Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кантр раб усе вар 2013-14.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
124.42 Кб
Скачать

Кантрольная работа па беларускай мове для студэнтаў-завочнікаў Варыянт 3

 1. Падбярыце і перакладзіце навуковы тэкст на беларускую мову па сваёй спецыяльнасці (0,5 старонкі кнігі звычайнага фармату, прыкладна 100 слоў). У перакладзеным варыянце падкрэсліце словы-тэрміны (да перакладу абавязкова дадайце ксеракопію тэксту-арыгінала з усімі выходнымі дадзенымі).

 1. Напішыце 20 слоў-тэрмінаў па сваёй спецыяльнасці, падкрэсліце зычныя і галосныя, напісанне якіх не супадае з вымаўленнем.

 1. Напішыце словы па-беларуску:

компьютер, балерина, семнадцать, деликатес, виртуоз, вариация, азиатский, приоритет, рассердиться, бессмертный, мушкетёр, лидировать, компактный, милосердный, меццо-сопрано, иметь льготы, общественный, множество, Рембрандт, себялюб, расчистить, расщедриться, носитель, слезами, Обью, многоступенчатый, сверхидейный, пединститут, арпеджио.

 1. Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары:

р...знакаляровы, сал...марэзка, фалькл...р, сальфеджы..., ш...сцьсот, адр...с, ц...рымонія, поч...рк, кал...ндар, фе...рверк, аксі...ма, ідэ...лаг, між...нстытуцкі, за...мацца, спад...лба, пра...нфармаваць, жыцц...радасны, п...ўнаўладны, ф...таграфія, пр...цілеглы, шт...тыднёвы, ст...тысячны, ліпен...скі, тайван...скі, будз...це, ледз...ве, хрэс...біны, дз...весц..., Ул...яна, ін...шы, супер…нтэлект.

 1. Раскрыйце дужкі:

а) запішыце, дзе трэба, вялікую літару. Калі ёсць варыянты ў напісанні, трэба напісаць абодва (напрыклад, 9 Мая (свята), 9 мая (дата)): часопіс “(В,в)еснік (Б,б)еларускага (Д,д)зяржаўнага (Ў,ў)ніверсітэта (К,к)ультуры”, (П,п)ятроўская (Э,э)поха, (А,а)драджэнне, (В,в)ялікая (А,а)йчынная (В,в)айна, (Д,д)зень нараджэння, (Д,д)зень ведаў, (С,с)усветны (Д,д)зень моладзі, (Д,д)ошка (Г,г)онару, (А,а)дміністрацыя (П,п)рэзідэнта (Р,р)эспублікі (Б,б)еларусь, (Г,г)арлахвацкія, (М,м)інчанін, (К,к)упалавец, (Р,р)усалка, (М,м)аршал, 8(С,с)акавіка, сабака (Т,т)узік, (Б,б)елавежская (П,п)ушча, (С,с)авет (Ф,ф)акультэта;

б) запішыце словы разам, асобна, праз дэфіс: (мульты)медыйны, (паў)бяды, (дэ)юрэ, (ваен)кар, (паў)Еўропы, (высока)кваліфікаваны спецыяліст, (шчыра)выказаныя думкі, (века)помныя дні, (вышэй)сказаныя словы, (контр)ідэя, (контр)адмірал, (кіна)афіша, (фінансава)эканамічны аддзел, (цёмна)шэры, (хутка)распушчальны, (літаратурна)музычная кампазіцыя, (восем)сотых, (дваццаць)сем, (шасці)соты, (узаема)абумоўлены, (па)мойму, (як)раз, (усё)роўна, (у)адно, (у)пустую, (на)конт.

 1. Напішыце 5 слоў-тэрмінаў або словазлучэнняў-тэрмінаў (вузкаспецыльных) па сваёй спецыяльнасці і дайце ім тлумачэнне.

 1. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову (для назоўнікаў агульнага роду запішыце два варыянты перакладу):

играть на жалейке; по античным фрескам и мозаикам; уклад жизни; в числовом модуле; эпоха элинизма; пение молитв; о Петровской эпохе; строгое жюри; аппарат управления; уровень потребностей; по материальным ценностям; в области распространения; на театральной площадке; по заданию руководителя; об известном музыканте; судить по внешнему виду; работать по главному плану; изменения в репертуаре; вручить диплом Шунейко Ольге; быть современной моделью; заниматься музыкальным творчеством; вопросы к экзамену; начало спектакля; говорить с Сашей Дедюлей.

 1. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову:

нестерпимая боль; не видел Володиного друга; бабушкины секреты; он веселее всех; собственное мнение; зрительские симпатии; свободное время; подавляющее большинство; глубокое заблуждение; подростковый возраст; врожденные способности; личностные стандарты; креативное развитие; оптовая продажа; музыкальная рукопись; главная роль; обучение в университете сложнее школьного, эта статья информативнее прыдыдущей; наилучшие работы талантливого хореографа; новые улицы Минска шире старых, не у кого спросить.

 1. Запішыце колькасныя лічэбнікі словамі і раскрыйце дужкі:

2 (раённы цэнтр народнай творчасці); 3 (гурток сучаснага рукадзелля); 800 (удзельнік кінафестывалю); з 11 (вучань); прадаваць у 2 (раз) танней; 3х6; за 100 (метр ад прыпынку); 5 (мужчына); (абодва, абедзве, абое) студэнты; 1,5 (год); 1,5 (тона); у 292 (занальная бібліятэка); з 55 (працэнт); дырыжыраваць 2 (рукі); танцавалі 5 (дзяўчынка); 0,03; 100(гадовы юбілей); энцыклапедыя з 672 (ілюстрыцыя), з 6 (творчае аб'яднанне), 7 (цікавы спектакль).

 1. Праспрагайце наступныя дзеясловы:

Асмяяць, брацца, даць, ілгаць, есці.

 1. Утварыце нарматыўныя формы дзеепрыслоўяў:

утвараць, бачыць, даследавацца, наймаць, наймацца, легчы.

 1. Ад дзеясловаў утварыце нарматыўныя формы дзеепрыметнікаў і вызначце суфіксы:

вымыць, укамплектаваць, сплесці, пасталець, раскалоць, зжаць, сцерці, стварыць, пасеяць, пераспець, адчыніць, асвятліць, паглыбіць, накрыць.

 1. Перакладзіце на беларускую мову дзеепрыметнікавыя спалучэнні:

управляющий делами, заведующий кафедрой, вышестоящая организация, действующий закон, назревший вопрос, начинающий художник, существующие трудности, происходящие события, случившаяся неожиданность, минувшая весна.

 1. Перакладзіце словазлучэнні, улічваючы асаблівасці кіравання ў беларускай мове:

читать текст про себя; простить его; извиняться перед кем-нибудь; навестить отца; избавиться от прошлого; отказаться от обещания; удивляться чему-либо; послать за чем-кем-нибудь; болеть гриппом; смотреть за собой; благодарить консультанта; быть похожим на мать, идти в лес за брусникой; стоять у рояля.

 1. Падбярыце беларускія сінонімы да наступных слоў:

абсалютны, адэкватны, анонс, віртуальны, інавацыя, імідж, рэпрэзентатыўны, эфектыўны, унікальны, хобі, скрупулёзны, паблісіці, крэатыўны, дэвіянтны, утрыраваць.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.