Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktichni_1.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
451.07 Кб
Скачать

Тема 2 економічна система суспільства План семінарського заняття

1. Суть та характеристика людських потреб. Поняття благо.

1.1. Поняття потреба та її роль у розвитку виробництва країни.

1.2. Класифікація потреб.

1.3. Етапи становлення і розвитку людських потреб. Їх взаємозв’язок з виробництвом.

1.4. Поняття і види благ.

2. Економічні інтереси суспільства та їх класифікація.

2.1. Поняття економічний інтерес. Класифікація економічних інтересів.

2.2. Взаємозв’язок економічних потреб, економічних інтересів та суспільного виробництва.

3. Економічна система суспільства.

3.1. Сутність економічної системи, її основні структурні елементи.

3.2. Типи економічних систем.

3.3. Формування державного і ринкового механізмів регулювання економіки.

4. Власність у системі виробничих відносин

4.1. Власність як економічна категорія, її суб’єкти та об’єкти.

4.2. Типи, форми і види власності.

4.3. Основні тенденції розвитку власності на сучасному етапі. Необхідність різноманітних форм власності в ринковій економіці.

Основні поняття та терміни теми

Людські потреби, класифікація потреб, теорія Маслоу, матеріальні та духовні потреби, блага, вільні та економічні блага, обмеженість ресурсів, суспільні інтереси, економічний прогрес, економічна система, економічні відносини, продуктивні сили, механізм господарювання, тип економічної системи, власність, відносини власності, економічна суть власності, юридична суть власності, володіння, розпорядження, користування, типи, форми та види власності, колективна власність, суспільна власність, державна власність, трудова та нетрудова приватна власність, кооперативна власність, роздержавлення, приватизація, методи роздержавлення.

Питання для обговорення

  1. Необхідність, поняття і класифікація потреб. Ієрархія потреб Маслоу.

  2. Які етапи становлення і розвитку людських потреб вам відомі?

3. Що таке блага? Наведіть приклад благ. Яка різниця між економічними та вільними благами?

4. У чому полягає суть обмеженості виробничих благ суспільства?

5. Що таке економічні інтереси? Які види економічних інтересів у студента, у підприємця, у безробітного, у землевласника?

6. Чому потреби і інтереси виступають спонукальним мотивом виробничої діяльності людей?

7. У чому полягає сутність економічної системи?

8. Які визначення економічної системи існують в еко­номічної науці?

9. Якими критеріями визначається тип економічної системи?

10. Назвіть структурні елементи економічної системи і розкрийте їхній взаємозв'язок.

11. Розкрийте зміст поняття "ринкова економіка".

12. Розкрийте зміст поняття "командна економіка".

13. Розкрийте зміст поняття "змішана економіка".

14. У чому полягає суть та необхідність відносин власності? Аспекти власності.

15. Визначте суть економічного і юридичного розуміння відносин власності.

16. Що може бути об’єктом привласнення? Хто виступає суб’єктами власності?

17. Перелічіть і охарактеризуйте основні типи, форми і види власності.

18. Охарактеризуйте тенденції розвитку форм власності в Україні.

Практична робота № 2

  1. Дайте визначення наступних понять: економічний інтерес, закон зростання потреб, перехідна економічна система, право власності, володіння, розпорядження, користування.

  2. Наведіть приклади потреб за всіма відомими Вам класифікаційними ознаками. Спробуйте доповнити класифікацію власною ознакою.

  3. Розрахуйте структуру споживання двох споживачів. Дохід першого становить 1500 грн на місяць, другого — 700 грн. Їхні щомісячні витрати у гривнях були такими:

Таблиця 1

Напрями витрат

Перший

Другий

Хліб, картопля, овочі

90

140

М’ясо, жири

7,5

140

Одяг

7,5

210

Оплата комунальних послуг

375

105

Витрати на розваги

3

70

Ліки, вітаміни

4,5

35

Чим пояснити суттєві відмінності у структурі споживання? Які потреби передусім задовольняються за низького рівня доходів?

4. Поясніть та опишіть рисунок 1:

5. Для засвоєння сутності і типів економічної системи до термінів у колонці А таблиці 1 знайдіть відповідні значення у колонці Б.

Таблиця 2

А

п/п

Б

1. Економічна система

1. Економічна система, що ґрунтується на приватній власності і використанні ринкових механізмів регулювання економіки.

2. Традиційна економічна система

2. Економічна система, яка базується на державній власності та централізованих адміністративних методах управління.

3. Командно-адміністративна економічна система

3. Економічна система, що перебуває у стані зміни командно-адміністративної економічної системи на ринкову систему господарювання.

4. Ринкова економічна система (чистий капіталізм)

4. Економічна система, яка базується на багатоманітності форм власності та регулюванні економіки ринком, традиціями та державою для прогресивних інституціонально-суспільних перетворень.

5. Змішана економічна система

5. Сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованих на виробництво, обмін, розподіл та споживання благ, на регулювання цієї діяльності відповідно до мети суспільства.

6. Перехідна економічна система (постсоціалістична)

6. Економічна система, в якій традиції, звичаї і досвід визначають практичне використання виробничих ресурсів.

6. Зобразіть схематично на рис. 2 основні ознаки, складові і типи економічної системи (заповніть пусті блоки рис. 1):

Рис. 2. Основні структурні елементи та сучасні типи економічних систем

7. Розгляньте та проаналізуйте зміну структури земельного фонду в Україні за формами власності з 1 листопада 1990 року по 1 січня 2010 року, наведену у таблиці 3 та заповніть пусті клітинки таблиці, розрахувавши частку кожної форми власності на землю щорічно. На основі проведених розрахунків зробіть відповідні висновки. Чи змінилася форма власності на землю у 2010 році у порівнянні з 1990 роком?

Таблиця 3

Роки

Загальна площа земель

Землі, які перебувають у власності

Державній

Приватній

Колективній (згідно з державними актами)

Комунальній

тис. га

%

тис. га

%

тис. га

%

тис. га

%

01.11.1990 рік 01.01.1991 рік

60354,80

60354,80

-

-

-

01.01.1996 рік

60354,80

36310,50

1925,40

22118,90

-

01.01.2001 рік

60354,80

30166,50

29109,20

1079,10

-

01.01.2002 рік

60354,80

30027,10

29807,00

520,70

-

01.01.2003 рік

60354,80

29872,20

30178,00

304,60

-

01.01.2004 рік

60354,80

29796,80

30326,30

231,70

-

01.01.2005 рік

60354,80

29671,40

30542,80

140,60

-

01.01.2009 рік

60354,80

29595,60

30642,10

117,10

-

01.01.2010 рік

60354,80

25549,60

30704,30

100,90

-

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]