Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vimogi_do_bakalavriv.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
589.82 Кб
Скачать

Додаток а

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

(студент групи ЕП-333)

ВИПУСКНА РОБОТА

Управління оборотним капіталом підприємства на прикладі ТДВ «ЖЛ»

(представлена на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)

Допущено до захисту

протокол №_______

від ______________

зав. кафедри економіки

д.е.н., проф. Данилко В.К.

_________________________

Керівник випускної роботи

_ст. викл.Бірюченко С.Ю.

(наукове звання, прізвище та ініціали)

_________ _____________

підпис_

Рецензент

____________________________

(прізвище та ініціали)

____________________________

Житомир, 2014

Додаток Б

Анотація

Іванов І.І. Управління оборотним капіталом підприємства на прикладі ТДВ «ЖЛ». - Рукопис

Випускна робота представлена на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». – Житомирський державний технологічний університет, Житомир, 2014.

У випускній роботі розглядається механізм управління оборотним капіталом. Висвітлено теоретичні та практичні аспекти аналізу оборотних активів, та заходи щодо підвищення ефективності їх використання.

Ключові слова: оборотний капітал, оборотні кошти, управління оборотним капіталом, ефективність оборотного капіталу.

Аннотация

Иванов И.И. Управление оборотным капиталом предприятия на примере ОДО «ЖЛ». - Рукопись

Выпускная работа на соискание образовательно-квалификационного уровня «бакалавр», отрасли знаний 0305 «Экономика и предпринимательство», направления подготовки 6.030504 «Экономика предприятия». – Житомирский государственный технологически университет, Житомир, 2014.

В выпускной работе рассматривается механизм управления оборотным капиталом. Освещены теоретические и практические аспекты анализа оборотных активов, и меры по повышению эффективности их использования.

Ключевые слова: оборотный капитал, оборотные средства, управление оборотным капиталом, эффективность оборотного капитала.

Annotation

Ivanov I.I. Working Capital Management on a case LLC "ZHL".

Final work in represented on receiption of educational-qualifying level «bachelor», field of knowledge 0305 «Economy and business», from a direction 6.030504 «Economy of enterprise». – Zhitomir state technological university, Zhitomir, 2014.

In the Graduation work is viewed the mechanism of working capital management. Deals with the theoretical and practical aspects of the analysis of current assets, and measures to improve efficiency.

Keywords: working capital, current assets, working capital management, the efficiency of working capital.

Додаток В

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]