори .ІКотляревського,

Г. Квітки-Основ’яненка, Т.

великих слов’янських просвітителів Кирила і Мефодія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевченка, Марка Вовчка та інших українських письменників.

 

 

 

 

 

 

 

Шевченко Тарас Григорович(1814-1861 рр.) – видатний український поет, художник, мислитель,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загальновизнаний лідер національного відродження. Народився в с. Моринці на Черкащині в сім’ї селянина-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кріпака. Згодом сім’я переїхала до сусіднього села Кирилівка(тепер Шевченкове), де минуло дитинство поета.

47. Охарактеризуйте особливості розгортання селянських рухів на Наддніпрянщині в першій

Змалку Шевченко наймитував і вчився грамоти у місцевого дяка. З 1820 р. служив „козачком” у поміщика

половині XIX ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енгельгарда. 1832 р. Шевченко був відданий в науку до художника. ШиряєваВ в Петербурзі, в 1838 р.

 

У

процесі

розкладу феодально-кріпосницької

систе, зміцненняи

капіталістичного

укладу

викуплений

з

кріпацтва і

прийнятий

до Петербурзької

Академії мист, децтвстав учнем

 

знаменитого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

російського художника К. Брюлова. 1845 р., закінчивши Академію, здобув

звання „некласного

вільного

загострювались соціальні протиріччя, посилювалася антикріпосницька боротьба. Поширеними формами

селянського протесту булискарги до урядових установ та царе, віідмова платити оброк, непокора

художника”. Повернувся в Україну. Працював у київській Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів, багато

властям, втечі – в Новоросійський край, на Дон, у Таврію. За неповними даними, протягом 1797–1825 рр. в

подорожував Україною. Побував і на Тернопільщині, де в Кременці і Почаєві написав кілька картин, а також

Україні сталося 104 масових антиурядових виступи кріпаків.

 

 

 

 

 

 

 

описав у своїх творах місцеві краєвиди. Тяжкі картини національного и соціального гніту, які побачив

 

Найзначнішими на Правобережній Україні були виступи селян 24у селах і містечках Черкаського

Шевченко в тогочасній Україні, пробудили в нього гострий протест проти іноземного панування та кріпацтва,

повіту

на

Київщині

1803в

р. У 1819 р. відбулося

заворушення серед

військових

поселенців

Чугуєва

які знайшли яскраве відображення в поемах„Сон” (1844), „Єретик”, „Великий льох”, „Кавказ”, „І мертвим і

(Харківщина). У 1824 р. неврожай і голод спричинили селянські виступи на Катеринославщині. На початку

живим...” (1845) та знаменитому „Заповіті”, покладеному на музику

 

Г. Гладким. Ці та інші твори

1826 р. спалахнуло селянське заворушення на Уманщині, що охопило декілька сіл повіту. Селяни оголосили

Шевченка вправляли значний вплив на формування національної свідомості народних, кликалимас їх до себе

вільними, почали захоплювати поміщицьке майно, арештовувати поміщиків. Влада жорстоко

боротьби за волю. У 1846 р. вступив до Кирило-Мефодіївського товариства, очолив його ліве крило. Після

розправилася з повсталими.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розгрому товариства в 1847 р. Шевченка було заарештовано. За вірші, в яких поет закликав до повстання й

 

Особливої гостроти селянський антикріпосницький рух набув у першій третиніXIX ст. на Поділлі,

повалення самодержавства, його було заслано на 10 років рядовим солдатом малозаселені Оренбурзькі степи. В

охопивши також деякі повіти Волині та Київщини. Очолив його у1813 році Устим Кармалюк. Його ім’я ще за

1857 р. звільнено з заслання. Помер Шевченко у своїй майстерні

в Петербурзі. В травні 1861 р. прах

його

життя стало легендою. Виходець з родини кріпаків, з дитинства Устим був непокірливим, за що і був відданий

перевезено в Україну, до Канева, поховано на Чернечій (тепер Тарасова) горі.

 

 

 

 

 

 

 

поміщиком у солдати. Він втік з армії, організував загін і почав нападати на садиби поміщиків. Захоплене майно

Принципові положення політичної програми братства були викладені у„Книзі буття українського

роздавав селянам. 5 разів Кармалюка заарештовували, засилали до Сибіру, але він тікав звідти і, повернувшись

народу” та „Статуті Кирило-Мефодіївського братства”. Братчики вірили в те, що прийде час, коли „вся

на батьківщину, продовжував боротьбу. Загалом вона тривала майже25 років. Мужній народний месник

слов’янщина встане, і не залишиться в ній ні царя, ні пана, ні холопа”. Ставилося за мету об’єднативсі

потрапив у засідку і загинув у ніч 9з на 10 жовтня 1835 р. Однак це не зупинило антикріпосницький рух в

слов’янські народи в

одну федерацію

, в якій кожний народ зберігав би свою свободу. Провідна роль

Україні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відводилася Україні: Київ

мав стати столицею федерації, де збирався б загальний сейм.

програма

Товариства

Особливо широкого

розмаху він набрав

на

Правобережній

Україні

у

зв’язку з

проведенням

На

поглядах

членів

Кирило-Мефодіївського братства дещо

позначалася

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

об’єднаних слов’ян. Новою тут була ідея месіанізму українського народу. М. Костомаров був переконаний в

інвентарної реформи 1847–1848 рр. та під впливом революційних подій1848 р. в Європі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тому, що за Україною, яка повстане зі своєї могили, підуть усі слов’янські народи. Однак члени братства по-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

різному дивилися на засоби досягнення цієї мети. Більшість схилялася до шляху реформ і „м’яких” методів.

48. Опишіть становище

західноукраїнських

земель

під

владою Австрії(кінець XVIII - перша

Меншість, насамперед в особі .ТШевченка, займала радикальні позиції. Розходилися члени

братства

іполовина XIX ст.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стосовно того, що є першочерговим і головним. Для М. Костомарова це були єдність і братерство слов’ян. Т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевченко ж палко обстоював соціальне та національне звільнення українського народу.

 

 

 

 

 

 

 

Наприкінці XVIII ст. внаслідок трьох поділів Польщі західноукраїнські землі площею понад60 тис.

Проіснувало братство недовго: навесні 1847 р. за доносом

студентаПетрова його

члени

були

кв. км з населенням2,5 млн. осіб (у тому числі 2 млн. українців) стали колонією Австрійської імперії. Її

заарештовані. Більшість було покарано помірковано, лише Гулак отримав3 роки тюремного ув’язнення.

населення жило в умовах жорстокого соціально-економічного визиску з боку феодально-абсолютистської

Найгірша доля спіткала Т. Шевченка. Його заслали на 10 років до Оренбурга без права писати й малювати.

 

 

монархії. Вкрай незадовільним було й культурне становище українців. У Галичині тривав початий ще значно

Таким

чином, від

Кирило-Мефодіївського

братства

бере

початок історія

нового

українського

процес полонізації, на

Закарпатті – мадяризації, на Буковині – румунізації.

Йдеться, отже,

про

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раніше

політичного руху. Воно було першою в історії України нелегальною політичною

організаціє, щою подвійний, а то й потрійний національний та соціальний гніт. Східна Галичина разом із частиною польських

поставила за мету національне й соціальне визволення українського народу, возз’єднання його в єдиній

 

земель

входила до складу„королівства Галіції

та

Лодомерії” з центром у Львові. Місцевій шляхті

соборній державі з одночасним створенням федерації чи, можливо, конфедерації слов’янських країн.

 

дозволялося скликатисейм, але серйозної ролі вона не відігравала. Українське населення ніяк не могло

Після розгрому першої української організації політичного спрямування– Кирило-Мефодіївського

вплинути на політику влади. В адміністративному відношенні край поділявся на12 округів: Золочівський,

братства – в

Україні

впродовж

багатьох

років не

вдавалося

створити

нових національно-демократичних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

організацій. Проте провідні діячі цього братства – М. Костомаров, В. Білозерський, П. Куліш, а згодом і Т.

Тернопільський, Чортківський, Жовківський, Львівський, Бережанський, Коломийський, Станіславівський,

Стрийський, Самбірський, частина Сяноцького та Перемишлянського округів входили до складу Східної

Шевченко, відбувши судові покарання, з’їхалися до Петербурга. Тут вони згуртували навколо себе однодумців і

Галичини, Буковина, яка до цього була округом

у складі королівства, стала окремою провінцією. На чолі

створили так

звану „Громаду”. Провідною ідеєю програми

цієї

організації

було збереження

самобутності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

української нації, захист її від русифікації та полонізації. Коштом заможних українців– В. Тарнавського і Г.

Галичини стояв губернатор, який призначався Віднем.

 

 

 

 

 

 

 

 

Слід зазначити, що приєднання краю до Австрії спочатку благотворно позначилось на становищі

Галагана у Петербурзі було влаштовано українську друкарню. У 1861 р. тут почав виходити перший у царській

селян. Імперією керувала розумна жінка імператрицяМарія-Терезія, яка разом зі своїм сином і співправителем

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Йосипом ІІ вирішила провести

серію реформ. 1774 р. у Відні імператриця відкриваєгреко-католицьку

еліта – вище духовенство, яке на той час було найкультурнішою і найосвіченішою верствою українського

семінарію Барбареум для підготовки священиків уніатської

церкви1784 р. Йосип ІІ відкриває у Львовісуспільства. У центрі уваги діячів цього етапу галицького культурно-національного руху перебувалипроблеми

університет, у якому будуть

навчатися250 студентів. Для

українських

студентів

створюється

окремиймови та організації шкільної справи й освіти духовенства. Вищих ієрархів галицької уніатської церкви

факультет. Покращилося становище впочатковій освіті. 1774 р. уряд Марії-Терезії впровадив у краї систему

споріднювали з неосвіченою і пасивною селянською масою австрофільські настрої, династична лояльність.

трьох видів початкових шкіл. У парафіяльних школах з однорічним навчанням діти здобувати

освіту

У 1816 р. єпископ

Михайло

Левицький і

священик

Іван

Могильницькийзаснували

українською, у трирічних школах викладали німецькою та польською мовами. У чотирирічних початкових

«Клерикальне товариство» (товариство греко-католицьких священиків), що ставило перед собою не тільки

навчальних закладах навчання також було німецькою та польською мовами, ці школи готували учнів до вступу

релігійні, а й просвітницькі цілі. Його члени організували 400 шкіл, видавали навчальну літературу українською

в гімназію.

 

 

 

 

 

мовою. Правда, ця мова дещо відрізнялася

від сучасної літературн, оскількиї

І. Могильницький

1781 р. Йосип проводить селянську реформу. Головною її метою було обмеження сваволікористувався галицьким діалектом. Частину

слів було запозичено з цековнослов’янської мови. Діяльність

поміщиків. Заборонялася панщина більше трьох днів на

тиждень, селяни

отримали

право скаржитися натовариства стала першою спробою привернути увагу до проблем розвитку української мови та народної освіти

поміщиків і укладати шлюби без їх згоди.

 

 

 

 

в Західній Україні.

 

 

 

 

 

У краї було впровадженорівноправність для прихильників католицької, греко-католицької та

 

У 30-их рр. XIX ст. відродження набуває демократичної, радикальної спрямованості. Речниками

православної церков.

 

 

 

 

 

національного руху стаютьвихідці з нижчого духовенства, «уніатських різночинців». Їхня ідеологія

Позитивний вплив церков зберігся до початку ХІХ ст.., коли за правління нового імператораФранца

перебувала під сильним впливом процесу відродження в Наддніпрянській Україні, польського, слов’янського,

І взяв гору проконсервативний курс.

 

 

 

 

зокрема чеського, визвольного рухів. На цьому етапі розпочинається рух за народну українську, мову

Галичина, Буковина, Закарпаття були найвідсталішими австрійськими провінціями. Перші дві парові

українську проповідь у церквах, українську національну літературу. Саме в час культурно-національного

машини в Галичині з’явилися лише в1843 р. На західноукраїнських землях розвивалися головним чином відродження в Галичині оформлюєтьсяідея духовної єдності українців Наддніпрянщини і Галичини.

винокуріння, пивоваріння, металообробна, фарфоро-фаянсова, цукрова, лісова, добувна

галузі.

 

Нової якості український національний рух набуває у1830-х роках, коли уЛьвові виникає гурток

Кріпосництво заважало розвиткові як промисловості, так і сільського господарства, яке відігравало основну

„Руська трійця”. Його фундаторами стали вихованці Львівської семінаріїМ.Шашкевич, І. Вагилевич, Я.

роль в економіці Західної України.

 

 

 

 

 

Головацький.

 

 

 

 

 

Велике феодальне землеволодіння було домінуючим на Закарпатті та в Галичині.

 

 

У 1832 р. група студентів– членів гуртка проголошує своїм завданнямпереведення місцевих

Промисловість хоч і робила певні кроки вперед, проте залишалася відсталою, темпи її розвитку

народних говірок на літературну мову.

 

 

 

 

були надзвичайно низькими. Важкої промисловості майже не існувало, машинобудування було розвинуто

 

Молодь підтримали відомі вчені з Наддніпрянської України. І. Срезневський, Й. Бодянський, М.

недостатньо. Провідними галузями булидеревообробні галузі (наявність великих масивів лісу) та харчова

Максимович. „Руська трійця”

намагалася

поширювати

українські

історичні

традиції, фольклор, ідеї

промисловість.

 

 

 

 

 

об’єднання українських земель. З цією метоюу 1834 р. був підготовлений до друку альманах„Зоря”. Його

У промисловості домінувавіноземний капітал: австрійський, німецький, англійський, французький.

видання, однак, заборонила цензура. Перероблений варіант цього альманахупід назвою „Русалка Дністрова”

Повільно йшов процес зростання міст. Найбільшим містом був Львів, де чисельність населення

у 1837 р. все ж вдалося опублікувати в Будапешті.

 

 

 

зросла до 70 тис. (1 857 р.).

 

 

 

 

 

 

У „Русалці Дністровій” друкувались матеріали з історії України, особливо про національно-визвольні

 

 

 

 

 

 

рухи та її ватажків (Морозенка, Довбуша, Бойчука), подвиги козацтва, народні пісні, вірші. Вона маніфестувала

 

 

 

 

 

 

нескореність духу українського

народу, що

мало неабияке

значення у

справі

пробудження національної

49.Дайте характеристику здобутків національного відродження20-30-х рр. в Галичині. самосвідомості мас.

Обґрунтуйте значення „Руської трійці"

 

 

 

Видання

альманаху

молодими

просвітителями

стало

політичним

маніфестом

 

 

українського національного руху на заході країни. Книга народних пісень і віршів підтверджувала факт

 

 

 

 

 

Культурно-національне відродження в західноукраїнських землях, і зокрема на Галичині мало свої існування єдиного українського народу, його здатність до творчості і право на самобутній культурний та

 

специфічні риси, що суттєво відрізняло його від аналогічного процесу в Східній Україні.

 

 

політичний розвиток. Альманах було заборонено, значну частину його тиражу знищили. Але саме під

 

 

 

 

 

 

 

На Галичині, де давно були втрачені традиції державності, а панівна верства була покатоличена і впливом «Русалки

Дністрової»

значна

частина інтелігенції і селян почне усвідомлювати себе

спольщена, роль лідера в культурно-національному русі взяло на себеуніатське духовенство.

 

українцями, боротися за інтереси свого народу, за його об’єднання в межах однієї де.

 

 

 

 

На відміну від національного руху наддніпрянської Украї, ініційованогои «знизу» опозиційно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

налаштованими представниками соціальної еліти– дворянством та інтелігенцією, культурно-національне

50.

З'ясуйте

місце,

роль

і

здобутки

українського

політичного

руху

під

відродження в західноукраїнських землях, зокрема і на Галичині, почалось «зверху», як результат соціальних і

революції 1848-1849 рр. у Австрії.

 

 

 

 

 

 

 

культурно-адміністративних заходів австрійського уряду. Ось чому процес

формування

національної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свідомості у галицьких українців відбувся одночасно з витвором притаманної для них династичної ідеології.

Піднесення

національного руху в

Західній Україні відбувалося в

період

європейських

революцій

Невипадково галицьких українців називали«вірними «тірольцями» Сходу».

 

 

 

 

 

1848 р. 13 березня цього року у Відні внаслідок народного повстання булоповалено уряд Меттерніха, і до

 

І третя особливість культурно-національного відродження на Галичині

полягає в

,томущо воно

 

пройшло свій власний шлях.

 

 

влади прийшли ліберали. Були проголошені політичні свободи й запроваджено парламентський устрій,

 

 

 

ліквідовано панщину спочатку в Галичині, а згодом – на Буковині та Закарпатті.

 

 

 

 

У 20-их рр. XIX ст. починається відродження «знизу» після часів культурного занепаду, внаслідок

 

 

 

 

 

2 травня 1848 р. у Львові була заснована перша українська політична організація„Головна

 

занедбання «йосифлянських реформ». На чолі цієї нової фази галицького відродження знаходилася русинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Руська Рада” на чолі з єпископом Г. Яхимовичем і

М. Куземським, взяла на себе роль представника

51. Розкрийте зміст і значення селянської реформи1861 р. та особливості її впровадження в

інтересів українського населення Галичини перед центральним урядом і виконувала її протягом1848-1851 рр.

Україні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рада займалася освітою, фінансами, селянськими справами. Свої відділки вона мала по всій Східній Галичині.

 

Щоб не допустити непередбачуваного соціального

вибуху

царизм змушений

був

вдатися до

Руські ради стали організаторами боротьби українського населення за відокремлення Східної Галичини, проведення

косметичних

реформ. 19

лютого 1861 р. маніфестом Олександра II було проголошено

заселеної переважно українцями, від західної (польської) та надання їй національно-територіальної автономії, за

скасування кріпосного права. Умови звільнення містилися в документі«Загальні положення про селян, які

запровадження навчання в усіх освітніх закладах

рідною мовою. За ініціативою Головної

Руської Ради завийшли з кріпосної залежності».Це був початок аграрної реформи в Росії, її перший етап.

 

 

 

 

 

національну символіку галичан було прийнято синьо-жовтий прапор та герб із зображенням лева на синьому

 

Згідно з реформоюліквідувалася особиста залежність селян від поміщиків. Селяни дістали право

полі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

укладати торговельні угоди, вільно займатися промислом чи торгівлею, переходити в інші верстви

15 травня 1848 р. імператорським указом панщину в Галичині було скасовано. За скасуванням

суспільства (міщани, купці), вступати на службу, до навчальних закладів, мати власне рухоме й

панщини поміщики повинні були отримати компенсацію від держави, поміщикам також залишалися

нерухоме майно, вільно ним розпоряджатися та успадковувати за законом. Отримали вони й

сервітути (ліси і пасовища, якими раніше селяни могли користуватися безкоштовно). Але головне було

громадянські права.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зроблено: шлях до розвитку капіталізму в краї відкрито. Серйозними були і політичні наслідки: українці

 

Але шлях від проголошення прав і свобод до їх реалізації був далеко не простим. За отримані

переважно зберегли лояльність до уряду і сподівалися, що реформи будуть продовжені.

виданнятижневика „Зоря

земельні наділи, що, як правило, були меншими, ніж попередні (крім Правобережної України), і найгіршими,

Українці

під керівництвом Головної

руської

ради

організували

селяни

повинні

були

заплатити

поміщикамвикуп.

До

укладеня

договору

селяни

вважалися

Галицька” (15 травня 1848 р.), провели з’їзд учених (жовтень 1848 р.), який ухвалив рішення про розробку

тимчасозобов’язаними і повинні були відпрацювати панщину або сплачувати оброк. Через відсутність

граматики української мови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

належної суми грошей вони мусили брати їх у борг у держави, потім сплачувати з відсотками одержану

Найбільші досягнення в1848–1849 рр. український національний рух мав на нивікультури та

позику протягом 49 років (виплата за землю була в3 рази більшою за реальну ціну). Реально багато селян

освіти. Було засновано українську культурно-освітню організацію„Галицько-руська матиця”, яка займалася

залишалися тимчасовозобов’язаними близько 20 років. Польову землю селянин міг викупити тільки за згодою

видавничою справою, впровадженням у школах української мови. При Львівському університеті відкрилася

поміщика. Було визначено максимальні та мінімальні розміри наділу, що підлягав викупу. На півдні України

кафедра української мови, було дозволено навчання українською мовою в народних(1-2 кл.) школах та

розмір наділу коливався від 3 до 6,5 десятин, а в Харківській і Чернігівській він складав від 1 до 4,5 десятин на

викладання цієї мови як обов’язкового предмета в гімназіях. В Галичині вперше почали перевидаватися твори

одну людину. З’явилися відрізки

землі, втрачені селянами. Отож, селянин потрапляв у залежність і від

українських письменників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поміщика, і від держави. Разом із тим викупні операції давали поміщикам великі капітали, які вони тепер могли

1-2 листопадла 1848 р. у Львові відбулося велике збройне повстання, яке швидко придушили

використати для переведення своїх господарств на ринкові, капіталістичні рейки. Суттєво змінювалася система

австрійські війська. Українців серед його учасників було мало, переважали поляки та представники іншихвзаємовідносин

між

поміщиком

і

селянином: поміщик

позбавлявся

права встановлювати

додаткові

народів. Частина українців навіть вступає до добровольчих військових формувань, що діяли на боці уряду.

повинності, тепер він мав справу не з окремим селянином, а з усім „миром”, тобто з селом. Запроваджувалася

Після придушення повстання на Галичині було

введеновоєнний стан, демократичні свободи обмежено.

загальноросійська система селянського управління: сільські громади, об’єднані у волості, та кругова

Роз’єднаність і ворожнечаміж українцями та поляками призвели до поразки революції в Галичині.

порука за сплату податків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У першій половині1848 р. під тиском революційного рузху австрійський уряд пішов на створення

 

Мета

реформи –

направити

отримані кошти

на розвиток

капіталістичних

методів

організації

рейхстагу – загальноімперського парламенту. Він працював з липня 1848 р. по березень 1849 р. На виборах

господарства, проте частина поміщиків використовувала гроші для особистого споживання, поміщицькі

українцям вдалося

здобути39 депутатських місць (27 з них належали селянам). Головними

вимогами

господарства продовжували розорятися, їх кількість скорочувалася. Селяни, позбавлені можливості

депутатів були: поділ Галичини на українську і польську частини, об’єднання всіх західноукраїнських земель у

накопичувати гроші і використовувати їх для купівлі знарядь , праціробочої худоби, землі, часто теж

складі провінції Східна Галичина, проведення справедливої земельної реформи. Жодної з цих умов

розорювалися. Серед селян відбувається швидке розшарування на багатих, середніх і бідних, причому близько

революційного спаду не задовольнили. У

березні

1849 р. парламент

було розпущено і

відновленополовини всіх селян стали бідняками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абсолютизм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реформа 1861 року попри всі її недоліки, мала величезне значення: ліквідація кріпосного

Уже наприкінці 1848 р. селяни

Буковини, розчаровані

непослідовною

земельною

реформою,

 

 

 

 

права давала можливість швидко розвивати капіталістичні відносини. Наявність вільної робочої сили

повстали і почали розподіл поміщицьких земель. У листопаді 1848 р. буковинські селяни, яких очолив депутат

створила умови для швидкого прогресу економіки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рейхстагу Лук’ян Кобилиця, захопили частину спірних лісів і лук, відмовилися платити за їхнє використання і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підкорятися місцевій владі. Повстання тривало доліта 1849

р., коли

було придушене

австрійськими

52. Вкажіть і охарактеризуйте реформи 60-70-х років XIX ст. та особливості їх впровадження в

військами. Л. Кобилиця з невеликою групою прихильників продовжував опір доквітня 1849 р. Він помер у

Україні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в’язниці 1851 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поразка революції призвела до припинення реформ в імперії та до політичної. реакції

Другим етапом аграрної реформи стало прийняття 1866у

р. закону про державних селян, які в

Українці не одержали ніякої винагороди за свою вірність престолу. Галичина

залишилася єдиною Україні складали понад третину всього селянства. У власність державних селян перейшли ті земельні ділянки,

провінцією, інтереси селян не були враховані, уряд знову почав спиратися на польських дворян. Але у

 

що були в їх користуванні до реформи, але не більше8 десятин у малоземельних губерніях 15і – у

період революції 1848-1849 рр. було скасовано кріпосне право, українці вперше виступили як окрема

 

багатоземельних. У більшості українських губерній земельні наділи державних селян були вдвічі більші від

політичнасила, вперше синьо-жовтий прапор став використовуватись як національний.

 

 

 

середнього наділу кріпаків, а платежі були визначені для них порівняно менші. Найбільш сприятливі умови для

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

господарської

діяльності отрималиколоністи

степової України, які мали великі наділи і

користувалися

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низкою економічних пільг, що дозволяло їм утримувати господарства фермерського типу.

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

У 1864 р. були

створені виборні

органи влади у масштабах губерній та повітів– земські

 

 

 

Цензурна реформа 1865 р. мала реакційний характер. Уряд обмежив свободу слова. Усі твори

установи. Вони займалися питаннями господарського та культурного характеру, в

тому числі будівництва

підлягали суворому контролю. Періодичні видання, що порушували вимоги цензорів, могли закрити.

шляхів місцевого значення, охорони здоров’я, освіти тощо. Земства були не

тількивиборними, а й

 

 

 

Значення реформ адміністративно-політичного управління60–70-х років XIX ст. полягає в

загальностановими: до їхнього складу входили представники дворянства, буржуазії та

 

селянства.

 

 

 

 

 

 

тому, що, незважаючи на свою обмеженість та непослідовність, вони прискорили перебудову життя

Представники поміщиків складали74-75%. Контроль за діяльністю земств здійснювали губернатор і міністр

 

Російської імперії на нових капіталістичних засадах, у тому числі й на Україні.

 

 

 

внутрішніх справ, які мали право „вето” на будь-яке рішення земств. Одночасно було проведено реформування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виборчої системи: вибори проходили по трьох куріях на основі майнового цензу. Величезним досягненням

 

53. Визначте напрямки соціально-економічного розвитку Наддніпрянщини в другій половиніXIX

земств була організація мережі початкових шкіл для селянських дітей. У земських лікарнях медична допомога

 

ст.

 

 

 

 

 

 

була зазвичай безкоштовною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земства були утворені в 6 губерніях України. У 3 правобережних губерніях, де серед поміщиків було

 

 

Реформи60–70-х років ХIХ ст. відчутно вплинули на характер та динаміку економічного, політичного та

багато поляків, земства були запроваджені лише в 1911 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

духовного розвитку Російської імперії. Значно прискорилися, зокрема, процеси господарського розвитку на

У 1870 р. здійснюється перехід

і

до міського самоврядування. В містах

України

створюються

 

 

 

 

принципах ринкових відносин. Це добре видно на прикладі українських земель. В Україні у1869 р. вже

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міські думи, компетенція яких була аналогічною компетенції земств. Вибори до

них

проводились лише

налічувалося 3712 фабрик і заводів, а в 1900 р. – 5301 промислове підприємство. Формується ринок

власниками нерухомого майна, що сплачували податки. дума обирала виконавчий орган– міську управу, яку

 

вільної робочої сили. Швидкими темпами розвивавсязалізничний транспорт. Протягом 1866–1879 рр. в

очолював голова. Городяни, які мали нерухомість, могли брати участь у виборах міської думи. Жінки не мали

 

 

Україні було прокладено 4,5 тис. верст залізничних колій. Вантажообіг здійснювався в ці роки в основному

виборчого права.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приділена реформуваннюсудової системи (1864 р.).

 

 

 

 

 

 

 

механізованим транспортом, що значно підвищувало його роль у господарському житті країни. На кінець

Значна

увага

була також

Проголошувалася

 

 

XIX ст. довжина залізниць в Україні становилаодну п’яту всієї залізничної мережі Росії. Велике значення

незалежність суду від адміністрації: суддів призначав уряд, і зняти їх з посади міг тільки суд. Запроваджувався

 

 

для подальшого економічного розвитку України мало зростанняморського торгового флоту. Найбільшим

загальностановий суд,

тобто

єдиний для всього

населення. Суди

стали відкритими.

На судові

засідання

 

 

портом на півдні України сталаОдеса, яку в другій половиніXIX ст. навіть називали „пшеничним містом”,

допускалися

представники преси

й

публіка, всі

бажаючі.

Утверджувалася

змагальна

 

система:

 

 

 

бо саме через

неї тоді експортувалася значна частина загальноросійського виробництва

пшениці. Взагалі

обвинувачення

 

підтримував прокурор,

захист

адвокат

(присяжний

повірений).

На

 

засіданнях

 

 

 

 

Одеса набула великої ваги як транзитний пункт у зовнішній торгівлі всієї імперії.

 

 

 

обов’язковими

була

присутність

суддів, адвоката, прокурора

і 12 присяжних

засідателів.

Присяжні

 

 

 

 

 

 

На півдні України швидкими темпами розвиваються галузі важкої промисловості: кам’яновугільна,

визначали винність або невинність підсудного. Встановлено кілька судових інстанцій: мировий суд, окружний

 

 

 

залізорудна, металургійна. Протягом 1861– 1900 рр. видобуток кам’яного вугілля в Донбасі зріс з 10 млн.

суд, судова палата. Зберігалися окремі суди для духівництва і військових. Для розгляду особливо важливих

 

 

доі672 млн. пудів. У 1900 р. він становив 68% загальноросійського видобутку. За 30 років (з 1870 по 1900)

справ створеноВерховний

кримінальний

суд. Судова

реформа

була

найбільш

 

послідовною

прогресивною серед реформ60-70-х років ХІХ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видобуток залізної руди у Кривому Розі зріс у 158 разів (з 1,3 млн. до 210 млн. пудів). Уже тоді Україна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

давала понад 57% видобутку залізної руди в Росії. У 80–90-х роках у Катеринославській та Херсонській

Чималі зміни відбулися у сферіосвіти. Освіта, в тому числі університетська, ставала доступнішою.

 

 

губерніях було збудовано17 великих металургійних і десятки машинобудівних заводів. Тоді ж

Університети

набули

більшої

автономії. Помітна

увага

приділялася поширенню

знань

 

 

 

 

 

 

серед населення,

 

 

 

 

 

 

виданню підручників, народних книжок, організації шкіл. Для дорослих відкрилися освітні курси по неділях,

 

виробництво чавуну в Україні становило 52% загальноросійської виплавки

 

 

 

 

Важливою

ознакою утвердженняринкової системи відносин, у тому числі в Україні, було пожвавлення

через що такі школи й називалисянедільними.1864 р. впроваджувалася єдина система початкової освіти.

 

зарубіжного інвестування економіки. Наприклад, з

1888

по 1894 рр. за допомогою

бельгійського,

Початкові школи могла створювати держава, громадські установи та приватні особи. Контроль за

французького, англійського та американського капіталу в гірничій промисловості України було створено22

 

системою освіти здійснювали повітові та губернськішкільні ради. Середня школа включала в себекласичні

 

 

 

 

 

 

гімназії та реальні училища. Лише

випускники

гімназій мали право вступати до

університетів. Рефор

ма

іноземні компанії з основним капіталом 62,9 млн. крб.

 

 

 

 

 

 

У систему нових відносин поступово втягувалосільськея

господарство України. З 1863 по 1902 р. до

 

сприяла підвищенню якості освіти, запровадженню єдиних стандартів для навчальних закладів. Проте

 

 

 

ринкового обігу тут надійшло понад25,6 млн. десятин приватних земель. Характерно, що землю купували

для більшості дітей була доступна лише початкова освіта. У школах було заборонено вживання української

 

 

не тільки поміщики-дворяни, а й представники інших соціальних верств– купців, духовенства, міщан та

мови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

селян. Значна частина поміщицьких земель була продана заможним селянам, які з 1877 по 1905 р. придбали її

Важливе значення мала військова реформа 1874 р., за якою запроваджуваласязагальна військова

 

 

близько 4,5 мли десятин, збільшивши своє землеволодіння вчетверо. В сільському господарстві дедалі ширше

повинність, для чоловіків, які досягли 20-річного віку. Замість 25 років рекрутської служби перебування в

 

 

застосовувалася машинна техніка. Південь України став головним районом виробництватоварного зерна,

арміїі на флоті скорочувалось до 6-7 років. Для осіб з освітою встановлювались менші строки служби від 0,5 до

 

 

правобережні губернії спеціалізувалися на виробництві пшениці й цукру, лівобережні – зерна, тютюну

4 років. Вводились правила звільнення

від

військової

повинності(відстрочки). Реформуванню підлягала й

 

 

і частково цукру.

 

 

 

 

 

організація та побудова армії. Уся територія імперії поділялась на 10 військових округів. Українські землі

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток капіталізму в економіці України

справляв вплив і на інші сфери суспільства. Зокрема

увійшли до складу Київського, Одеського і Харківського округів. Передбачались нові методи навчання

 

 

 

змінювалася його структура, співвідношення міжміським і сільським населенням тощо.

 

 

 

військ: відмова від безглуздої муштри, посилення підготовки до дій на полі бою. Реформа сприяла значно

му

 

 

 

 

 

У Східній

Україні промисловість і сільське

господарство розвивалося досить

високими .

темпами

зростанню боєздатності армії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливими центрами промислового розвитку сталиДонбас та Придніпров’я. Виникли нові промислові

 

У 1860-1864 рр. було реформованофінансову систему. Управління грошовим господарством стало

 

 

 

міста – Юзівка, пролетаризувалися старі – Катеринослав,

Херсон, Миколаїв, Нікополь,

Кривий Ріг,

централізованим,

зросла

роль

міністерства

фінансів. Було створено Державний

банк (1860)

і

мережу

 

 

Одеса. Сотні тисяч переселенців із Росії в пошуках кращої долі йшли на південь та схід України. Значною

приватних банків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

була частка іноземного капіталу в металургійній, машинобудівній, гірничій промисловості. На півдні України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

виникали значні промислові об’єднання, пов’язані з розвитком металургійного, цукрового, машинобудівного,

українською мовою шкільних та релігійних видань(заборона не стосувалася лише творів художньої літератури).

вугільного, рудного, суднобудівного виробництв тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета цього указу цілком очевидна: не дати можливості українському рухові стати масовим, загальмувати його

 

 

Серйозні зміни відбувалися фінансовоу -кредитній справі.

Постійно

розширювалася мережа

розвиток, звузити сферу впливу патріотично настроєної частини національної еліти. Певною мірою царизму

банків. Швидкими темпами формувався новий клас– буржуазія. З’являлися відомі далеко за межами України

вдалося досягти поставленої мети: після Валуєвського указу настає пауза у процесі національного відродження.

промисловці, фінансисти. Один із них– Михайло Терещенко – не тільки перетворивцукровиробництво на одну

Лише на початку 70-х років громадівський рух зновуактивізується. У київській «Старій громаді» уцей час

з найбільш важливих галузей сільського господарства, став відомим банкіром і промисловцем, а й виділяв чималі

сконцентрувалися значні інтелектуальні сили— В. Антонович, М. Зібер, М. Драгоманов, О. Кистяківський,

кошти па розвиток української культури. І в цьому плані він не був одиноким.

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Старицький, П. Чубинський та ін.

 

 

 

 

 

Йшов процес зростання міст. Якщо до реформи 1861 р. лише Одеса мала понад 100 тис. жителів, то

Вивчаючи згідно з орієнтацією створеного за ініціативою громади «Південно-Західного відділуРосійського

на кінець XIX ст. було вже чотири великих міста: Одеса (більше 400 тис.), Київ (250 тис.), Харків (175 тис.),

географічного товариства» археологію, етнографію, статистику, географію та історію, громадівці активно

Катеринослав (115 тис.). У цих містах було сконцентровано35 % усього міського населення України.

 

 

 

шукали модель майбутнього суспільного розвитку. У 1873 р. вони сформулювали свою політичну

 

 

Не дивлячись на швидкий процес індустріалізації, в Україні переважало

 

 

програму, в основі якої лежала вимога перетворення Росії на федерацію і надання широкої автономії Україні.

 

 

сільське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіддю самодержавства на пожвавлення українського руху став Емський указ 1876 p., який забороняв

господарство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

друкування літератури українською мовою в Російській імперії та ввіз її з-за кордону. Це остаточно підривало

 

 

Перехід на капіталістичну систему господарювання сприяв піднесенню сільськогосподарського

 

 

 

виробництва. На кінець XIX ст. Україна давала 43 % світового врожаю ячменю, 20 % – пшениці, 10 % –

основи легальної культурницької діяльності, на яку орієнтувалися громадівці. Незабаром провідні діячі київської

кукурудзи. Але в самій Україні, яка мала статус „європейської житниці”, українець в середньому споживав

громади виїжджають за кордон. У 1878—1882 pp. М. Драгоманов у журналі«Громада», який виходив у

хліба менше, ніж жителі розвинутих європейських країн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швейцарії, намагався узагальнити погляди громадівців і викласти програму українського. рухуВоснові

 

 

Розвитку

торгівлі

 

сприялиярмарки. Їх

кількість зросла

з

350 до 900. У містах поступово

запропонованої ним альтернативи лежали:

 

 

 

утверджується стаціонарна торгівля, виникають великі магазини, в яких ціни на товари заздалегідь визначегні.

— демократизм (парламентська влада, надання громадянам демократичних прав і свобод);

 

 

Таким

чином, Наддніпрянська

Україна

була одним

із

найбільш

розвинутих

 

 

 

— федералізм (децентралізація, запровадження громадського самоврядування, розбудова держави знизу вгору,

 

 

аграрних та

 

 

 

індустріальних районів Російської імперії. Але при цьому її розвиток мав ряд особливостей:

 

 

 

 

Україна — автономне утворення у складі федеративної Російської республіки);

 

 

 

 

 

 

— європеїзм (зв'язок країни із Західною Європою— джерело прогресивного розвитку);

 

 

– по-перше, лише 15 % підприємств України виготовляли готову продукцію, а всі інші постачали сировину

 

 

— культурництво (визвольна боротьба має вестися винятково просвітницькими формами та методами);

для виготовлення такої продукції в Росії. Вартість російських готових товарів була високою, а ціни на українську

сировину – низькими;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— еволюційність (прагматичне висування

поміркованих вимог, підштовхування

знизу реформаційного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процесу).

 

 

 

 

 

– по-друге, розвиток

української

економіки

базувався

не

на

місцевому

національному

капіт, алі

 

 

 

капіталі, що

надходив

ззовні– з-за

кордону і

з

Росії. Більша частина

прибутків іноземців

вивозилася.

Україна

У 70-90-х роках ХІХ ст. створюються «молоді громади», які головною метою вважають політичну

боротьбу. Старше покоління продовжує займатися просвітницькою, науковою та

культурною діяльністю.

позбавлялася потенційних прибутків і підпорядковувалася інтересам іноземного капіталу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодь сприймає ідеї Драгоманова, західноєвропейські ліберальні та радикальні теорії, марксизм, але єдності в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Проаналізуйте основні етапи та напрямки діяльності громадівського руху другої половини

поглядах серед молодих громадівців не було.

 

 

 

1892 р. студенти в Харкові Іван Липа, Микола Міхновський, Михайло Базькевич та ін.. створюють

XIX ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Братство тарасівців». Програма – «Декларація віри молодих українців». Тарасівці прагнули до створення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незалежної України (федеративна республіка у складі Лівобережної, Правобережної, Степової України, Кубані,

 

 

Громади являли собою організації, що займалися видавництвом літератури українськоюГаличини), обов’язкової безкоштовної освіти,

свободи віросповідання, демократичного устрою нової держави.

мовою і створенням недільних шкіл для дорослих з викладанням українською мовою.

 

 

 

 

Виступали за поширення освіти рідною мовою, використання української мови в державних установах. До літа

 

 

Громадівці всіляко пропагували культ козацтва, волелюбних запорожців та гайдамаків, які, на їхню

 

 

1893 р. ценром діяльності тарасівців був Харків.. Гуртки братства виникають у Києві, Чернігові, Одесі, Полтаві,

думку, символізували прагнення українських мас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександрії, Херсоні. 1893 р. частину членів організації заарештували, але вона продовжувала діяльність до1898

 

 

Повернувшись після амністії із заслання, колишні члени Кирило-Мефодіївського товариства1859 р.

 

 

р.

 

 

 

створюють

у Петербурзіпершу українську громаду культурно-освітню організацію, яка мала на меті

 

 

 

сприяти

розвитку

народної

освіти, свободі

літературного слова,

поширенню національної

ідеї, формуванню

Під впливом тарасівців у 1897 р. виникла «Загальна українська безпартійна демократична організація, а

в 1900 р. революційна українська партія.

 

 

 

національної свідомості. Саме на цих ідеях базувався перший в імперії український часопис«Основа» (почав

 

 

 

Незважаючи на те, що гурткам і організаціям різних політичних напрямів були притаманні

виходити

 

з 1861 р. в

Петербурзі),

навколо

якого

 

групувалися

вже

відомі

діячі

національного Мруху.

 

 

малочисельність, неорганізованість, нечіткістьпрограмних установок, слабкий зв'язок змасами, вонивсе

 

Костомаров,

 

 

В. Білозерський, П. Куліш, Т. Шевченко і весь громадівський рух. Підтримуючи

ж відігравали помітну роль у житті суспільства, оскільки були місцем концентрації інтелектуальних сил,

національне

відродження, активно

починає

діяти

інтелігенція. Виникають громади

в

 

Харкові, Полтаві,

 

центрами осмислення суспільного розвитку, осередками майбутніх масових рухів.

 

 

Чернігові, Одесі. Найвпливовішою в українських землях у цей час булаКиївська громада (близько 200

 

 

 

 

 

 

чоловік), що утворилася на основі таємного гурткахлопоманів. Її лідерами були представники нової хвилі

 

 

 

 

української інтелігенції — В. Антонович, Т. Рильський, А. Свидницький, П. Житецький.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після поразки польського повстання 1863—1864 pp. у Російській імперії розпочався наступ реакції.

 

 

 

 

Навіть

 

поміркована

культурницька діяльність

українофілів

 

цього

періоду

сприймалася

як загроза

 

 

 

самодержавству.

Вже

1863

р. побачив

світ сумнозвісний

Валуєвський указ, що

забороняв

 

видання

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

55. З'ясуйте особливості соціально-економічного та політичного становища західноукраїнських

 

більшості українських політичних партій, хоч вони по-різному вбачали шляхи досягнення кінцевої мети.

земель в другій половині XIXна початку XX ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На початкуXX ст. національний рух вступив у нову фазу, поряд із традиційними засадами, на яких

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

він розвивався і раніше, з’явилося й чимало нових рис. Активно розгортався процес створення українських

 

Промисловість хоч і робила певні кроки вперед, проте залишалася відсталою, темпи її розвитку були

 

політичних партій, що сприяло піднесенню національної самосвідомості українського народу.

 

надзвичайно низькими. Важкої промисловості майже не існувало, машинобудування було розвинуто

 

Загострення соціально-економічної та політичної ситуації на західноукраїнських землях виявлялося

недостатньо. Провідними галузями булинафтодобувна промисловість (зосереджувалася в районі Дрогобича

 

також у зростанністрайкового руху. Дедалі частіше на мітингах і страйках, окрім економічних, звучали й

та Борислава і на поч. XX ст. давала 5% світового видобутку нафти), деревообробні галузі (наявність великих

 

політичні вимоги. Такого характеру набули200 тис. страйк сільських робітників Галични(1902 р.), страйки

масивів лісу) та харчова промисловість. Традиційним залишається видобуток кам’яної солі.

 

 

 

 

 

будівельників (1902 р.), нафтовиків Борислава (1904 р.). У період 1905–1907 рр. страйковий рух під впливом

 

У промисловості домінувавіноземний капітал: австрійський, німецький, англійський, французький.

 

російської революції набув усеохоплюючого характеру.

 

 

 

 

На початкуXX

ст. у

промисловості

Східної

Галичини, Буковини, Закарпаття

помітне

місце

 

 

Завоювавши у 1907 р. загальне виборне право до віденського парламенту, трудящі Галичини в

відіграють промислові

об’єднання та

акціонерні

товариства, динамізується

процес

концентрації

1908–1914 рр. розгорнули боротьбу за загальне виборче право й до галицького сейму. Галичина делегувала до

виробництва: з 1902 по 1910 р. кількість робітників Галичини збільшилася на третину, а число підприємств

 

австрійського парламенту 20 українців – переважно соціал-демократів та радикалів.

 

 

зменшилося майже вдвічі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливою складовою суспільно-політичного руху на західноукраїнських землях початку XX ст. була

 

Стосовно сільського

господарства,

то

тут

ситуація суттєво відрізнялася

від

тієї,

яка була

 

діяльність спортивно-молодіжних організацій. Львівська організація „Сокіл” стала провідною у Східній

характерною для промисловості та фінансів. Галичина,

Закарпаття, Буковина були відсталою

аграрною

 

Галичині і функціонувала аж до1939 р. Не менш популярним було товариство„Січ”,

засноване К.

провінцією Австро-Угорської імперії. У цьому секторі економіки було зайнято близько 90 % населення. Зміни

 

Трильовським – юристом за фахом, депутатом віденського парламенту та галицького сейму. Слід наголосити,

в сільському господарстві відбувалися повільно, воно розвивалося переважнопруським шляхом. Кількість

 

що згадані організації не обмежували свою діяльність спортивно-оздоровчими питаннями, чимало уваги

сільської буржуазії становила 11 % в Галичині та 8 % – на Буковині. Деякі зміни в сільському господарстві краю

 

приділяли вихованню молоді на українських традиціях культури, освіти, військової справи, національно-

відбулися після скасування в1848 році кріпосного права.

 

 

 

 

 

 

 

 

патріотичному дусі.

 

 

 

 

 

 

Проте:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Висвітліть основні течії в суспільно-політичному русі на західноукраїнських землях в

-

селяни змушені виплатити поміщикам великі суми грошей;

 

 

 

 

 

 

-

поміщики зберегли за собою сервітути(право володіння лісами і пасовиськами) і могли призначити

 

другій половині XIX ст.

 

 

 

 

 

 

селянам будь-яку ціну за користування ними;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 1867 р. за допомогою українців зі сходу у Львові було започаткованочасопис „Правда”, в якому

-

до 40% орних земель належало поміщикам;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

селянські наділи ставали меншими в міру зростання населення і розподілу господарствдрукувалисяміж

твори П. Куліша, І. Нечуя-Левицького, М. Драгоманова, Панаса Мирного та інших видатних

 

численними спадкоємцями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діячів української культури.

 

 

 

 

 

 

У господарствах поміщиків і заможних селян використовували нову техніку, вирощували зернові

 

Вимоги національно-політичного характеру посідали у суспільно-політичному житті України дедалі

культури, картоплю, льон, хміль, тютюн. Активно розвивалось торгове тваринництво в гірських районах. Але

значніше місце, поступово набираючи загальноукраїнського масштабу. Галицькі українці, наприклад,

переважна більшість селянських господарств дуже важко залучалася до ринкових відносин, селян оббирали

створюють свої організації, впроваджують українську мову в школах. Важливу роль у формуванні

лихварі, багато господарств розорялися.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

національної свідомості та піднесенні культурно-освітнього рівня народу відіграло створення1868у р. (у

 

Політика Австро-Угорщини була спрямована на те, щоб закріпити заЗахідною Україною статус

Львові) товариства „Просвіта”.

 

 

 

 

 

аграрно-сировинного придатку до розвинутих провінцій імперії: західноукраїнські землі були джерелом

 

Товариство „Просвіта”

видавало

популярні

книжки, підручники, організовувало

читальні для

дешевої сировини і ринком збуту для промислових товарів і машин.

 

 

 

 

 

 

населення. Першим головою Товариства став

А. Вахнянин. Крім культурно-просвітницької роботи

 

У зв’язку з цим, з кінця XIX ст. почалась масова

еміграція західноукраїнських селян до Канади,

„Просвіта” займалася й економічною діяльністю – засновувала кооперативи, молочарні, народні крамниці,

США, Бразилії, Аргентини, а також в Росію та на Балкани. До Першої світової війни із західноукраїнських

позичкові каси. На кінець XIX ст. „Просвіта” за популярністю серед населення

суперничала з церквою.

земель Австро-Угорщини виїхало і поселилося за кордоном близько одного мільйона чоловік. Отже, порівняно

„Просвіта” ініціювала створення друкованого органу народовців„Діло”, а також першої політичної організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

народовців.

 

 

 

 

 

 

з Наддніпрянщиною, економіка Західної України була відсталою і носила яскраво виражений

 

 

 

 

 

 

колоніальний характер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.

У 1873 р. за сприяння меценатів із Наддніпрянщини у Львові постало Літературне товариство ім.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Шевченка, яке в 1892

р. було реорганізоване

в наукове(НТШ). У товаристві

працювалиМ.

 

У Галичині виникають першіполітичні партії. У 1890 р. під впливом

М.

Драгоманова з

Грушевський, І. Франко,

В. Гнатюк, Ф. Вовк та ін. Активізує свою роботуНаукове товариство ім.

ініціативи І. Франка і М. Павлика тут була заснована Русько-українська радикальна партія. Через дев’ять

Т. Г. Шевченка під проводом свого голови– М. Грушевського. Дуже важливим було те, що Товариство

років вона розпалася наУкраїнську соціал-демократичну партію на чолі з прихильниками марксизму

М.

об’єднувало зусилля вчених та діячів культури Галичини й Наддніпрянщини і являло своєріднусобою

Ганкевичем та Ю. Бачинським і Національно-демократичну партію, очолювану І. Франком і К.

академію наук українського народу. За період свого існування(до 1939 р.) воно видало понад1100

Левицьким.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

різноманітних наукових і літературних праць. Велике значення з огляду розвитку українського руху мав

 

Наприкінці XIX ст. активізується і політична

думка. В 1895 р. у книзі Юліана Бачинського

також заснований 1898 р. М. Грушевським та І. Франком загальноукраїнський часопис„Літературно-

„Ukraina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науковий вісник”.

 

 

 

 

 

irredenta” („Україна уярмлена”) вперше в історії українського суспільно-політичного руху

Виникають у Галичині першіполітичні партії. У 1890 р. під впливом

М. Драгоманова з

сформульовано та обґрунтовано тезудержавної незалежності України. З часом вона стала програмною для

 

40

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]