Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
збірник тестів ОЕТ НЕЕКОНОМІЧНІ.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
599.55 Кб
Скачать

9. Заощадження — це:

 1. та частина доходу, що не сплачується у вигляді податку та не витрачається на купівлю товарів особистого споживання;

 2. витрати на купівлю товарів тривалого користування;

 3. витрати на купівлю товарів короткострокового користування;

 4. витрати на послуги;

 5. інвестування;

 6. здійснення захисту доходів;

 7. витрати на придбання цінних паперів.

10. Домогосподарство виконує такі функції:

 1. основного постачальника ресурсів;

 2. постачальника грошових ресурсів;

 3. покупця акцій та облігацій;

 4. основну витратну одиницю в національному господарстві.

11. Домогосподарства здійснюють заощадження за рахунок:

 1. сукупного доходу;

 2. частини одержаного ними доходу;

 3. заробітної плати;

 4. прибутку;

 5. усі відповіді хибні.

12. Розподіл доходів між домогосподарствами в умовах ринкової економіки є:

 1. функціональним;

 2. дискримінаційним;

 3. особистим;

 4. науково обґрунтованим;

 5. під керівництвом держави.

13. Споживчий надлишок — це:

 1. те, що споживається особою понад міру;

 2. різниця між загальною корисністю блага і його ринковою вартістю;

 3. наслідок дії закону граничної корисності;

 4. додаткова вигода для домогосподарств.

14. Що характеризує номінальну заробітну плату?

 1. Премія за ризик.

 2. Дивіденди па акції.

 3. Заробітна плата в грошовому виразі

4. підприємницький дохід.

15. Що є реальною заробітною платою?

1. Заробітна плата і премія. -

2.Заробітна плата і відпускні.

3. Заробітна плата за основним місцем роботи та за сумісництвом.

4. Кількість товарів та послуг, які можна придбати за номінальну заробітну плату.

16. Диференціація доходів - це:

1. Співвідношення мінімальної заробітної плати та розміру прожиткового мінімуму.

2. Різниця у рівнях доходів, одержаних різними людьми за певний період.

3. Різниця між найбільшим та найменшим рівнем доходу, що склалися в суспільстві.

4. Співвідношення між мінімальною заробітною платою і мінімальною пенсією.

17. "Споживчий кошик" — це:

1. Вартість певного набору товарів і послуг.

2. Мінімум калорій, які повинен одержувати організм людини за певний період часу.

3. вартість набору товарів і послуг, що є життєво необхідними.

4. Науково обгрунтована норма споживання товарів для певних груп населення.

18. Система соціальних гарантій – це

1. Нормативні зобов’язання держави перед певними категоріями населення щодо забезпечення їх доходів, отримання певних благ, послуг, робочих місць.

2. Основні принципи морально-етичних взаємовідносин між членами суспільства.

3. Економічні умови діяльності суб’єктів господарювання, що забезпечуються державою.

4. Політика у сфері освіти, медицини, культури

19. Рівень безробіття - це:

1. кількість безробітних.

2- кількість незайнятого населення у складі економічно активного

 1. Частка економічно активного населення у загальній кількості населення.

 2. Різниця між економічно активним населення і кількістю безробітних.

20. Яке безробіття існує завжди?

 1. Фрикційне, структурне.'

 2. Структурне, циклічне.

 3. Циклічне, фрикційне

 4. Конверсійне, фрикційне.

21. Закон А. Оукена визначає:'

 1. Залежність між темпами інфляції і рівнем безробіття.

 1. Ступінь впливу загального економічного спаду на рівень безробіття в країні.

 2. Ступінь зменшення ВВП залежно від перевищення природного рівня безробіття фактичного.

4. Взаємозв'язок між зміною ВВП і зміною рівня циклічного безробіття.

22. Які основні умови перетворення робочої сили на товар?

1.Робітник володіє власною робочою силою як юридично вільна особа і не володіє засобами виробництва.

2. Робітник став юридично вільною особою.

3. Робітник не володіє засобами виробництва.

4. Недостатній рівень кваліфікації робітника.

23. В чому суть заробітної плати в умовах ринкового господарювання?

1. Заробітна плата – це грошовий вираз вартості товару робоча сила.

2. У повній виплаті працівнику за його працю.

3. заробітна плата – це кількість товарів, які працівник може купити на зароблені ним гроші.

4. Ціна праці.

24. Яка мета соціального партнерства?

1. Забезпечення соціальної справедливості між робітниками і роботодавцями відповідно до економічних, юридичних законів та моральних принципів.

2. Захист інтересів працівників.

3. Захист інтересів підприємців.

4. Забезпечення умов праці на підприємстві.

25. Зайнятість — це:

 1. цілеспрямована діяльність людини;

 2. форма організації, за якої певна кількість людей спільно бере участь у виробничому процесі;

 3. населення працездатного віку, зайняте в економіці країни;

 4. спільна праця людей;

 5. діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, яка приносить їм дохід у грошовій чи іншій формі.

26. Повна зайнятість — це:

 1. зайнятість усього працездатного населення працездатного віку;

 2. зайнятість економічно активного населення віком від 15 до 70 років;

 3. зайнятість усіх тих, хто потребує оплачуваної роботи, тобто усіх, хто бажає і здатен займатися діяльністю, яка дає дохід у тій чи іншій формі;

 4. зайнятість людей, що займаються офіційно зареєстрованою діяльністю.

27 Якщо річний доход Вашої родини зріс на 5%, а ціни на товари підвищилися на 10%, то:

 1. реальний доход не змінився;

 2. грошовий доход не змінився;

 3. реальний доход зменшився;

 4. реальний доход збільшився.

28. Люди, які втратили надію знайти роботу і припинили її пошуки, хоча й мають бажання працювати:

 1. враховуються у складі фрикційних безробітних;

 2. враховуються у складі структурних безробітних;

 3. більше не входять до складу робочої сили;

 4. отримують допомогу у відповідності з законом про мінімальну заробітну плату.

29. Всі твердження відносно природного рівня безробіття правильні за винятком:

 1. природний рівень безробіття не має відношення до циклічного безробіття;

 2. природний рівень безробіття завжди постійний;

 3. в сучасних умовах природний рівень безробіття становить 5-7%;

 4. природний рівень безробіття не може дорівнювати нулю.

30. Встановлення державою мінімальної заробітної плати, яка перевищує рівень ринкової рівноважної, може призвести до того, що:

 1. число зайнятих обов’язково зросте і на конкурентному, і на монопсонічному ринку праці;

 2. число зайнятих обов’язково скоротиться на конкурентному, і на монопсонічному ринку праці;

 3. число зайнятих обов’язково скоротиться на конкурентному ринку праці, але може зрости на монопсонічному ринку праці;

 4. число зайнятих обов’язково зросте на ринку монопосонії, але може скоротитися на конкурентному ринку праці.

31. Зміни в обсязі споживання домогосподарства пов’язані зі зміною:

 1. рівня нагромадженого багатства;

 2. рівня цін;

 3. процентної ставки;

 4. поточного використовуваного доходу.

32. Людський капітал…

 1. є мірою втіленої в людині здатності створювати доход протягом життя;

 2. включає природні здібності людини і набуті завдяки освіті та професійному навчанню;

 3. створюється завдяки інвестиціям в освіту, охорону здоров’я, забезпечення мобільності робочої сили;

 4. усі наведені відповіді правильні.

33. Що економісти розуміють під функціональним розподілом доходу?

 1. розподіл національного доходу серед головних факторів виробництва;

 2. розподіл сімей за рівнем доходу;

 3. розподіл доходу на поточне споживання та заощадження;

 4. розподіл отриманого фірмою доходу на дивіденди та розвиток.

34. До основних видів доходу не відносять:

 1. заробітну плату;

 2. прибуток;

 3. стипендію студентам навчального закладу;

 4. процент.

35. Частка заробітної плати в національному доході у розвинутих країнах:

 1. приблизно така ж, як і частка прибутку, який отримують власники фірм;

 2. менша, ніж частка прибутку;

 3. більша, ніж частка прибутку, але менша, ніж частки інших видів доходу;

 4. більша не тільки від частки прибутку, а й від часток інших видів доходу.

36. Що з наведеного нижче не стосується характеристики заробітної плати?

 1. це ціна, що виплачується фірмам за використання праці;

 2. це ціна, яку домогосподарства платять за товари і послуги;

 3. для більшості домогосподарств це головне джерело формування їх бюджетів;

 4. це ціна, що встановлюється на ринку праці.

37. Реальну заробітну плату можна обчислити:

 1. поділивши номінальну заробітну плату на рівень цін;

 2. поділивши рівень цін на номінальну заробітну плату;

 3. поділивши номінальну заробітну плату на суму цін товарів і послуг, куплених за неї;

 4. всі варіанти відповідей неправильні.

38. Попит на працю залежить перш за все від:

 1. чисельності робочої сили;

 2. кількості безробітних;

 3. рівня продуктивності праці;

 4. середньої тривалості життя.

39. Якщо сукупна пропозиція праці у межах національної економіки є сталою, а попит на неї збільшується, то:

 1. має збільшуватися і середній рівень реальної заробітної плати;

 2. має збільшуватися номінальна заробітна плата, а реальна - не змінюватиметься;

 3. добробут населення падатиме;

 4. збільшується число безробітних.

40. Ефект заміщення спричинений підвищенням ставки заробітної плати, спонукає робітника:

 1. обмінювати більше дозвілля на товари і послуги;

 2. обмінювати менше дозвілля на товари і послуги;

 3. менше працювати і більше відпочивати;

 4. всі варіанти відповідей правильні.

41. Необхідно протягом короткого періоду часу різко збільшити виробництво продукції. Яка форма винагороди працівників буде у цьому разі найбільш доцільною:

 1. почасова з / пл;

 2. відрядна з / пл;

 3. відсоток від прибутку;

 4. відсоток від суми реалізованого товару.

РОЗДІЛ 7. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА.

ТЕМА 20. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ І СВІТОВИЙ РИНОК.

1. Світове господарство — це:

 1. сукупність галузей та сфер виробництва;

 2. сукупність національних економік, пов'язаних між собою системою міжнародних економічних відносин;

 3. економічна єдність світу;

 4. територіальний розподіл світу між окремими державами.

2. Знайдіть правильне визначення категорії „світове господарство”:

 1. Об’єднання національних економік на основі позаекономічного примусу.

 2. Взаємозв’язок національних економік, в основі яких покладено ринкове господарювання.

 3. Взаємозв’язок національних економік на основі суспільного поділу праці.

 4. Система міжнародних економічних відносин.

3. Що є вирішальним фактором інтернаціоналізації господарського життя?

 1. Високі темпи зростання виробництва наукомісткої продукції.

 2. Поглиблення суспільного поділу праці з виходом його за межі окремих країн.

 1. Науково-технічний прогрес.

 2. Більш вузька спеціалізація виробничо-господарських структур.

4. Що є об'єктивною основою становлення і розвитку світового господарства?

1. Створення міжнародних економічних союзів

 1. Регулювання валютних курсів.

 2. Зовнішньоекономічна політика;

 3. Міжнародний поділ праці.

5. Вкажіть визначення суті економічної інтеграції:

 1. створена на благо угода про резкими торговельних та фінансових операцій

 2. комплексне співробітництво між країнами;

 3. зближення та взаємопроникнення національних економік: проведення узгодженої економічної політики;

 4. співробітництво між: країнами в галузі науки і техніки;

 5. всі попередні відповіді неправильні.

6. Міжнародний поділ праці - це економічна категорія, що характеризується, як:

 1. розміщення окремих стадій єдиного виробничого процесу у різних, найпридатніших для цього країнах;

 2. система різних форм міжнародного економічного співробітництва, яка передбачає вільний рух трудових ресурсів;

 3. інтернаціональна форма суспільного поділу праці, що базується на спеціалізації та кооперації країн у виробництві товарів і послуг, якими вони обмінюються через міжнародну торгівлю.

 4. спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів продукції з метою їх реалізації на національному ринку;

 5. система різноманітних торговельних зв’язків, яка склалася між: окремими країнами, що розміщені в певних регіонах.