Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НЕ.doc
Скачиваний:
80
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
1.06 Mб
Скачать

Тема 10. Структурна перебудова національної економіки

 1. Сутність та види структурних пропорцій в економіці.

 2. Стратегія структурних перетворень.

 3. Макроекономічна структурна перебудова.

а) вертикальна промислова політика;

б) горизонтальна промислова політика.

 1. Реструктуризація національної економіки.

а) реструктуризація галузей соціального комплексу;

б) реструктуризація сфери послуг;

в) реструктуризація споживчого ринку;

г) реструктуризація доходів населення;

д) реструктуризація базових галузей промисловості;

е) реструктуризація сільськогосподарського сектора і ринку землі.

Питання для обговорення:

1. Тенденції у структурній динаміці видів економічної діяльності та їх вплив на розвиток національної економіки.

Рекомендована література

 1. Національна економіка: навч. посібник. − Львів: "Магнолія 2006", 2008. − 464 с.

 2. Національна економіка: підручник. / За ред. проф., к.е.н. П.В. Круша. − К.: Каравела; Піча Ю. В., 2008. − 416 с.

 1. Бункина М.К. Национальная экономика: учебник – М.: Палеотип, 2002.

 2. Механізм структурних зрушень в економіці України. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2002.

 3. Национальная экономика: учебник / под ред. П. В. Савченка. – М.: Экономист, 2005.

 4. Савруков Н. Т. и др. Национальная экономика: конспект лекций. – СПб: Политехника, 1999.

 5. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, ИНФРА-М, 1997.

 6. Чистов С. М. Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін. Державне регулювання економіки. – К.: КНЕУ, 2004.

Тема 11. Інституціональні чинники розвитку національної економіки

 1. Сутність та теоретичні моделі економічного розвитку.

а) сутність та передумови неокласичних моделей економічного зростання;

б) сутність та передумови посткейнсіанських моделей економічного розвитку;

в) сутність інституціональної теорії розвитку.

 1. Етапи економічного розвитку.

 2. Типи економічного розвитку.

 3. Чинники економічного розвитку.

 4. Методичні засади оцінювання економічного розвитку.

 5. Система інституційних чинників економічного розвитку.

а) інститути права;

б) інститут законодавчої влади;

в) інститут законоґарантійної влади;

г) інститут господарської влади;

д) інститут власності.

Питання для обговорення:

1. Що таке економічний розвиток і в яких формах він може відбувати­ся?

2. Яке значення має економічний розвиток?

3. Якими показниками вимірюється економічний розвиток?

4. Які ознаки кожного типу економічного розвитку?

5. Які основні фактори економічного розвитку?

6. Що показує індекс людського розвитку?

7. Дайте загальну характеристику моделей економічного розвитку.

8. Дайте визначення економічного циклу та охарактеризуйте окремі йо­го фази.

Рекомендована література

 1. Національна економіка: навч. посібник. - Львів: "Магнолія 2006", 2008. − 464 с.

 2. Національна економіка: підручник. / За ред. проф., к.е.н. П. В. Круша. − К.: Каравела; Піча Ю. В., 2008. ‒ 416 с.

 1. Алимов О. М., Даниленко А. І., Трегобчук В. М. та ін. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: Монографія. – К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 540 с.

 2. Бакаєв О. О., Грищенко В. І., Бажан Л. І. та ін. Економіко-математичні моделі економічного зростання. – К.: Наукова думка, 2005.

 3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования: пер. с англ. – М.: Academia, 1999. – 956 с.

 4. Бункина М.К. Национальная экономика: учебник – М.: Палеотип, 2002.

 5. Глазьев С. Экономическая теория технического развития. – М.: Наука, 1990. – 232 с.

 6. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. В. Г. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003.

 7. Савруков Н. Т. и др. Национальная экономика: конспект лекций. – СПб: Политехника, 1999.

 8. Тодаро М. Экономическое развитие: учебник: пер с англ. / под ред. С. Яковлева, Л. Зевина. – М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ. 1997. – 671 с.