Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
История др. Востока 2015.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
289.79 Кб
Скачать

10. Методи навчання

Лекції із застосуванням наочного матеріалу, мультимедійні презентації, семінарські заняття із використанням текстів історичних джерел, відвідування Одеського археологічного музею НАНУ, складання історико-географічних мап.

11. Методи контролю

Поточні опитування на семінарських заняттях, оцінка історико-географічних мап, ессе, хронологічних таблиць та роботи з історичними джерелами (ІНДЗ), підсумкові опитування за кожним змістовним модулем.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Модуль 1

Модуль 2

екзамен

Сума

Змістовий

модуль І

Змістовий

модуль ІІ

Змістовий

модуль ІІІ

Змістовий

модуль ІV

ІНДЗ

Підсумкове тестування

100

22

14

17

17

Т1

Т2

О

Т3

Т4

О

Т5

Т6

Т7

О

Т8

Т 9

Т10

Т11

О

10

20

7

8

7

6

5

3

6

4

4

3

4

4

3

3

3

Позначення:

Т – тема змістовного модулю

О – підсумкове опитування за темами змістовного модуля

Шкала оцінювання: національна та ects з дисципліни «Історія Стародавнього Сходу»

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

«Історія Стародавнього Сходу». – електронна програма курсу

14. Рекомендована література Базова Джерела

1.Антология даосской философии. – М., 1994.

2.Арриан.Поход Александра. – М., 1993.

3.Геродот. История в 9 книгах. – Л.: Наука, 1972.

4.Да сюе – „Велике вчення” //Всесвіт, 1989. – №10.

5.Гільгамеш //Вісник Академії наук України. – 1992. №1.

6.Дьяконов И. М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства //ВДИ. – 1952. – № 3. – С. 199 – 303.

7.Дьяконов И. М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства //ВДИ. – 1952. – № 4. – С. 259 – 320.

8.Египетская «Книга Мертвых», Папирус Ани Британского музея. – М.: Алетейа, 2003.

9.Иосиф Флавий Иудейская война. – М., 1991.

10.Источники по древнеегипетскому налогообложению времени Нового царства //Вестник древней истории. – 1961. – №№2. – 3.

11.Китайские народные сказки. – М., 1972.

12.Конфуций. Уроки мудрости. – М., 1998.

13.Лао – цзы. Книга о пути и силе. – Новосибирск, 1992.

14.Лирика Древнего Египта. – М., 1965

15.Махабхарата. Рамаяна. – М., 1974.

16.Поэзия и проза Древнего Востока. – М., 1973.

17.Ригведа. Мандалы I – IV. – М., 1989.

18.Сказки Древнего Египта. – М., 1998.

19.Сказки и повести Древнего Египта. – Л., 1979.

20.Сыма Цянь. Исторические записки. – М., 1972 – 1996. Т.1 – 7.

21.Угаритский эпос. – М., 1993.

22.Упанишады: – В 3 книгах. – М., 1992.