Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
SHepeleva_S_V_OGG_Metod_vkazivki_do_vikonan.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
295.42 Кб
Скачать

1.6. Критерії оцінювання курсових робіт

Виконана курсова робота подається на кафедру у строки, визначені розпорядженням по кафедрі організації та управління якістю ресторанного господартсва. За результатами перевірки курсової роботи науковий керівник приймає рішення про допуск її до захисту.

Захист курсової роботи здійснюється перед комісією з викладачів кафедри, рішенням якої визначається диференційована оцінка у балах за вимогами кредитно-модульної системи (табл. 1.3), яку проставляють у відомість, залікову книжку та індивідуальний план студента.

Таблиця 1.3

Шкала оцінювання курсових робіт за вимогами

кредитно-модульної системи

90-100 балів

Відмінно

A

80-89 балів

Добре

B

75-79 балів

Добре

C

70-74 балів

Задовільно

D

60-69 балів

Задовільно

E

20-59 балів

Незадовільно з можливістю повторного складання

FX

1-19 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

F

Отримана позитивна оцінка (бали) за виконання курсової роботи є допуском до екзамену з дисципліни «Організація готельного господарства».

«Відмінно» оцінюється робота, в якій повно та послідовно розкрито зміст теми, творчо, самостійно досліджено проблеми, проаналізовано широке коло фактичних даних та матеріалів. Під час захисту давались правильні, чіткі та конкретні відповіді. Виконано роботу українською мовою.

«Добре» оцінюється робота, в якій зміст розкрито на достатньому методичному рівні, змістовно розглянуто окремі питання плану, зібрано та проаналізовано фактичний матеріал, всебічно розкритий літературний огляд, завдання, методи дослідження. Однак в роботі мають місце окремі неточності, незначні помилки, недоліки в оформленні. Під час відповідей на запитання, студент був не в усьому послідовним.

«Задовільно» оцінюється робота, в якій в основному робота носить теоретичний характер, або недостатньо повно розкрито зміст основних питань, відсутня належна глибина аналізу теоретичного та фактичного матеріалу, роботі притаманні окремі стилістичні та граматичні помилки, є порушення щодо оформлення курсової роботи. Відповіді під час захисту не завжди правильні.

«Незадовільно з можливістю повторного складання» оцінюється робота, в якій допущено суттєві помилки у викладенні програмного матеріалу, використано доволі вузьке коло літературних джерел, практично не наводяться фактичні та статистичні данні, відсутній їх аналіз. Під час захисту не виділені головні моменти теми, давались невірні відповіді на додаткові запитання.

«Незадовільно з обов’язковим повторним курсом» оцінюється робота, яка свідчить про недостатній рівень обізнаності студента з теоретичним матеріалом з дисципліни «Організація готельного господарства», в якій відсутні обов’язкові елементи, не наводяться фактичні та статистичні данні. Під час захисту давались невірні відповіді на додаткові запитання.

Найкращі курсові роботи можуть бути рекомендованими до участі в конкурсах студентських наукових робіт, студентських конференціях.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.