Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Планування і контроль на підприємстві (курсова).docx
Скачиваний:
44
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
66.32 Кб
Скачать
  1. Аналіз і оцінка економічних показників господарської діяльності підприємства.

Ефективність використання виробничих та фінансових ресурсів характеризується кількісним співвідношенням інтенсивних і екстенсивних факторів.

Показниками екстенсивного розвитку є кількісні показники використання ресурсів: чисельність працюючих, величина використаних предметів праці, об’єм основних виробничих фондів, величина амортизації та авансованих оборотних засобів.

Показники інтенсивного розвитку – якісні показники використання ресурсів: продуктивність праці, матеріаловіддача, матеріало місткість, фондовіддача, фондомісткість, кількість оборотів оборотних засобів або коефіцієнт закріплення оборотних засобів.

Процес екстенсивного нарощування виробничого потенціалу є необхідним, але обмежується фінансовими можливостями підприємства. Економічно виправданим є таке нарощування виробничого потенціалу, яке супроводжується більш високим проростом фінансових результатів.

Визначальним напрямком мобілізації резервів виробництва є інтенсифікація виробничо-збутової діяльності, та використання виробничого потенціалу. Кінцеві результати діяльності формуються під дією як інтенсивних так і екстенсивних факторів. Особливістю інтенсивного і екстенсивного використання ресурсів є їх взаємозамінність. Так нехватку робочої сили можна поповнити підвищенням продуктивності праці.

Оцінка результатів інтенсифікації включає таку систему розрахунків:

а) визначення динаміки показників інтенсифікації;

б) Визначення співвідношення приросту використання виробничих ресурсів в розрахунку на 1% приросту обсягу виробництва;

в) розрахунок частки впливу зміни показників інтенсифікації на приріст обсягу виробництва;

г) розрахунок відносної економії виробничих ресурсів;

д) комплексна оцінка всебічної інтенсифікації виробництва.

Для оцінки інтенсифікації виробництва можна використати наступну аналітичну таблицю.

Таблиця 1

Основні економічні показники господарської діяльності підприємства

Показник

Роки

Відхилення 2010р. до 2008р.

2008

2009

2010

+,-

%

1

2

3

4

5

6

 1. Обсяги господарської діяльності (валова продукція), тис. грн.

9634,3

8949,3

8493,9

-1140,4

-11,84

 1. Чистий дохід (виручка), тис. грн.

8092,6

7485,4

7100,5

-992,1

-12,26

 1. Валовий прибуток, тис. грн..

352,7

359,7

906,9

171,64

44,88

 1. Операційний прибуток, тис. грн..

155,2

113,0

462,9

307,7

198,26

 1. Чистий прибуток (збиток), тис. грн..

189,0

143,4

380,2

191,2

-0,81

 1. Середньооблікова чисельність працівників, чол.

127

118

113

-14

-11,02

 1. Середньорічна вартість:

 • необоротних активів, тис. грн.

 • оборотних активів, тис. грн.

3850,7

2031,6

4555,3

2346,1

5063,6

3134,3

1212,6

1102,7

31,49

54,28

 1. Фондовіддача

 1. Коефіцієнт оборотності оборотних активів

1,99

2,16

1,13

-0,86

-43,22

 1. Продуктивність праці, тис. грн./ чол.

75,9

75,8

75,1

-0,8

-1,05

 1. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.

1105

1506

1605

500

45,25

 1. Рентабельність господарської діяльності, %

2,3

1,9

5,4

3,1

134,78

 1. Рентабельність активів підприємства, %

1,0

1,0

1,0

0

0

 1. Рентабельність власного капіталу, %

0,24

0,16

0,17

-0,07

-29,17