Скачиваний:
7
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
241.15 Кб
Скачать

Таблиця 9.3 основні бухгалтерські записи з відображення в обліку операцій з покупцями та замовниками

№ пор.

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Зараховано суми одержаних аван­сів з пред’явленням покупцям (замовникам) рахунків за поставку готової продукції

68 «Розрахунки за іншими операціями»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

2

Списано дебіторську заборгованість покупців, що визнана безнадійною

38 «Резерв сумнівних боргів»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

3

Видано вексель у забезпечення заборгованості за недопоставлену продукцію

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

62 «Короткострокові векселі видані»

4

Повернуто страховику страхові платежі

31 «Рахунки в банках»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

5

Нараховано негативну курсову різницю по дебіторській заборгованості

94 «Інші витрати операційної діяльності»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

6

Сплачено грошову компенсацію покупцю при бартерній операції

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

31 «Рахунки в банках»

7

У результаті зміни фінансового стану покупця відновлюється сума його заборгованості, раніше визнана безнадійною

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

38 «Резерв сумнівних боргів»

8

Нараховано страховий платіж при поставці продукції покупцю

93 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

65 «Розрахунки за страхуванням»

9.3. Аудит розрахунків з підзвітними особами, за претензіями та відшкодуванням матеріальних збитків, з різними дебіторами й кредиторами

У процесі господарської діяльності підприємства виникає потреба обліковувати розрахунки претензійного характеру. Вони, як правило, обліковуються на субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями». Перевірка розрахунків за претензіями за невиконані договірні зобов’язання є одним з найважливіших завдань.

Вивчення заборгованості за претензіями починають з аналізу інвентаризації заборгованості за кожною сумою. Необхідною є звірка розрахунків на підприємствах. Для проведення звірки розрахунків дебіторам надсилають виписки з аналітичних рахунків або направляють до них фахівців. Одночасно потрібно запросити виписки з аналітичних рахунків про стан розрахунків з підприємством у кредиторів. З метою повного вивчення всіх операцій, пов’язаних із розрахунками, інвентаризацію їх треба проводити на дату обстеження.

У ході вивчення заборгованості за претензіями слід обґрунтувати відповідні документи і встановити наявність випадків обліку на балансі суми претензій з простроченим строком позовної давності. При цьому перевіряють списані суми невідшкодованих претензій за рахунок фінансових результатів підприємства та встановлюють здійснення оперативного контролю за своєчасністю й обґрунтованістю передачі матеріалів за претензіями до господарського суду для відшкодування заборгованості.

Аудитор звертає увагу на своєчасність укладення та виконання договорів на поставку продукції і матеріалів, визначає відповідальність за невиконання ними зобов’язань.

Результати перевірки доцільно відображувати у відомості за такою формою (табл. 9.4).

РЕКОМЕНДОВАНА ВІДОМІСТЬ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ СТАНОМ

№ пор.

Код

Номер Журналу-ордера, відомості

Постачальник

Повідомлення про виклик представника постачальника

1

2

3

4

5

Перевірка іншої дебіторської заборгованості передбачає попереднє з’ясування наявності заборгованості з боку працівників підприємства та інших осіб, а також причин її виникнення. Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (п. 5.4 ст. 5) до валових витрат відносять усі суми коштів на відрядження, підтверджені документально.

Перевірці підлягають усі операції, пов’язані з наданням і використанням підзвітних сум на відрядження, господарські потреби тощо. Аудитор має встановити, що видача готівки особам для відрядження провадилася у межах встановлених норм і відображувалася на відповідних бухгалтерських рахунках.

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» в бухгалтерському обліку витрати на відрядження, які безпосередньо пов’язані з виробництвом, відображуються на рахунку 23 «Виробництво», а витрати, пов’язані з управлінням чи збутом продукції — на рахунках 92 «Адміністративні витрати» і 93 «Витрати на збут». Аудитор повинен з’ясувати своєчасність повернення в касу невикористаних сум, виданих під звіт. Вони мають бути повернені до каси не пізніше як через три дні після закінчення строку, на який вони були видані.

Аудитору слід пам’ятати, що на підзвітні суми, які вчасно не повернуті працівниками підприємства, збільшується фактична сума готівки в касі. Остання порівнюється з лімітом каси, при перевищенні якого сплачуються штрафні санкції (суми перевищення) за кожний день перевищення ліміту. Заборгованість, що не повернута в касу, має утримуватись із заробітної плати і відображуватися в обліку за дебетом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» та кредитом субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами», але не більш як 50 відсотків від заробітної плати.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 378