Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tolstih_A_S_Vasilev_O_O_BEZPEKA_GITTEDIYALNOST.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.2 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра екології і фізики

А.С. Толстих, О.О. Васильєв

Безпека життєдіяльності

Навчальний посібник

Практикум з дисципліни «Безпека життєдіяльності»

(Модуль 2 Безпека життєдіяльності. Модуль 3 Цивільний захист)

для самостійної роботи студентів денного відділення

інституту обліку і фінансів

Затверджено

на засіданні кафедри екології і фізики

Протокол № 15 від 16.05.2011 р.

Ухвалено навчально-методичною

радою ДонНУЕТ

Протокол № від 2011 р.

Донецьк 2011

ББК 68.9я73

Т 54

УДК 355.58+504(075.8)

Рецензент

доктор технічних наук, професор В.Г. Погребняк

кандидат фіз.-мат. наук, доцент С.В. Горбань

Толстих А. С.

Т 54 Безпека життєдіяльності : Навч. пос. Практ. з дисц. «Безпека життєдіяльності» (Модуль 2 Безпека життєдіяльності. Модуль 3 Цивільний захист) для самост. роботи студ. ден. від. інституту обліку та фінансів/ А. С. Толстих, О. О. Васильєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, Каф. екології і фізики. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. – 122 с.

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів «Практикум з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (Модуль 2 Безпека життєдіяльності. Модуль 3 Цивільний захист)» містить матеріал для підготовки до практичних робіт з вищевказаної дисципліни. В кожній роботі є теоретична частина та контрольні питання, які дозволяють студенту самостійно оцінити ступінь підготовки до заняття.

Призначений для студентів напрямів підготовки «Фінанси і кредит» (спеціалізації «Фінанси» та «Банківська справа») і «Облік та аудит» денної форми навчання.

ББК 68.9я73+20.1я73

© Толстих А.С., Васильєв О.О. 2011

© Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2011

ЗМІСТ

Стор.

1. Практична робота № 1 «Контроль радіоактивного забруднення навколишнього середовища і води за допомогою приладу «Прип’ять»……….……………………………………………………..…....4

2. Практична робота № 2 «Контроль хімічного забруднення повітря

за допомогою сильфонного аспіратора ГХ-М (АМ-5)»…………....…....11

3. Практична робота № 3 «Захист людини в побутових умовах від

небезпечних факторів впливу навколишнього середовища»..….............19

4. Практична робота № 4 «Захист людини від електромагнітного

випромінювання НВЧ діапазону»………………………..………..……...24

5. Практична робота №5 «Нітрати в продуктах харчування»…..……...29

6. Практична робота №6 «Перша допомога при невідкладних станах»......33

7. Практична робота №7 «Засоби індивідуального захисту органів

дихання»…………………………………………………………………….44

8. Практична робота №8 «Основні визначення при прогнозуванні і

оцінці хімічної обстановки»………………………………...……….…...57

9. Практична робота №9 «Оцінка хімічної обстановки з допомого приладів хімічної розвідки»………………………………..….....…….…………...62

10. Практична робота №10 «Прогнозування і оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах»………………………....71

11. Практична робота №11 «Основні визначення радіаційної обстановки

і норм радіаційної безпеки»………………..…………………………..98

12. Практична робота №12 «Оцінка радіаційної обстановки за допомогою приладів радіаційної розвідки і дозиметричного контролю»……………………………..…………………………….....105

13. Практична робота №13 «Спеціальна обробка»......…….…………..115

Література …………………………………………………..……………...121

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.