Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Invest_Fin_BS-12_Rudenok / Методичні вказівки до курсової роботи.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
302.08 Кб
Скачать

IV Автореферати дисертацій:

 1. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

V Частина книги, періодичного, продовжуваного видання:

 1. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

 2. Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж.Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

 3. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2010. — № 6. — С. 14—17.

 4. Регіональні особливості смертності населення України / Л.А. Чепелевська, Р.О. Моісеєнко, Г.І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

 5. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В.В. Третьяк, С.А. Стадник, Н.В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности: междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г.: тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

Vі Електронні ресурси:

 1. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2010 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О. Г. Осауленко. — К.: CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

 2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2010”) [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2010. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 1. Бугрім О.Ю. Витрати промислових підприємств на впровадження системи управління якістю продукції. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2014_2/files/ EC211_24.pdf>

 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (остання редакція від 01.04.2013 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>

 3. Довідкова інформація Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс]: база даних. – Режим доступу: <http://minrd.gov.ua/dodatkova-informatsiya/>

4. Критерії оцінювання курсової роботи

Захист курсової роботи здійснюється перед комісією у складі завідувача кафедри, керівника курсу і наукового керівника представленої курсової роботи.

Курсова робота оцінюється за шкалою ЕСТS, а також за національною системою. Критерії бальної оцінки курсової роботи наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Критерії оцінки курсової роботи з дисципліни «Інвестування»

за шкалою CTS

Види робіт

Бальна оцінка

(максимальне значення)

Виконання курсової роботи

1. Дотримання термінів виконання курсової роботи згідно затвердженого графіка, у тому числі:

12

1.1 Вступ, список використаних джерел

2

1.2 Розділ 1, висновки за розділом 1

2

1.3 Розділ 2, висновки за розділом 2

2

1.4 Розділ 3, висновки за розділом 3

2

1.5 Висновки

2

1.6 Представлення завершеної курсової роботи керівнику на рецензування

2

2. Системність, глибина, реальність і достовірність проведеного аналізу з теми дослідження, що підтверджено статистичною, фінансовою звітністю

15

3. Конкретність і практична значущість наданих рекомендацій

5

4. Обґрунтованість і повнота висновків за розділами і загальних висновків за темою курсової роботи

8

Бали за рівень виконання курсової роботи

40

Захист курсової роботи

5. Дотримання вимог щодо оформлення курсової роботи, у тому числі:

15

5.1. Розділів курсової роботи

10

5.2. Списку використаних джерел

5

6. Використання в процесі дослідження сучасної нормативно-правової бази і праць вітчизняних і зарубіжних вчених

6

7. Науковий рівень проведеного теоретичного дослідження

10

8. Використання сучасних програмних продуктів при проведенні дослідження

4

9. Підготовка чіткої, стислої і логічної доповіді за результатами проведеного курсового дослідження, вільне володіння матеріалом курсової роботи

10

10. Надання повних і обґрунтованих відповідей на питання членів комісії із захисту курсової роботи

10

11. Апробація результатів курсової роботи на наукових студентських конференціях

5

Бали за захист курсової роботи

60

Загальна бальна оцінка курсової роботи

100

Шкала оцінювання:

90-100 балів - відмінно (А);

75-89 балів - добре (ВC), у тому числі В 80-89 балів, С 75-79 балів;

60-74 балів - задовільно (DE), у тому числі D 70-74 балів, E 60-69 балів;

35-59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів - незадовільно з обов'язковим повторним курсом (F).

Шкала ECTS

Якісне визначення (критерії)

A

ВІДМІННО (EXCELLENT) – відмінне виконання з незначними помилками.

B

ДУЖЕ ДОБРЕ (VERY GOOD) – вище середніх стандартів, але з деякими помилками

C

ДОБРЕ (GOOD) – в цілому змістовна робота зі значними помилками

D

ЗАДОВІЛЬНО (SATISFACTORY) – чітко але зі значними недоліками

E

ДОСТАТНЬО (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – необхідна ще певна робота для зарахування кредиту

F

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – потребується велика робота в майбутньому

Студент, який не захистив курсову роботу, до складання екзамену з курсу «Інвестування» не допускається.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.