Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
збірник тестів ОЕТ НЕЕКОНОМІЧНІ.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
599.55 Кб
Скачать

15. Яка з проблем не вирішується в межах моделі "змішаної економіки":

1) визначення форм економічної демократії і вирішення пов’язаних з ними питань самоуправління та участі трудящих в управлінні;

2) визначення меж: втручання держави в економіку та форм участі держави у виробництві;

 1. визначення меж: суспільного контролю за виробництвом і розподілом;

 2. визначення методів управління змішаною економікою, ступеня поєднання планового та ринкового механізмів регулювання економіки;

 3. організація виключно планового регулювання суспільного виробництва.

16. Продуктивні сили суспільства - це:

 1. засоби виробництва і робоча сила;

 2. засоби праці і робоча сила з її навичками до праці;

 3. засоби праці та предмети праці.

 4. предмети і знаряддя праці

17. Структурними елементами продуктивних сил є:

 1. сфери суспільного виробництва;

 2. галузі і підприємства;

 3. засоби виробництва та людський ресурс;

 4. земля та природні ресурси.

18. Основна продуктивна сила виробництва — це:

 1. людина, тобто людський ресурс;

 2. підприємець;

 3. високопрогресивна техніка;

 4. природні ресурси, насамперед земля;

 5. усі відповіді правильні.

19. Єдність продуктивних сил і виробничих відносин – це:

 1. Технологічний спосіб виробництва;

 2. Суспільний спосіб виробництва;

 3. Технологія.

 4. суспільний поділ праці

20. Виробничі відносини - це:

 1. Економічні відносини між людьми, що виникають в процесі виробництва;

 2. Відносини між людьми і природою;

 3. Відносини між засобами виробництва і людьми.

 4. відносини у суспільстві

21. Яке з визначень господарського механізму правильне?

 1. господарський механізм — це механізм державного регулювання економіки;

 2. господарський механізм — це сукупність форм, методів і важелів використання економічних законів, розв'язання суперечностей суспільного способу виробництва, реалізації власності, а також всебічного розвитку людини;

 3. господарський механізм — це механізм ринкового регулювання економіки.

 4. господарський механізм — це система економічних законів суспільства

22. У чому полягає така функція господарського механізму, як використання економічних законів?

 1. ця функція полягає у необхідності пізнання економічних законів, тобто розкриття їх сутності;

 2. у вивченні умов, за яких діє певний економічний закон;

 3. у дослідженні суб'єктивних факторів впливу на дію економічних законів.

 4. у зміні суті законів

23. Який елемент господарського механізму є його ядром на сучасному етапі?

 1. ринковий механізм;

 2. державне регулювання економіки;

 3. національне економічне планування.

 4. економічні суперечності економічної системи

24. Що найбільш повно визначає власність як економічну категорію?

1. Відношення людини до засобів виробництва.

2. Відносини між людьми щодо привласнення засобів та результатів виробництва;

 1. Відношення людини до природних ресурсів.

 2. Відношення людини до продуктивних сил суспільства. :

25. Що є причиною різноманітності форм власності?

1. Поділ суспільної праці, різний рівень усуспільнення та технологічної бази виробництва.

 1. Необхідність мати власність всім громадянам.

 2. Необхідність ефективного функціонування економіки.

 3. Наявність капіталів різних розмірів.

26. Що не може бути змінено при оренді підприємства?

1. Ринок збуту продукції.

2. Власник.

 1. Користувач.

 2. Технологія виробництва.

27. Серед значної кількості прав власності виділяють такі три основні:

 1. володіння, користування, відповідальності;

 2. володіння, користування, розпорядження;

 3. на відчуження, на безпеку, на безстроковість;

 4. володіння, розпорядження, відповідальності.

Тема 5. Основні риси товарного виробництва.

1. Яка ознака є головною відмінною рисою натурального господарства ?

1. Наявність суспільного поділу праці

2. Вільний вибір виробником напряму діяльності

3. Споживання життєвих засобів всередині господарської одиниці, де вони були створені

4. Соціально – економічна неоднорідність праці

2. Які умови необхідні для виникнення і функціонування товарного виробництва?

 1. Створення нових методів виробництва сільськогосподарських продуктів.

 2. Зростання чисельності населення.

 3. Виникнення та поглиблення суспільного поділу праці та економічна відокремленість виробників.

 4. Покращення використання засобів виробництва.

3. Що перш за все, зумовило набуття товарним виробництвом всезагального характеру?

 1. Товарні відносини охоплюють міжнародні економічні зв'язки.

 2. Товарами стають всі засоби виробництва.

 3. Набуття робочою силою форми товару.

 4. Товарами стають результати інтелектуальної праці.

4. Яка форма суспільного поділу праці безпосередньо причетна до виникнення товарного виробництва ?

1. Загальна

2. Загальна і часткова

3. Загальна і одинична

4. Одинична

5. Товар – це:

1. продукт праці, призначений для споживання

2. продукт праці, призначений для обміну

3. продукт

4. правильна відповідь відсутня

6. Що є зовнішньою формою вияву вартості товару ?

1. Споживчі властивості товару

2. Мінова вартість

3.Суспільна вартість

4. Визначена виробником ціна продажу товару

7. Яка праця створює споживну вартість?

1. Конкретна

2. Абстрактна

3. Проста

4. Складна

8. Що є об'єктивною причиною виникнення грошей?

 1. Суспільний поділ праці.

 2. Історичний розвиток товарного виробництва і обміну.

 3. Наявність держави.

 4. Посилення взаємозв'язків суб'єктів господарської діяльності.

9. . Яке з визначень найточніше характеризує генетичну сутність грошей?

 1. Благородні метали - золото і срібло.

 2. Будь-який товар, що отримує товаровиробник в обмін за свій товар.

 3. Це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента і засобу обміну.

 4. Товар, який може обмінюватись на інші товари.

10. Що безпосередньо не впливає на кількість грошей в обігу?

 1. Зміни товарних цін.

 2. Фізичний обсяг товарної маси.

 3. Золотовалютний запас національного банку.

 4. Швидкість обігу грошової одиниці.

11. Який різновид грошей з’явився внаслідок виконання ними функції засобу платежу ?

1. Рахункові гроші

2. Готівкові гроші

3. Кредитні гроші

4. Паперові гроші

12. За яких умов гроші стають світовими грошима ?

1. Коли обслуговують міжнародні економічні зв’язки

2. Коли їх купують і продають на світових валютних ринках

3. Коли гроші вільно конвертуються в іноземну валюту

4. Коли їх використовують для створення золотовалютного резерву країни

13. Яка функція грошей виникла як наслідок кредитних відносин ?

1. Функція засобу обігу

2. Функція засобу нагромадження

3. Функція засобу платежу

4. Функція міри вартості

14. За якою з наведених формул розраховується швидкість обігу грошей ?

1. V=

2. V=M

3. V=P*Q*M

4. P=V

15. Хто з перелічених осіб зазнає найбільших втрат від інфляції ?

 1. Позичальники.

 2. Люди з фіксованими доходами.

 3. Підприємці.

 4. Кредитори.

16. Що має найменшу цінність при високих темпах інфляції ?

 1. Пакет акцій.

 2. Нерухомість.

 3. Грошовий запас.

 4. Земельні ділянки.

17. Які зовнішні ознаки інфляції в економіці країни ?

1. Зростання реальних доходів населення.

2. Зниження цін на товари і послуги.

3. Зростання ціни робочої сили, скорочення пропозиції товарів.

4. Загальне зростання цін.

18. Натуральне виробництво - це:

 1. Виробництво, призначене для задоволення власних потреб виробника;

 2. Виробництво, засноване на суспільному поділі праці;

 3. Виробництво, засноване на особистій праці та виготовленні продукції на продаж.

 4. Виробництво заради виробництва

19. Яка ознака є головною відмінною рисою натурального господарства?

 1. Наявність суспільного поділу праці;

 2. Вільний вибір виробником напряму діяльності;

 3. Споживання життєвих засобів всередині господарської одиниці, де вони були створені.

 4. Еквівалентність обміну

20. Товарне виробництво – це:

 1. Процес перетворення людиною речовини природи з метою отримання необхідних життєвих засобів;

 2. Організація суспільного господарства, в якому відокремлені виробники виробляють продукти і послуги на продаж;

 3. Самостійне ведення господарства і споживання створеного продукту.

 4. виробництво необхідних благ

21. Причинами виникнення та об’єктивною основою існування товарного виробництва є:

 1. Соціально-економічна та національна неоднорідність працівників;

 2. Суспільний поділ праці та повна економічна відокремленість виробників;

 3. Територіальне розосередження виробників та природній поділ праці.

 4. науково-технічна революція

22. Що обумовлює існування всередині товарного виробництва двох його основних різновидів: простого і капіталістичного?

 1. Тип приватної власності на засоби виробництва;

 2. Рівень спеціалізації виробництва;

 3. Кількість галузей, в яких функціонує виробництво.

 4. Міжнародний поділ праці

23. Яке визначення найбільш точно відображає суть товарного виробництва?

 1. Переробка природних предметів праці для надання їм властивостей, які задовольняють потреби людини.

 1. Виробництво продуктів для споживання іншими.

 1. Створення найефективніших форм та способів поєднання факторів виробництва.

 1. Виробництво продуктів для обміну шляхом купівлі-продажу.

24. Товарне виробництво є такою організаційною формою суспільного виробництва, за якої:

 1. продукти виробляються для задоволення суспільних потреб;

 2. в економіці панує приватна власність на основні матеріальні чинники виробництва (землю і засоби виробництва);

 3. продукти виробляються виробничими одиницями не для власного споживання, а для обміну через купівлю-продаж на ринку;

 4. існує ринок, на якому відбувається обмін товарів.

25. Які умови необхідні для виникнення і функціонування товарного виробництва?

 1. Створення нових методів виробництва сільськогосподарських продуктів.

 1. Зростання чисельності населення.

 1. Виникнення та поглиблення суспільного поділу праці та економічна відокремленість виробників.

 2. Покрашення використання засобів виробництва.

26. Що перш за все, зумовило набуття товарним виробництвом всезагального характеру?

 1. Товарні відносини охоплюють міжнародні економічні зв'язки.

 2. Товарами стають всі засоби виробництва.

 3. Набуття робочою силою форми товару.

4. Товарами стають результати інтелектуальної праці.

27. Чим економічне благо принципово відрізняється від неекономічного?

1. Кількість його обмежена порівняно з потребами в ньому.

 1. Воно не є продуктом людської праці, але здатне задовольняти потреби людини.

 2. Воно здатне задовольняти потреби людини.

 3. Воно є продуктом праці і здатне задовольняти потреби людини.

28. Форма організації праці, яка характеризується відсутністю внутрішньовиробничого поділу праці – це:

 1. Фабрика;

 2. Мануфактура;

 3. Проста кооперація.

 4. акціонерне товариство

29. Форма організації праці в умовах промислового виробництва, яка застосовує систему машин – це:

 1. Фабрика;

 2. Мануфактура;

 3. Проста кооперація.

 4. складна кооперація

30. Товар - це:

 1. Будь-яка цінність;

 2. Продукт праці, призначений для обміну;

 3. Запас матеріальних благ.

 4. Річ, що володіє вартістю або корисністю

31. В якій з відповідей правильно названі властивості товару?

 1. Мінова вартість і вартість;

 2. Споживна вартість і вартість;

 3. Мінова вартість і ціна.

 4. Цінність та корисність

32. Споживна вартість товару – це:

 1. Сукупність його споживчих властивостей;

 2. Його здатність задовольняти певну потребу виробника;

 3. Його здатність задовольняти певну потребу інших людей, покупців.

 4. Цінність для споживача

33. Величина вартості виробництва товару – це:

 1. Кількість праці, затраченої на виробництво товару;

 2. Кількість праці, затраченої на виробництво товару окремим (індивідуальним) виробником;

 3. Кількість суспільно-необхідної праці, втіленої в товарі.

 4. Ціна товару

34. Чим зумовлена двоїста властивість (вартість і споживна вартість) товару?

 1. Наявністю у виробника декількох суміжних професій;

 2. Двоїстим характером праці;

 3. Участю у створенні товару не лише праці виробника, а й речовини природи.

 4. різницею між оптовими та роздрібними цінами

35. До якої величини завжди наближається суспільна величина вартості виробництва товару?

 1. До найменших у галузі індивідуальних витрат праці;

 2. До величини, визначеної як середнє арифметичне індивідуальних витрат праці виробників певної галузі;

 3. До величини витрат праці, за яких вироблена основна маса продукції даної галузі.

 4. До витрат праці найгіршого з виробників

36. Як вплине на величину вартості одиниці товару підвищення продуктивності праці?

 1. Вартість одиниці товару не зміниться;

 2. Вартість одиниці товару знизиться;

 3. Вартість одиниці товару зросте.

37. Як вплине на величину вартості одиниці товару підвищення інтенсивності праці окремого товаровиробника?

 1. Вартість одиниці товару зросте;

 2. Вартість одиниці товару не зміниться;

 3. Вартість одиниці товару знизиться.

38. Що дає змогу встановлювати на ринку пропорції обміну якісно різних речей (наприклад, запальничок на борошно)?

 1. Потреба, зумовлена суспільним поділом праці;

 2. Те, що всі товари є продуктом людської праці як такої;

 3. Те, що всі товари обмінюються через посередництво грошей.

 4. Визначені ціни товарів

39. Зовнішньою формою прояву вартості є:

 1. Споживчі властивості товару;

 2. Мінова вартість;

 3. Визначена виробником ціна продажу товару.

 4. Кількість праці

38. За якою формулою визначається вартість товару ()?

 1. ;

 2. ;

 3. .

 4. С+V+К

39. Властивість товару обмінюватися на інший товар у певних кількісних пропорціях - це:

 1. Споживна вартість;

 2. Мінова вартість;

 3. Вартість.

 4. Цінність

40. Втілена в товарі суспільна праця - це:

 1. Споживна вартість;

 2. Цінність;

 3. Вартість.

 4. Корисність

41. Зростання продуктивності праці:

 1. Збільшує вартість одиниці товару;

 2. Не змінює вартості одиниці товару, але збільшує вартість всієї виробленої продукції;

 3. Зменшує вартість одиниці товару, але не змінює вартості всієї виробленої продукції за даний проміжок часу.

 4. Не впливає на вартість

42. Інтенсивність праці – це:

 1. Характеристика якості праці;

 2. Напруженість праці;

 3. Продуктивність праці.

 4. Кількість виготовленого за день продукту на одного працівника

43. Що найбільш повно характеризує суспільний характер виробництва?

1. Безпосередні та опосередковані зв'язки між підприємствами матеріального виробництва.

 1. Виробництво, розподіл і обмін засобів виробництва.

 2. Зв'язки і кооперування всіх економічних суб'єктів у процесі виробництва матеріальних і духовних благ.

 3. Суспільна діяльність, спрямована на задоволення духовних потреб людини.

44 Здібності до підприємництва - це:

 1. Здатність раціонально об'єднувати всі фактори виробництва в єдиний процес виробництва.

 2. Здатність удосконалювати засоби виробництва.

 3. Здатність залучати позичковий капітал для виробництва.

 4. Здатність організувати виробництво нових видів продукції.

Тема 6. Підприємство як товаровиробник. Підприємництво.

1. Підприємство — це:

1. певна єдність технічного комплексу (системи машин) і сукупного працівника;

2. певна сукупність продуктивних сил і відносин власності;

3. первинна ланка суспільного поділу праці і водночас основна ланка народногосподарського комплексу, яка є товаровиробником і забезпечує процес відтворення на основі самостійності та самоокупності;

4. партнерство, або товариство, що базується на об'єднанні (пайовому, частковому) майна різних власників.

2. Акціонерне товариство — це:

1. об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових або комерційних інтересів;

2. форма організації підприємства, капітал якого утворюється у грошовій формі та поділяється на однакові за номінальною величиною і неподільні паї у вигляді акцій;

3. об'єднання, створене з метою координації господарської діяльності;

4. об'єднання промислового та банківського капіталу на певний час для досягнення єдиної мети;

3. Яке з визначень сутності акцій правильне?

 1. акція - це вид цінного паперу без встановленого терміну обігу, який свідчить про пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства і дає йому право на привласнення дивіденду;

 2. акція - це документ, який дає право на участь в управлінні підприємством;

 3. акція - це цінний папір, який дає право на частку майна у разі ліквідації акціонерного товариства.

 4. вид паперових грошей

4. Що є джерелом формування власного капіталу акціонерної компанії?

 1. засоби, отримані від випуску та реалізації акцій та облігацій;

 2. резервний капітал;

 3. кошти отримані в кредит.

 4. державні позики

5. Собівартість – це:

1. частина вартості, що включає вартість спожитих засобів виробництва і вартість тієї частини необхідного продукту, яку одержали працівники у вигляді заробітної плати

2. вартість необхідного і додаткового продукту

3. витрати на оплату праці

4. адміністративно-управлінські витрати

6. Підприємництво – це:

1. діяльність господарюючих суб’єктів з виробництву матеріальних благ і послуг

2. можливість самостійно приймати рішення

3. вид діяльності, якою може займатися людина

4. певний стиль господарської поведінки

7. В яких функціях найбільш повно проявляється суть підприємництва?

1. соціальна, економічна, політична

2. творча, ресурсна, організаційна

3. виробництво і реалізація товарів і послуг

4. мотиваційна, забезпечувальна, стимулююча

8. Здібності до підприємництва - це:

 1. Здатність раціонально об'єднувати всі фактори виробництва в єдиний процес виробництва.

 2. Здатність удосконалювати засоби виробництва.

 3. Здатність залучати позичковий капітал для виробництва.

 4. Здатність організувати виробництво нових видів продукції.

ТЕМА 7. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, ФУНКЦІЇ І СТРУКТУРА.

СУБ'ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ.

1. Яке визначення найточніше розкриває сутність ринку як економічної категорії?

 1. Ринок – це місце, де люди здійснюють обмін продуктами праці відповідно до законів товарного виробництва;

 2. Ринок – це інститут (або механізм), який зводить покупців і продавців певних товарів і послуг;

 3. Ринок – це певна сукупність відносин власності між покупцями і продавцями з приводу купівлі-продажу товарів та послуг і механізм забезпечення цього процесу згідно із законами товарного виробництва.

 4. Ринок – це сукупність економічних відносин в суспільстві

2. Ринкова система — це система:

 1. ринків, монополії і конкуренції;

 2. ринків, цін і конкуренції;

 3. приватної власності, свободи підприємництва і цін;

 4. недосконалої конкуренції, монопольних цін і обмеженої ролі держави.

3. Ринкові відносини — це:

 1. процес купівлі-продажу товарів;

 2. складова економічних відносин;

 3. відносини і зв'язки, що складаються у сфері обміну;

 4. відносини і зв'язки, які складаються між продавцями і покупцями в процесі купівлі-продажу ресурсів;

 5. усі відповіді правильні.

4. Що найбільш повно визначає сутність ринкового господарства?

1. Невід'ємний компонент товарного виробництва й обігу.

2. Сфера товарного та грошового обігу.

 1. Сукупність підрозділів збуту та постачання виробничих, підприємств.

 2. Сукупність торговельно-посередницьких підприємств

5. Що не є елементом механізму ринку?

 1. Суспільний поділ праці.

 2. Пропозиція.

 3. Попит.

 4. Конкуренція.

6. Яку з функцій ринку слід вважати комплексною, агрегованою?

 1. Стимулюючу.

 2. Забезпечення гармонійної взаємодії виробництва і споживання та безперервності суспільного відтворення.

 3. Контролюючу.

 4. Сануючу.

7. Попит — це:

 1. сукупна потреба в товарах усіх споживачів;

 2. обсяг продажу товару залежно від його ціни;

 3. кількість продукту, в якій існує потреба споживачів;

 4. потреба в товарах (послугах), яка зумовлена платоспроможністю споживачів і виражена в грошовій формі;

 5. усі відповіді правильні.

8. Рівноважна ціна — це:

 1. ціна, за якою немає дефіциту;

 2. ціна, яка відповідає точці перетину спадної кривої попиту і висхідної кривої пропонування;

 3. ціна, за якої немає ні дефіциту, ні надлишку товарів і послуг;

 4. ціна на конкурентному ринку, за якої величини попиту і пропонування рівні;

 5. усі відповіді правильні.

9. Що характеризує ринковий попит?

 1. Наявність товарів на ринку.

 2. Кількість товару, яку споживачі спроможні придбати за визначеною ціною.

 1. Потреба, яку бажає задовольнити споживач.

 2. Намір придбати даний товар.

10. Що найбільш повно характеризує сутність товарної пропозиції?

 1. Заява про бажання продати товар.

 2. Кількість товару, яку продавець готовий продати за визначеною ціною.

3. Сукупність товарів, які перебувають у дійсному продажу та у формі товарного запасу на ринку.

4. Бажання продавця запропонувати до продажу свої товари.

11. Ціновий механізм ринкової економіки, при всіх своїх недоліках, має одну суттєву перевагу, а саме:

а) він дозволяє досягти стабільного розвитку економіки;

б) він надає особисту свободу всім дійовим особам ринку;

в) він дозволяє порівну розподілити доходи в суспільстві;

г) він дозволяє ефективно розподілити наявні ресурси.

12. Одночасне зростання пропозиції товару та зниження попиту на нього обов’язково приведе до:

 1. зниження обсягів продажу;

 2. збільшення обсягів продажу;

 3. зниження рівноважної ціни;

 4. підвищення рівноважної ціни.

13. Попит на товар еластичний, коли:

 1. загальна виручка збільшується зі зменшенням ціни;

 2. загальна виручка зменшується зі зменшенням ціни;

 3. зміна цін не впливає на величину загальної виручки;

 4. крива попиту зміщується праворуч.

14. Зміни якого фактору не приводять до зміни попиту:

 1. смаки споживача;

 2. розміри або розподіл національного доходу;

 3. ціна товару;

 4. кількість або вік споживачів.

15. На ринковий попит не впливають:

 1. доходи споживача;

 2. ціни на взаємозамінні товари;

 3. ціни на ресурси;

 4. кількість покупців.

16. Закон попиту полягає у тому, що:

 1. якщо пропозиція перевищує попит, ціни будуть падати;

 2. якщо доходи у споживачів зростають, вони купують більше товарів;

 3. крива попиту має позитивний нахил;

 4. коли ціни товару зменшуються, обсяг запланованих покупок зростає.

17. Усі наступні детермінанти визначають пропозицію, за винятком:

 1. кількості фірм, що виробляють пропонований продукт;

 2. чисельності покупців пропонованого продукту;

 3. цін факторів виробництва;

 4. цін товарів-замінників пропонованого продукту;

 5. технології виробництва.

18. Яка з наступних ситуацій не впливатиме на підвищення цінової еластичності попиту на товар А?

 1. товар А - це предмет розкоші;

 2. споживачі витрачають на купівлю товару А значну частку свого доходу;

 3. цей товар має велику кількість замінників;

 4. період часу, протягом якого вивчають попит на товар А, дуже короткий;

 5. період часу, протягом якого вивчають попит на товар А, тривалий.

19. Коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює:

 1. зміні у загальному доході (в %), поділеної на збільшення ціни (в %)

 2. відсотку зміни величини попиту, поділеної на відсоток зміни ціни;

 3. зменшенню ціни, поділеному на збільшення величини попиту;

 4. відсотку зміни ціни, поділеної на відсоток зміни величини попиту.

20. Якщо будь-яка кількість товару продається за однакову ціну, то попит на нього є:

 1. одинично еластичним;

 2. еластичним;

 3. нееластичним;

 4. досконало еластичним;

 5. абсолютно нееластичним.

21. Еластичність пропозиції деякого товару залежить головним чином від:

 1. урядових дотацій його виробникам;

 2. чисельності його покупців;

 3. технологій його виробництва;

 4. мобільності факторів виробництва цього товару.

22. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту дорівнює:

 1. відносній зміні величини попиту товару, поділеної на відносну зміну його ціни;

 2. відносній зміні величини попиту на товар, поділеної на відносну зміну середнього доходу його споживачів;

 3. відсотку зміни величини попиту на товар А, поділеної на відсоток зміни ціни товару Б;

 4. не дорівнює жодному з наведених відношень.

23. Основними економічними суб'єктами є:

 1. підприємці, наймані працівники, менеджери;

 2. домогосподарство, фірми, держава;

 3. фірми, наймані працівники, держава;

 4. держава, менеджери, наймані працівники.

24. Який пункт не стосується економічних функцій домогосподарств?

 1. домогосподарства виступають джерелом ресурсів для фірм;

 2. домогосподарства являють собою попит на ринку ресурсів;

 3. домогосподарства виступають платниками податків для держави;

 4. домогосподарства виступають користувачами суспільних благ і послуг;

 5. домогосподарства є елементом соціокультурної системи.

ТЕМА 8. КАПІТАЛ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ І ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА.

ОБОРОТ КАПІТАЛУ.

1. Капітал підприємства у ринковій економіці — це:

 1. засоби виробництва, які є приватною власністю;

 2. грошові кошти підприємства;

 3. засоби виробництва, інше майно та цінності, які обслуговують процес виробництва, а також просте і розширене відтворення підприємства;

 4. сировина, матеріали, машини, паливо тощо, що перебувають у виробничій формі.

2. Метою функціонування капіталу є:

1. Здійснення науково-технічного;прогресу.

 1. Отримання прибутку.

 2. Задоволення суспільних потреб.

 3. Створення товарних запасів.

3. Що найбільш повно характеризує витрати виробництва?

1. Виробниче споживання предметів праці при створенні товарної -продукції.

 1. Амортизація засобів праці у процесах їх виробничого споживання.

 2. Вартість всіх витрачених ресурсів на виробництво відповідних товарів.

 1. Витрати на наймання робітників та менеджерів.

4. Постійний капітал - це:

 1. Частина капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва;

 2. Частина капіталу, яка витрачається на придбання робочої сили;

 3. Витрати виробництва, які не змінюються зі зміною обсягу виробництва.

 4. Частина капіталу, яка витрачається на купівлю машин, обладнання, будівель і споруд

5. Змінний капітал - це:

 1. Частина капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва;

 2. Частина капіталу, яка витрачається на придбання робочої сили;

 3. Витрати виробництва, які змінюються зі зміною обсягу виробництва.

 4. Частина капіталу, яка витрачається на купівлю сировини, матеріалів і робочої сили

6. Постійний капітал за натурально-речовою формою представлений:

 1. Предметами праці;

 2. Засобами праці;

 3. Засобами виробництва.

 4. Робоча сила

7. Змінний капітал за натурально-речовою формою представлений:

 1. Комплектуючими вузлами і деталями, сировиною;

 2. Енергоносіями і сировиною;

 3. Коштами на оплату найманої робочої сили.

 4. Машинами і обладнанням

8. Вкажіть формулу новоствореної вартості:

 1. c+v+m;

 2. v+m;

 3. K+Pср.

 4. с+v

9. Вкажіть формулу норми додаткової вартості:

 1. ;

 2. ;

 3. .

10. Шляхом скорочення необхідного робочого часу і відповідного збільшення додаткового робочого часу внаслідок зростання суспільної продуктивності праці створюється:

 1. Абсолютна додаткова вартість;

 2. Відносна додаткова вартість;

 3. Надлишкова додаткова вартість.

 4. Середня додаткова вартість

11. Шляхом збільшення тривалості робочого дня або підвищення інтенсивності праці створюється:

 1. Абсолютна додаткова вартість;

 2. Відносна додаткова вартість;

 3. Надлишкова додаткова вартість;

 4. Середня додаткова вартість

12. Змінний капітал за натурально-речовою формою представлений:

 1. Комплектуючими вузлами і деталями, сировиною і допоміжними матеріалами;

 2. Електроенергією, паливно-мастильними матеріалами, іншими енергоносіями;

 3. Коштами на оплату найманої робочої сили.

 4. Машинами і обладнанням

13. З наведених визначень робочої сили вкажіть невірне:

 1. Робоча сила – це здатність людини до праці;

 2. Робоча сила – це праця людини;

 3. Робоча сила – це сукупність фізичних та розумових здібностей людини.

 4. Робоча сила – всі здібності людини

14. Вартісна будова капіталу (С : V), яка відображає зміни виключно технічної будови капіталу - це:

 1. Технічна будова капіталу;

 2. Вартісна будова капіталу;

 3. Органічна будова капіталу;

 4. Внутрішня будова капіталу.

15. Процес зростання окремих капіталів шляхом капіталізації частини додаткового продукту називається:

 1. Концентрацією капіталу;

 2. Концентрацією виробництва;

 3. Централізацією капіталу;

 4. Децентралізація капіталу.

16. Зростання виробництва окремих видів споживних вартостей, що супроводжується нагромадженням речового і суб’єктивного факторів виробництва називається:

 1. Концентрацією капіталу;

 2. Концентрацією виробництва;

 3. Централізацією капіталу.

 4. Децентралізація капіталу.

17. Добровільне або примусове злиття індивідуальних капіталів називається:

 1. Концентрацією капіталу;

 2. Концентрацією виробництва;

 3. Централізацією капіталу.

 4. Децентралізація капіталу.

18. За якою ознакою поділяють капітал на основний і оборотний?

 1. Величина вартості капіталу.

 2. Швидкість руху різних матеріалізованих частин капіталу та способи переносу їх вартості на створюваний продукт.

 3. Сфера функціонування капіталу.

 4. Різновиди створюваної продукції.

19. Кругообіг капіталу підприємства — це:

 1. постійний рух капіталу;

 2. послідовне проходження капіталу трьох стадій;

 3. безперервний рух капіталу, у процесі якого він послідовно проходить три стадії, набуває у кожній з них певної функціональної форми і повертається до своєї вихідної форми — грошової;

 4. це кругообіг капіталу, який у своєму русі проходить сферу виробництва і сферу обігу та безперервно повторюється;

20. Оборот капіталу підприємства — це:

 1. час, протягом якого капітал перебуває у сфері обігу;

 2. кругообіг капіталу, узятий не як окремий акт, а як процес безперервно повторюється;

 3. проходження капіталу у своєму русі сфери виробництва і сфери обігу;

 4. безперервний рух капіталу у сфері виробництва;

 5. послідовне проходження капіталом трьох стадій сфери виробництва і сфери обігу та повернення його до своєї висхідної форми — грошової.

21. Що таке основний капітал підприємства:

 1. частина продуктивного капіталу, яка бере участь у виробництві товару і свою вартість переносить на новостворений товар цілком протягом одного виробничого циклу;

 2. засоби праці і предмети праці, які обслуговують процес виробництва;

 3. капітал у виробничій формі, що безперервно перебуває в обороті;

 4. сукупність засобів праці і знарядь праці;

 5. частина продуктивного капіталу, яка цілком і багаторазово бере участь у виробництві товару, переносить свою вартість на новий продукт частинами (у міру зношення).