Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Інформатика. Частина 2

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
968.42 Кб
Скачать

Як уже зазначалось, розпізнавання зображення здійснюється на основі технології "цілісного цілеспрямованого адаптивного розпізнавання".

Цілісність - об'єкт описується як ціле за допомогою значущих елементів і стосунків між ними.

Цілеспрямованість - розпізнавання будується як процес висунення і цілеспрямованої перевірки гіпотез.

Адаптивність - здатність OCR-системы до самонавчання.

Відповідно до цих трьох принципів, система спочатку висуває гіпотезу про об'єкт розпізнавання (символи, частини символу або кількох склеєних символів), а потім підтверджує або спростовує її, намагаючись послідовно виявити всі структурні елементи і стосунки, що зв'язують їх. У кожному структурному елементі виділяються частини, важливі для людського сприйняття: відрізки, дуги, кільця і точки. Виконуючи принцип адаптивності, програма самостійно "настроюється", використовуючи позитивний досвід, отриманий на перших упевнено розпізнаних символах. Цілеспрямований пошук і облік контексту дозволяють розпізнавати розірвані і спотворені зображення, роблячи систему стійкою до можливих дефектів листа.

У результаті роботи у вікні ABBYY FineReader з'явиться розпізнаний текст, який можна відредагувати і зберегти в найбільш зручному форматі.

Рис. 1. Інтерфейс програмного продукта ABBYY FineReader

41

5.Порядок виконання роботи

5.1.Описати дії з розпізнавання наступних документів:

5.1.1.простий лист

5.1.2.документ - текст в одну колонку

5.1.3.багатомовний документ

5.1.4.книжна розгортка

5.1.5.документ - факс

5.1.6.складна журнальна сторінка

5.1.7.газетна сторінка

5.1.8.PDF - документ

5.1.9.проста таблиця

5.1.10.таблиця з неповною кількістю чорних

розділювачів

5.1.11.складна таблиця

5.1.12.робота з візитними картками

5.1.13.робота з презентаціями Power Point

5.1.14.програмна роздруківка

5.1.15.документ з декоративним шрифтом

5.1.16.документ з артикулами

6.Вимоги до звіту

Оформити звіт в електронному вигляді у pdf - форматі. У звіт

включити назву, мету, завдання, хід роботи, отримані результати, необхідні графічні зображення та висновки. Звіт надати на електронному носії.

7.Контрольні запитання

7.1.Як ввести документ у компютер?

7.2.Головне вікно FineReader.

7.3.Інструментальні панелі.

7.4.Установка програми FineReader.

7.5.Установка параметрів сканування.

7.6.Аналіз макета сторінки.

7.7.Збереження розпізнаного тексту.

42

Список рекомендованої літератури:

1.Информатика. Базовый курс / С. В. Симонович и др. –СП б: Питер, 2003. – 640 с.

2.Могилев А. В. и др. Информатика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений – М. : Издат. центр «Академия»,

2001. – 816 с.

3.Симонович С. В., Евсеев Г. А., Алексеев А. Г. Специальная інформатика : учеб. пособие.- М.:АСТ-ПРЕСС:Инфорком-

Пресс, 2000. – 480 с.

4.Макарова Н. В. Информатика : учеб. пособие. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 768 с.

5.Информатика: учебное пособие для средн.профессионал. образования / под общ. ред. И. А.Черноскутовой: – СПб. :

Питер, 2005. –272с.

6.Алексеев А. П. Информатика 2001. – М. : Изд. «СОЛОН-Р»,

2001 .

7.Андреева Е., Фалина И. Информатика : Системы числения и компьютерная арифметика. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 1996.

8.Бурлаг Г. Н. Безопасность работы на компьютере : учеб. пособие. – М. : Финансы и статистика, 1998.

9.Есипов А. С. Информатика, : учебник по базовому курсу общеобразовательных учебных заведений. 2-е изд., доп. и перераб. – СПб : Наука и техника, 2001. – 384 с.: ил.

10.Леонтьев В. П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 920 с.

11.Робинсон С. Microsoft Access 2000 : учебный курс – СПб :

Питер, 2001.–512 с.

12.Рычков В. Самоучитель Excel. 2000 – СПб : Питер, 2001. –

336 с.

13.Библиотека полиграфиста. http://www.poligraf-lib.land.ru/

43

Навчальне видання

Інформатика

Частина друга

Методичні вказівки до лабораторних робіт Укладачі: Стринадко Мирослав Танасійович,

Негрич Андрій Любомирович

Відповідальний за випуск Ушенко О.Г. Літературний редактор Лупул О.В.

Технічний редактор Чораєва Г.К.

Підписано до друку

Формат 60 Х 84/16

Папір газетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 2,6.

Обл.-вид. арк.

. Тираж

прим. Зам.

. Безплатно

Друкарня видавництва Чернівецького національного університету

58012, Чернівці, вул.Коцюбинського, 2

44

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.