Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КСЮША.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
321.42 Кб
Скачать

Розділ 2 розробка елективного курсу «фізика всередині нас»

2.1. Пояснювальна записка до курсу «Фізика всередині нас»

У курсі фізики, досліджуваному в сучасній школі, практично не приділяється уваги на фізичні параметри, що характеризують людину. Однак у зв'язку з вивченням питань психології в школі, моделюванні процесів, що відбуваються в живих організмах, в техніці, розвитком такої науки як біоніка в учнів все частіше проявляється підвищений інтерес до вивчення фізики людини.

Програма курсу носить практико-орієнтований характер з елементами науково-дослідної діяльності. Даний елективний курс може бути використаний для викладання в класах з біолого-хімічним або медичним профілями. Навчальний курс пов'язує фізику з біологією. Однак матеріал подається на отриманому рівні, що відповідає віковим особливостям учнів 11 класу.

Мета курсу:

• Показати учням єдність законів природи, застосовність законів фізики до живого організму, перспективний розвиток науки і техніки, а також показати в яких сферах професійної діяльності їм стануть в нагоді отримані на спецкурсі знання.

• Створити умови для формування та розвитку інтелектуальних і практичних умінь в учнів у галузі фізичного експерименту.

• Розвивати пізнавальну активність і самостійність, прагнення до саморозвитку та самовдосконалення.

Завдання курсу:

• Сприяти формуванню пізнавального інтересу до фізики, розвитку творчих здібностей в учнів.

• Розвивати інтелектуальну компетентність учнів.

• Формувати навички виконання практичних робіт, ведення дослідницької діяльності.

• Удосконалювати навички роботи з довідковою і науково популярної літературою.

Навчальний процес передбачає модульне навчання:

№ 1 модуль роботи з теоретичним матеріалом;

№ 2 модуль виконання практичних завдань;

№ 3 модуль виконання творчого завдання.

У даному елективної курсі проглядаються міжпредметні зв'язки фізики з біологією, фізики та медицини.

Елективний курс розрахований на учнів з рівнем знань не нижче середнього по фізиці та біології.

Програма передбачає використання типового обладнання. Так само потрібно використання мультимедійних засобів навчання (комп'ютер, мультимедійний проектор) За програмою передбачається проведення екскурсій.

По закінченні вивчення курсу учні повинні

знати:

• Які фізичні закони можна використовувати при поясненні процесів,

відбуваються в організмі людини.

• Особливості свого організму з точки зору законів фізики.

вміти:

• Працювати з різними джерелами інформації.

• Спостерігати і вивчати явища, описувати результати спостережень.

• Моделювати явища, відбирати потрібні прилади, виконувати вимірювання, педставляти результати вимірювань у вигляді таблиць, графіків, ставити дослідницькі завдання.

2.2. Основний зміст елективного курсу «Фізика всередині нас»

Зміст курсу якісно відрізняється від базового курсу фізики. На уроках закони фізики розглядаються в основному на неживих об'єктах. Однак дуже важливо, щоб в учнів поступово складалися переконання в тому, що, причинно-наслідковий зв'язок явищ має загальний характер і що, всі явища, що відбуваються в навколишньому світі, взаємопов'язані. У курсі розглядаються питання, спрямовані на розвиток інтересу до фізики, до експериментальної діяльності, формування умінь працювати з довідковою літературою. По закінченні вивчення курсу учні складають "Фізичний паспорт людини".

Теми курсу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]